top of page

Zavedenie povinnej školskej dochádzky pre ukrajinské deti je nevyhnutné

15. mája 2024

Štát podcenil situáciu v súvislosti so začlenením ukrajinských detí do vzdelávacieho systému. Výsledkom je, že deti doteraz neovládajú slovenský jazyk, nedostávajú potrebné vzdelanie, nevedia sa začleniť do spoločnosti a sú náchylnejšie na problémové správanie sa, či psychické poruchy. Na zhoršujúcu sa situáciu postupne doplácajú samotné mestá a ľudia, ktorí v nich žijú. Zavedenie povinnej školskej dochádzky pre ukrajinské deti je preto zásadná vec pre rozvoj aj týchto detí, ako aj pre budúci rozvoj celej našej spoločnosti. Zhodli sa na tom členské mestá Únie miest Slovenska (ÚMS) na online rokovaní pracovnej skupiny pre oblasť školstva.


Považujeme za zodpovedné nájsť urýchlene efektívne a systémové riešenie tak, aby už od septembra nastúpili tieto deti do škôl. Napriek tomu, že Bratislava a okolie nemajú dostatočné kapacity, chýbajúca povinnosť školskej dochádzky je latentný problém na celom Slovensku. ÚMS sa preto obracia listom na Ministerstvo školstva so žiadosťou o stretnutie a rokovanie k tejto téme. Hlavnou požiadavkou bude zavedenie povinnej školskej dochádzky pre deti z Ukrajiny. Rovnako tak je nevyhnutné podporiť vznik a fungovanie adaptačných tried pre podporu integrácie týchto detí, ako aj nájsť efektívny systém financovania. Mestá nedokážu finančne pokryť potrebné náklady, ktoré si tento proces vyžaduje, keďže na cudzincov nedostávajú podielové dane.


Ivona Fraňová, koordinátorka integrácie cudzincov v meste Nitra:„Situácia u nás je veľmi vážna. Zavedenia povinnej školskej dochádzky pre ukrajinské deti je nevyhnutné. Keďže v Nitre máme vďaka kontaktnému centru pre cudzincov situáciu dobre zmapovanú, vieme, že už teraz evidujeme zvýšený počet neprispôsobivých a sociálne izolovaných detí, vznikajú tu detské gangy, pribúdajú drogové závislosti i deti so psychickými problémami. Deti, ktoré nemusia chodiť do školy sú zároveň veľkým rizikom pre obyvateľov mesta v blízkej budúcnosti.“


Mária Wagingerová, expertka ÚMS pre oblasť školstva: „Uvedomujeme si, že v mnohých mestách a mestských častiach je nedostatok voľných miest v školských zariadeniach, preto potrebujeme úzku spoluprácu s regionálnymi úradmi školskej správy a ministerstvom, aby sa využili voľné kapacity v okolitých samosprávach. Zároveň samosprávy potrebujú vedieť, koľko školopovinných detí sa na ich území nachádza a to bez zavedenia povinnej školskej dochádzky a preregistrácie nie je možné.“


Na Slovensko prišli tisícky detí z krajiny, kde už viac ako dva roky prebieha vojnový konflikt. Tieto deti dlhodobo prežívajú mimoriadne náročné obdobie a potrebujú systematickú podporu. Začlenenie sa do vzdelávacieho procesu a do spoločnosti je kľúčové pre kvalitu ich života, ako aj pre kvalitu života spoločnosti v ktorej žijeme. Aj napriek tomu, že aktuálne nie je situácia rovnako alarmujúca v každom meste, zostáva len otázkou času, kedy bude miest, ktoré budú nútené tento problém riešiť, pribúdať.

bottom of page