top of page

Podpora transformácie miest na uhlíkovo neutrálne pomocou sieťovania a výmeny know-how so zahraničnými odborníkmi.

Diskusné kluby „Od udržateľných budov k udržateľným mestám“ majú za cieľ pomôcť a podporiť slovenské mestá v ich transformácii na uhlíkovo neutrálne. Slovenská republika sa zaviazala stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnou krajinou. Mestá zohrávajú v tomto úsilí kľúčovú rolu.

Podpora miest zo strany štátu je pri cudzincoch nevyhnutná

Podpora miest zo strany štátu je pri cudzincoch nevyhnutná. Mnohých cudzincov žijúcich v mestách štát neberie do úvahy. Podľa výkonnej viceprezidentky Únie miest Slovenska patria slovenské mestá k najchudobnejším v Európe.

Na rozdiel od slovenských dostávajú české mestá od štátu peniaze aj na cudzincov bez trvalého pobytu.

Na rozdiel od slovenských dostávajú české mestá od štátu peniaze aj na cudzincov bez trvalého pobytu. Mnohí cudzinci na Slovensku neplatia ani miestne poplatky. Pri zjednodušenom pohľade možno povedať, že štát ignoruje cudzincov žijúcich v slovenských mestách, ktorí tu nemajú trvalý pobyt.

V rámci projektu OwnYourSECAP Vás pozývame na tieto aprílové webináre

V rámci projektu OwnYourSECAP Vás pozývame na aprílové webináre. Ak by ste sa chceli niektorého webinára zúčastniť, prihláste sa prosím kliknutím na odkaz nižšie. Otvorí sa prihlasovací formulár, v ktorom nájdete aj podrobnejšie informácie o webinároch.

V priebehu posledných rokov boli európske samosprávy lídrami v oblasti implementácie lokálnych politík a opatrení zameraných na boj proti klimatickej zmene a neskôr tiež na prispôsobenie sa klimatickej zmene na energetickú chudobu. 

Napriek tomu samosprávy stále čenia mnohým výzvam spojeným s integráciou klimatickej adaptácie a energetickej chudoby do svojich plánov udržateľného energetického rozvoja, s prispôsobením svojich energetických plánov novým a stále abicióznejším cieľom v oblasti uhlíkovej neutrality, ako aj so zabezpečením silnejšieho politického mandátu a zdrojov na realizáciu konkrétnych opatrení a plánov vrátane udržateľných energetických a klimatických akčných plánov (SECAP)

Workshopy pre samosprávy. Akým spôsobom je možné sídla a obce čo najlepšie pripraviť na dôsledky zmeny klímy?

Táto séria workshopov ponúka metodické usmernenie k poznávaniu rizík vyplývajúcich z meniacej sa klímy. Len vďaka správnej identifikácii klimatických ohrození daného regiónu resp. sídla môžu byť zodpovedne navrhnuté adaptačné opatrenia a následne cielene realizované v prospech sídiel a ich obyvateľov.

Minister Raši: Náš prelomový zákon o verejnom obstarávaní odbúra zbytočné komplikácie a uľahčí život obstarávateľom

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) pripravilo novelu zákona o verejnom obstarávaní, vďaka ktorej sa podarí zrýchliť procesy, odbúrať nadmernú byrokraciu a pomôcť obstarávateľom. Návrh pripravovanej novely aktuálne smeruje do medzirezortného pripomienkového konania. Dnes o tom informoval minister investícií Richard Raši.

Inovačný Toolkit - praktický sprievodca pre slovenské samosprávy v oblasti SMART INOVÁCIÍ

Ministerstvo vnútra rozšírilo a zmodernizovalo s podporou fondov EÚ sieť sirén civilnej ochrany na varovanie obyvateľstva pri riešení následkov mimoriadnych udalostí.

Sú slovenské mestá pripravené na výzvy súvisiace so zmenou klímy? 

