top of page

Zber textilného odpadu bude pre mestá onedlho ďalšou novou povinnosťou

18. septembra 2023

Bratislava

Textilný odpad je pre samosprávy výzvou, ktorú nemožno podceňovať. V súčasnosti tvorí najväčšiu zložku netriedeného komunálneho odpadu. Povinné zavedenie triedeného zberu textilného odpadu od 1.1.2025 môže znamenať pre samosprávy zvýšenie nákladov, či prípadné sankcie, ak sa nepodarí motivovať obyvateľov miest k jeho dôslednému separovaniu.


Únia miest Slovenska (ÚMS) si uvedomuje zložitosť a finančnú náročnosť riešenia tejto povinnosti. Je presvedčená, že len včasná príprava a podpora pomôže mestám lepšie sa na túto novú legislatívnu povinnosť pripraviť. Aby sme dokázali mestám reálne pomôcť pri príprave, ÚMS uzatvorila Memorandum o spolupráci s Ekocharita Slovensko, o.z., ktorá poskytuje samosprávam a firmám kontajnerový zber textilu a oblečenia,  jeho následné dotriedenie a ďalšie podporné služby. Cieľom memoranda je spoločne a  včas pripraviť osvetové podujatia v mestách, aby zavedenie novej povinnosti prebehlo s čo najmenšími problémami. Rozšírenie osvetových aktivít v tejto oblasti podporila vzdelávacím projektom aj Európska únia.


Mária Wagingerová, koordinátorka spolupráce za ÚMS: „Za účinný spôsob osvety považujeme, okrem informovanosti samotných miest, aj edukáciu žiakov a študentov prostredníctvom interaktívnych prednášok a aktivít o udržateľnej móde a textilnom odpade, ktoré sú súčasťou projektu vzdelávania podporovaného Európskou úniou. Pomocou nich lepšie porozumejú komplexnosti tejto témy. Spoločnosť Ekocharita v spolupráci s ÚMS zorganizuje pre školy a mestá tzv. swapy (výmeny oblečenia), ktoré majú, okrem iného, aj silný motivačný charakter a sú logickým pokračovaním prednášok.“


Marta Kunáková, zástupca za Ekocharitu, koordinátorka vzdelávacieho projektu podporeného EÚ: „Naše partnerstvo bude pevným základom pre ďalšiu spoluprácu. Veríme, že spoločnými aktivitami pomôžeme slovenským mestám uchopiť túto problematiku a lepšie sa pripraviť na nové povinnosti, ktoré im povinné zavedenie zberu textilného odpadu od roku 2025 prinesie.“


Únia miest Slovenska je dobrovoľné záujmové združenie miest SR, ktoré podporuje komplexný rozvoj miest. Ochrana životného prostredia a environmentálne témy z pozície samospráv sú jednou z dlhodobých priorít ÚMS. Okrem vzdelávania a podpory zelených projektov sa ÚMS aktívne zapája aj do pripomienkovacích procesov environmentálnej legislatívy. Spolupracuje s expertnými partnermi pri projektoch a aktivitách s cieľom ochrany životného prostredia a riešenia komplexnej témy klimatickej krízy  z pozície samospráv.


Ekocharita Slovensko Slovensku, o.z., je slovenská plne digitalizovaná zberová spoločnosť textilu a oblečenia, ktorá poskytuje samosprávam a firmám kontajnerový zber textilu a oblečenia,  jeho následné dotriedenie a rad ďalších súvisiacich služieb. Za dôležitú súčasť svojich aktivít považuje edukačné aktivity pre verejnosť, osobitne pre všetky stupne základného školstva v oblasti textilného odpadu a jeho vplyvu na životné prostredie.

bottom of page