top of page
Ústavný rámec

Ústavný rámec SR

Ústavný rámec pre územnú samosprávu v Slovenskej republike tvoria najmä Ústava Slovenskej republiky, kde je osobitná časť – štvrtá hlava - venovaná územnej samospráve v článkoch 64 – 71. Ústava upravuje jednotlivé úrovne územnej samosprávy, orgány, vzťahy územnej samosprávy so štátom a základné pravidlá jej financovania a fungovania. Ústavný zákon, nazývaný aj ústavný zákon o konflikte záujmov má preventívne pôsobiť ako nástroj predchádzajúci konfliktu záujmov v jednotlivých oblastiach verejnej správy, vrátane územnej samosprávy. Vyjadrenie vo forme ústavného zákona sleduje väčšiu obtiažnosť pri účelových zmenách tohto predpisu.

Územnosprávne členenie

Územnosprávne členenie

Územnosprávne členenie SR je upravené v troch právnych predpisoch. Je ním zákon č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ku ktorému patrí vykonávací predpis – nariadenie vlády č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy. Zákon č. 221/1996 Z. z. poskytuje základné delenie SR do 8 krajov a 79 okresov, nariadenie vlády  potom delí jednotlivé mestá  a obce do konkrétnych okresov. Z dnešného pohľadu – z pohľadu decentralizovaného štátu - okresy ako územná a správna jednotka stratili na svojom vtedajšom význame. O územnom a správnom členení hovorí aj zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, ktorý len napĺňa dikciu zákona č. 221/1996 Z. z., t. j. územie vyššieho územného celku je zhodné s územím kraja.

Národný legislatívny rámec

Národný legislatívny rámec územnej samosprávy

Národný legislatívny rámec  územnej samosprávy v SR tvorí niekoľko zákonov, ktoré upravujú jednotlivé oblasti fungovania územnej samosprávy. Podstatnými sú najmä zákony č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov. Upravujú jednotlivé úrovne územnej samosprávy – obecnú a krajskú, ďalšie zákony sa potom týkajú majetku, financií, rozpočtov, miestnych poriadkových síl, pracovných vzťahov a pod. 

Európska charta miestnej samosprávy

Európska charta miestnej samosprávy

Oblasť verejnej správy nie je predmetom spoločnej právnej úpravy v Európskej únii (acquis communitaire), existujú však niektoré všeobecné princípy, ku ktorým sa európske krajiny hlásia a ktoré by mali byť pri právnej úprave oblasti verejnej správy v Európe dodržiavané. Takýmto dokumentom pre miestnu samosprávu je Európska charta miestnej samosprávy. Vláda Slovenskej republiky ju kompletne ratifikovala v roku 2007, kedy pristúpila k ratifikácii aj posledných článkov tejto charty.

Reforma verejnej správy

Reforma verejnej správy

Reforma verejnej správy je jedným z reformných procesov prebiehajúcich na území Slovenska od roku 1990. jej priebeh bol niekedy intenzívnejší, najmä v posledných 6-7 rokoch, inokedy stagnoval. Je to však proces, ktorý sa stále  vyvíja a aj v iných krajinách Európy je tomu tak. V posledných rokoch došlo na Slovensku k masívnej decentralizácii, čím sa zmenil charakter Slovenskej republiky, ktorá je dnes unitárny, ale decentralizovaný štát, ktorý charakterizuje obnovený (historický – tradičný) duálny systém verejnej správy.

bottom of page