D. Piršelová v relácii Rádia Slovensko na tému "Zmena klímy a slovenské mestá". Relácia je v anglickom jazyku

Zmena financovania územnej samosprávy

Zámerom publikácie e prispieť k diskusii o nevyhnutných zmenách pri spravovaní štátu, ktorých súčasťou je, okrem zmeny rozdelenia kompetencií, územnosprávneho usporiadania a volebných systémov, aj úprava financovania miestnej samosprávy.

Udržateľnosť v mestách Slovenska

Publikácia, ktorej hlavnými témami sú - čo si predstaviť pod pojmom udržateľnosť, prečo je dôležité venovať jej pozornosť, prečo práve samosprávy zohrávajú kľúčovú úlohu v riešeniach udržateľnosti, ako vyzerajú konkrétne odporúčania a príklady dobrej praxe na Slovensku, či v zahraničí.

Zlepší sa život obyvateľov? Únia miest Slovenska volá po reforme verejnej správy

Väčšie právomoci miest a nezávislosť od štátu podľa ÚMS zlepšia život obyvateľov.

Iniciatíva #bezhejtu

Iniciatíva #bezhejtu podporuje kultivovanú diskusiu v online prostredí. Jej cieľom je minimalizácia nenávistných prejavov na profiloch a online platformách firiem, verejných inštitúcií, mimovládnych a neziskových organizácií, médií a influencerov/influenceriek.

Zmena klímy ľudskou rečou. Čomu sa venovalo vzdelávacie podujatie Mestá pre klímu za 90 minút?

Ako vnímajú obyvatelia našich miest zmenu klímy, čo ovplyvňuje naše správanie sa a rozhodovanie, alebo čo nás motivuje k spolupráci. Aj tieto informácie odzneli na pravidelnom vzdelávacom podujatí Únie miest Slovenska pre oblasť zmeny klímy - Mestá pre klímu za 90 minút.

Ako na udržateľné obce

Publikácia obsahuje návody, príklady dobrej praxe z ČR, na zabezpečenie udržateľného rozvoja samospráv

Zmena podmienok parkovania od 1. 10. 2023

Kampaňové videá a letáky, ktoré je možné využiť na podporu komunikácie na úrovni miest a obcí k téme zákazu parkovania na chodníkoch..

Analytická publikácia Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021: Národná analytická správa

Publikácia zostavená na základe výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, ktorú Štatistický úrad SR vydal dňa 30. júna 2023 je inovatívnym publikačným produktom, poskytujúcim komplexný pohľad na populáciu SR a podmienky jej bývania k rozhodujúcemu okamihu sčítania
Krajinná architektka Z. Hudeková v rozhovore pre reláciu Reflex

Podľa ľudí zvonka môže byť Banská Bystrica inšpiráciou aj pre iné mestá v riešení klimatickej krízy

Cesta ku klimaticky odolným mestám - záznam zo seminára

Prezentácie z konferencie Regionálna energetika – súčasnosť a perspektíva

Mestá požadujú reformu financovania, inak zmenu klímy nezvládnu

Adaptačné opatrenia realizujú samosprávy podľa svojich finančných, personálnych a odborných možností, no vzhľadom na závažnosť klimatickej zmeny nie sú tieto kroky dostačujúce, potvrdila pre EURACTIV Slovensko Únia miest Slovenska (ÚMS). „Najväčším problémom je nedostatok finančných zdrojov, extrémne zaťažujúca administratíva a byrokracia, či akútny deficit odborných a personálnych kapacít,“ tvrdí ÚMS.

Výroba žiariviek končí. Ako ich nahradiť?

Praktické rady a odporúčania, ako túto zmenu zvládnuť z konferencie Svetlo v obciach a budovách, ktorú zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU 17. a 18. apríla 2023

Obciam a krajom musíme nanovo určiť kompetencie, nie hrať sa s mapami

Rozhovor s V. Nižňanským, v ktorom vysvetľuje, prečo je diskusia o mapách uchopenie témy zo zlého konca, prečo je dôležité dať samosprávam viac kompetencií a čo by mala byť vlastne úloha samosprávnych krajov.

Rozhovor s V. Nižňanským na tému návrhu nového územného členenia SR

ČO NÁM PRINESIE KLIMATICKÝ ZÁKON?

