top of page

Tlačová správa - Vláda schválila dokument, ktorý vynechal niektoré samosprávy

19. apríla 2024

Tlačová správa

Vláda schválila dokument, ktorý vynechal niektoré samosprávy


Únia miest Slovenska (ÚMS) nesúhlasí s postupom Vlády SR, akým schválila dokument „Investičný zámer prioritných životných situácií – nové znenie“ pre ďalší rozvoj IT na Slovensku. Vynechala z neho mnohé mestá, čím ohrozila ich prístup k finančným zdrojom a dostupnosť lepších služieb pre obyvateľov v oblasti digitalizácie spoločnosti. Dokument bol navyše schválený bez toho, aby sa k nemu mohla vyjadriť odborná verejnosť. Investičný zámer je výstupom projektu budovania životných situácií, ktorý patrí do kompetencie MIRRI. Hovorí o konkrétnych krokoch, ktoré majú viesť k zautomatizovaniu riešení vybraných životných situácií. Realizáciou tohto Investičného zámeru ale nedostanú všetci občania k dispozícii potrebné riešenia. Považujeme to za nesprávne a žiadame MIRRI, aby boli všetkým, teda aj veľkým mestám a väčším obciam, či školám, pridelené prostriedky na zautomatizovanie ich procesov rovnako.


ÚMS upozorňuje, že identifikované prioritné životné situácie, ktoré dokument obsahuje, neboli komunikované so stavovskými a odbornými organizáciami samosprávy, napriek tomu, že 9 z 10 bežných životných situácií rieši práve úrad miestnej samosprávy. Výsledný dokument neumožňuje všetkým samosprávam, najmä veľkým mestám a väčším obciam, stať sa oprávnenými žiadateľmi a uchádzať sa o finančné zdroje na zefektívnenie služieb pre svojich obyvateľov.


Richard Rybníček, prezident Únie miest Slovenska: „Apelujeme na MIRRI SR, aby sa v rámci pripravovaných riešení myslelo na všetky samosprávy. Na veľké, ktoré majú vlastné a funkčné riešenia, až po najmenšie, ktoré zatiaľ na elektronizáciu procesov na svojom úrade len čakajú. Takéto nekoncepčné riešenia, ktoré nezohľadňujú realitu, poslúžia akurát tak na predstieranie riešenia a pomôžu minúť ďalšie peniaze, ale neposunú nás reálne ďalej v procese digitalizácie spoločnosti. Veríme, že sa k tejto situácii rezort postaví zodpovednejšie a príde s iným návrhom.“


Popísané cesty občana/podnikateľa predpokladajú integráciu agendových informačných systémov samosprávy na štátne registre, no k tejto integrácii dnes nemajú prístup všetky samosprávy. Navrhované riešenie životných situácií nepočíta s tými, ktoré nie sú zapojené do Datacentra elektronizácie územnej samosprávy (DEUS), majú iného dodávateľa (mestá vrátane krajských), alebo sú v situácii, že dodávateľa nemajú vôbec. Napríklad životná situácia „Kúpa nehnuteľnosti na bývanie“ popisuje proces, ktorý sa už dnes deje. Po kúpe nehnuteľnosti sa majiteľ prihlási na úrad a sám podá priznanie. Predpokladaný budúci proaktívny prístup samosprávy, ktorá je mestom s iným dodávateľom, tu bude chýbať. Navyše takýto prístup, ktorý zvýhodňuje jedného dodávateľa, je ohrozením súťaže najlepších riešení, ktoré vedie k neefektivite využívania finančných zdrojov.


Kontrola NKÚ z roku 2023, zameraná na vydávanie rozhodnutí samosprávami ukázala, že problémom je chýbajúce koncepčné riadenie informatizácie. Dnešný stav je dôsledkom aj toho, že štát nemá prehľad o tom, či mestá a školy vôbec majú k dispozícii informačné systémy na procesy v rámci svojho výkonu verejnej moci. (Viac info k téme tu: https://www.nku.gov.sk/-/elektronicky-vykon-moci-mal-ulahcit-komunikaciu-uradov-s-ludmi-opak-je-realitou )


ÚMS považuje postup MIRRI a vlády SR za nespravodlivý a ohrozujúci najmä väčšie mestá a obce. Vyriešenie tejto situácie a spoluprácu pri hľadaní možností pre všetkých, považujeme za nevyhnutný krok.


Kontakt:

Mgr. Daniela Piršelová

Hovorkyňa a poradkyňa pre komunikáciu klimatickej krízy

00421 917 744 669

hovorca@uniamiest.sk

bottom of page