top of page

XXXVI. Snem Únie miest Slovenska - Tlačová správa

26. januára 2024

Tlačová správa


Únia miest Slovenska (ÚMS) je presvedčená, že budúcnosť Slovenska musí byť založená na silných mestách a mestských regiónoch. Preto majú byť mestá zastupované samostatnou stavovskou organizáciou, ktorá rozumie ich potrebám. ÚMS od začiatku roka 2024  zastupuje 24 členských miest v ktorých žije 1,3 milióna obyvateľov, kde sa na ploche 3 % Slovenska vytvorí podstatná časť HDP a občania platia 30 % dane z príjmu fyzických osôb. ÚMS naďalej zastupuje záujmy členských miest vo všetkých stanovených prioritách, ako aj v novej agende pre posilnenie vzájomnej spolupráce. Zhodli sa na tom zástupkyne a zástupcovia miest na dnešnom zasadnutí 36. Snemu Únie v Banskej Bystrici. Organizácia v tento deň zároveň oslavuje 30 rokov svojho pôsobenia.


Prezident ÚMS, primátor mesta Trenčín Richard Rybníček: „Únia miest Slovenska sa bude snažiť znížiť novými poskytovanými službami výdavky miest napríklad zavedením spoločného verejného obstarávania elektriny, plynu a tovarov, kde to má zmysel, spoločným obstarávaním služieb,  digitálnych riešení a ich zdieľaním medzi mestami. Súčasne bude chcieť posilniť príjmy miest v rámci existujúcej legislatívy, budeme požadovať, aby mestá dostávali podielové dane aj za cudzincov, ktorí majú v mestách prechodný, dočasný alebo tolerovaný pobyt. Dnes na Slovensku pracuje 110 tisíc cudzincov a je tu približne 40 tisíc obyvateľov s tolerovaným pobytom. Mestá týmto ľuďom služby poskytujú, ale podielové dane na nich nedostávajú.“


Nová agenda ÚMS pre posilnenie spolupráce miest v roku 2024:


1. Spoločné verejné obstarávanie


Spoločné verejné obstarávanie miest je nástroj, ktorý pri úspešnom nastavení ušetrí rozpočtové prostriedky cez výnosy z rozsahu, ako aj časovú a ľudskú kapacitu expertov v mestách. Umožní mestám získať odbornú pomoc pri realizácii verejného obstarávania. Obdobným spôsobom spolupracujú samosprávy v zahraničí.


2. Digitálne mestá


Cieľom je vytváranie podmienok pre lepšie poskytovanie služieb obyvateľom miest, ďalší rozvoj dátovo orientovaných mestských úradov, konsolidácia digitálnej agendy v mestách, či zdieľanie dobrých príkladov z praxe. Vytvorenie spoločnej platformy pomôže presadiť požiadavky voči štátu, ako napríklad bezplatné pripojenie na štátne registre, koordináciu miest a spoluprácu na vytváraní spoločnej databázy s informáciami o agendách a elektronických službách.


3. Energetický sebestačné a odolné mestá


Iniciatíva pomôže mestám skonsolidovať svoje výdavky na energie, zmapovať aktuálny stav a využiť skúsenosti expertov v mestách, či externých expertov pri  riešení energetického manažmentu. Súvisiacou agendou je komplexná obnova budov, zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie a podpora komunitnej energetiky. Táto iniciatíva mestám tiež umožní získať potrebné know- how, ušetriť zdroje a znížiť tak energetickú, klimatickú, ale aj finančnú zraniteľnosť miest.

Osobitnú pozornosť bude ÚMS venovať agende bezpečnosti v mestách, nakoľko zaznamenávame zhoršovanie bezpečnostnej situácie. Prvé rokovania s Ministerstvom vnútra SR sa uskutočnia už v najbližších dňoch. Považujeme za dôležité vyjasniť si hranice kompetencií a riešiť spoluprácu medzi mestskou a štátnou políciou.


ÚMS  naďalej pokračuje v presadzovaní spravodlivých pravidiel a podmienok pre samosprávu pri všetkých legislatívnych zmenách a rozhodnutiach vlády SR a Národnej rady SR, ako aj v pokračovaní decentralizácie s dôrazom na reformu verejnej správy. Súbežne sa ÚMS bude venovať požiadavkám a potrebám členských miest a témam, v ktorých je dlhodobo aktívna. Patrí sem čerpanie európskych zdrojov (EŠIF a POO), školstvo, sociálne veci, regionálny rozvoj, klimatická zmena a udržateľnosť.


Prioritou zostáva aj zmena financovania samosprávy. V roku 2023 ÚMS predstavila vlastný návrh. Návrhy sa v tejto téme sporadicky objavujú v diskusiách, doteraz však nikto iný žiaden ďalší koncept nepredstavil. Medializované návrhy o prechode na daňový mix sa týkajú objemu zdrojov, nezaručujú však, že ich objem bude vyšší. Zvyšujú však závislosť od rozhodnutí centrálnej vlády. Pre mestá je dôležitý aj spôsob prerozdelenia finančných zdrojov tak, aby naň už nemuseli doplácať.


K 1. 1. 2024 ÚMS zastupuje 24 členských miest vrátane hlavného mesta Bratislavy a ďalších šiestich krajských miest Banská Bystrica, Košice, Nitra, Trenčín, Trnava, Žilina. Ďalšími členskými mestami sú: Dolný Kubín, Dubnica nad Váhom, Hurbanovo, Kežmarok, Komárno, Leopoldov, Levoča, Lučenec, Modra, Moldava nad Bodvou, Pezinok, Poprad, Prievidza, Stará Turá, Stupava, Veľký Krtíš, Vráble.Kontakt:

Mgr. Daniela Piršelová

Hovorkyňa a poradkyňa pre komunikáciu klimatickej krízy

00421 917 744 669

hovorca@uniamiest.sk

bottom of page