Podarí sa mu podporiť prechod k energeticky efektívnej bezuhlíkovej ekonomike, pomôcť vytvoriť pracovné príležitosti spravodlivým a sociálne citlivým spôsobom a zabezpečiť všeobecné zlepšenie sociálnych pomerov a životnej úrovne obyvateľov našej krajiny?

PANELSTORY V KONTEXTE ENERGETICKEJ KRÍZY

Inšpiratívne riešenia ako zhodnotiť panelové budovy na bývanie, ako znížiť spotrebu energií, čo sú to energetické komunity, pomôže pripravovaná vyhláška presadiť vznik energetických komunít na Slovensku? Cenné skúsenosti architektov, energetikov, právnikov, správy budov a obyvateľov.

Odborný seminár k témam obstarávanie energií a novela zákona o VO

Problematiku obstarávania energii mali mestá možnosť prediskutovať priamo s podpredsedom ÚVO, Jaroslavom Lexom, pánom Ivanom Holíčom z Inštitútu verejného obstarávania a expertkou ÚMS pre VO, Katarínou Mrázovou z mesta Trenčín.

O bariérovosti volebných miestností 

Kompenzácie vysokých cien energií pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť a samosprávy.

Sumár všetkých potrebných informácií k poskytnutiu dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny a plynu.

Kežmarok geotermálnym vrtom ušetrí až 90 percent spotreby plynu.

Mohol envirorezort zabrániť žalobe zo strany Európskej komisie?

Odborníci z odpadového sektora hodnotia to, či sa Slovensko mohlo vyhnúť žalobe zo strany Európskej komisie za nezrekultivovanie a neuzavretie skládok odpadu.

Návrh Klimatického zákona

Povinnosti pre samosprávy vyplývajúce z návrhu

Európsky parlament aj členské štáty schválili nariadenie, ktoré má urýchliť tempo zavádzania obnoviteľných zdrojov energie v Únii.

Dôraz kladie na samovýrobu a rozvoj energetických komunít.

TOP 22 najčítanejších článkov o odpadoch v roku 2022

Témy, ktoré v roku 2022 roku rezonovali na Odpady-portal.sk najviac.

Spotrebuje energie znižujte s ohľadom na vaše zdravie

ÚVZ SR prináša odporúčania, ktoré obyvateľom počas šetrenia energie pri vykurovaní a ohreve vody zabezpečia zdraviu adekvátny tepelný komfort, mikroklimatické podmienky a vhodnú teplotu vody.

Skupinový nákup fotovoltických systémov pre rodinné domy

Majitelia rodinných domov sa môžu prihlásiť na stránke www.spolocnenakupy.sk.

Hrozí, že od 1. januára 2023 sa  zastaví zber komunálneho odpadu

ÚMS, spoločne s ďalšími partnermi, žiada Ministerstvo životného prostredia SR, aby bezodkladne zriadilo krízový štáb zložený so zástupcov rezortu, ako aj so zástupcov ÚMS, APOH, ZOVP a ZOP a ZMOS, ktorý prehodnotí aktuálny stav po posledných legislatívnych zmenách a spolu s kompetentným rezortom navrhne nevyhnutné zmeny a stratégiu ďalšieho rozvoja.

Energetický balíček pomoci pre samosprávy

Nástroje, ktoré môžu samosprávam, ale najmä ich obyvateľom, pomôcť lepšie kontrolovať a rozumieť svojej spotrebe energie, lepšie zvládnuť rast cien energií, sprístupniť im obnoviteľné zdroje, podporiť ich snahu stávať sa prosumermi (samovýrobcami energie) a vytvárať energetické spoločenstvá.

Podujatie: Stretnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike

20. október 2022, Hotel Devín, Bratislava

Zelené strechy by mali byť na nových veľkých budovách povinné

Rozhovor s prezidentom Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru B. SIKLIENKOM

Otvorenie Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu

3. októbra 2022 o 9.30 hod v priestoroch Základnej školy Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava

Zber a spracovanie kuchynského bioodpadu

Dokument "Cesty k energetickej sebestačnosti samospráv"

Film „Cesty k energetickej sebestačnosti obcí“ ponúka inšpirujúce a prenosné príklady obcí a miest, ktoré sa už vydali cestou energetickej samostatnosti

Povinnosť miest elektronicky evidovať odpad opäť posunuli.

Ministerstvo životného prostredia posunulo povinnosť miest a obcí na registráciu do Informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH) až na rok 2024.

Workshop MENEJ JE VIAC

Kedy: 20.9.2022 od 9:00 do 13:00 v priestoroch centra Kalab

MENEJ ODPADU A UDRŽATEĽNEJŠIE FUNGOVANIE VO VEREJNEJ SPRÁVE A VO VZDELÁVACÍCH INŠTITÚCIÁCH

KLIMASKEN je nástroj na hodnotenie miest, mestských častí a budov z hľadiska príspevku ku zmene klímy a adaptácie na zmenu klímy. 

Nástroj je zostavený z niekoľkých desiatok indikátorov, ktoré užívateľ naplní požadovanými dátami a prostredníctvom jednoduchých výpočtov je z nich následne stanovený hlavný index a jeho čiastkové zložky

Ministerstvo životného prostredia SR pokračuje v príprave zákona o klíme

Dôležité informácie o pripravovanom zákone o klíme.

Zmena klímy v našich mestách

Rady a odporúčania, ako môžu mestá prispieť k zlepšeniu klimatickej situácie

Workshop Klimatická zmena a slovenské poľnohospodárstvo

Expertný partner ÚMS - Inštitút cirkulárnej ekonomiky v spolupráci s METRO pripravuje užitočný workshop na aktuálnu tému - Klimatická zmena a slovenské poľnohospodárstvo. Rečníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra budú s účastníkmi viesť diskusie o očakávaných vplyvoch klimatickej zmeny na slovenské poľnohospodárstvo a možných adaptačných opatreniach.

Energetické spoločenstvá

Stručné vysvetlenie pre riadiace orgány v strednej a východnej Európe

Strategické dokumenty ku klimatickej zmene

Mestá by mali prioritne znižovať emisie skleníkových plynov – najmä oxidu uhličitého. K tomu by mali vypracovať jasnú stratégiu postavenú na aktuálnych a exaktných dátach.

Výsledky prvého ročníka súťaže KlimaOBEC

Do súťaže sa prihlásilo 11 samospráv. Hodnotila sa najmä koncepčnosť realizovaných opatrení a to, či spĺňajú kritériá dobrej praxe.

Nový spôsob spracovania odpadu prináša riziká. Hrozí, že mestá a obce nebudú mať kam umiestniť tony odpadu.

Rozhovor s odborníčkou ÚMS pre odpadové hospodárstvo, Zuzanou Čachovou.

Udržiavanie pocitu zachovania „vidieckosti“ výrazne prispieva k nášmu zaostávaniu. To mestá boli, sú a budú nositeľmi rozvoja, inovácií, vývoja technológií. 

Autor článku je Viktor Nižňanský, bývalý splnomocnenec vlády pre decentralizáciu verejnej správy.

Titul EHMK 2026 získalo mesto Trenčín

O udelení titulu EHMK 2026 rozhodla medzinárodná porota v piatok 10. decembra, Trenčín vo finálovom kole výberu uspel v konkurencii Nitry a Žiliny.

STROMY A MY

Pri príležitosti 20. výročia ankety Strom roka organizuje Nadácia Ekopolis 21. 7. 2022 (štvrtok) podujatia zamerané na vysvetlenie významu a funkcií ochrany stromov a zelených plôch v kultúrnej krajine, mimo les.

Výzva na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov z plánu obnovy

V rámci prvej výzvy je k dispozícii 120 miliónov eur, celkovo je na tento účel vyčlenených 240 miliónov eur. Záujemcovia môžu podávať svoje žiadosti od 1. augusta 2022 do 1. decembra 2024 alebo do vyčerpania vyčlenenej sumy.

GrantUP - Bratislava a Košice medzi 100 vybranými mestami EÚ ku klimatickej neutralite

Európska komisia koncom apríla oznámila, ktorých 100 miest EÚ sa zapojí do tzv. misie „Mestá“, medzi ktorými sa umiestnila aj Bratislava a Košice. Cieľom misie je vznik 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030. Ide o mestá vo všetkých 27 členských štátoch a ďalších 12 v krajinách asociovaných k programu EÚ pre výskum a inovácie s názvom Horizont Európa. S výberom klimaticky neutrálnych miest sú spojené aj výhody pre ich obyvateľov.

Projekt Prezidentská zelená pečať

Projekt môže mestám pomôcť, z dlhodobého hľadiska, v piatich kľúčových veciach v súvislosti s riešením týchto aktuálnych kríz a výziev: - znížiť neúnosne vysoké ceny za energie - podporiť vlastnú energetickú sebestačnosť a bezpečnosť - budovať udržateľnejšie, bezpečnejšie a zelenšie mestá pre obyvateľov - podporiť dosiahnutie klimatických cieľov Slovenska - efektívne využiť zdroje z Plánu obnovy a fondov EÚ“

CITENERGO

Podujatie okrúhly stôl Klimaticko-energetické plány miest ako príspevok k riešeniu klimaticko-energetickej krízy,

Workania.eu - ponuka práce pre ľudí z Ukrajiny

Stránka workania.eu, na ktorej sú uvedené ponuky práce zo Slovenska, Českej republiky a Poľska, vhodné pre ľudí z Ukrajiny .

Desatoro riešení pre zníženie spotreby vo verejných budovách 

Užitočný zoznam rýchlych opatrení na zníženie spotreby energie vo verejných budovách. Práve vďaka týmto opatreniam je možné dosiahnuť zníženie spotreby energie až o 20 percent.

TOP 21 najčítanejších článkov o odpadoch v roku 2021

Rezonovali bioodpady a zálohovanie

Odporúčania ako uchopiť komplexné projekty k výzve č. OPII-2020/7/11-DOP

Expert ÚMS pre oblasť IT, Peter Dolíhal, identifikoval niekoľko kľúčových konkrétnych odporúčaní, ktoré pomôžu mestám k úspešnej realizácii projektov, k zvýšenej transparentnosti procesov obstarávania, otvorenosti a flexibility SMART platforiem a celkovej škálovateľnosti podporených zámerov.

E-learning – Otvorené dáta v samospráve

Komplexný sprievodca otvorenými dátami v samospráve

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Prehľadný popis odporúčaných opatrení pre mestské prostredie, ktorý prispeje k lepšiemu pochopeniu vzájomných vzťahov mitigácie, adaptácie a biodiverzity. Samosprávam pomôže pri hľadaní správnych opatrení a ponúka prehľad vhodnej doplnkovej literatúry.

Projekt „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality ŽP na SR"

O nástrojoch environmentálnej politiky, prostredníctvom ktorých je možné dosiahnuť udržateľné modely spotreby a výroby v kontexte politík v oblasti ŽP na národnej a európskej úrovni.

INCIEN

Veľkú úlohu v oblasti odpadového hospodárstva zohrávajú práve samosprávy. A to nielen z dôvodu prechodu na obehové hospodárstvo, ale aj pre rozvoj jednotlivých regiónov. Zistite viac o odpadovom hospodárstve TU

KapaCITY

Všetko čo potrebujete vedieť k téme cudzinci z pohľadu samosprávy. Online vzdelávacie pomôcky pre (nielen) zamestnancov samospráv a spolupracujúcich organizácií, ktorí v práci prichádzajú do kontaktu s obyvateľmi mesta, obce alebo kraja pochádzajúcich zo zahraničia

Komunálne a výskumné poradenské centrum, n.o.

Užitočné informácie o potrebnej reforme verejnej správy a pokračovaní v decentralizácii štátu

archívna webstránka ÚMS

odkaz na starú webstránku ÚMS
bottom of page