top of page

Tlačová správa - Bezpečnosť na školách je pre mesto dôležitá

1. marca 2024

TLAČOVÁ SPRÁVA

Bezpečnosť na školách je pre mesto dôležitá


Banská Bystrica, 29. február 2024


Včera sa uskutočnilo online stretnutie pracovnej skupiny Únie miest Slovenska na tému bezpečnosti a prevencie na školách. Banská Bystrica v tomto smere vyvíja už takmer rok aktívne kroky a môže byť inšpiráciou aj pre ostatné samosprávy. Preto referent školskej krízovej intervencie banskobystrického Školského úradu Michael Mikuláš odprezentoval všetkým zúčastneným, na čom v tejto oblasti pracujeme.


Banskobystrický Školský úrad sa doposiaľ zameriaval predovšetkým na riešenie prevencie sociálno-patologických javov, drog, šikany či kyberšikany. Základné školy na Slovensku však v súčasnosti čelia čoraz častejšie anonymnému vyhrážaniu, extremizácii správania či zhoršeniu medziľudských vzťahov. Banská Bystrica sa preto iniciatívne začína venovať aj týmto oblastiam.


V uplynulých mesiacoch sme na niektorých našich základných školách zažili konkrétne incidenty, ktoré sme museli riešiť. Preto sme sa okrem prevencie začali touto problematikou zaoberať komplexne. Som rád, že sme mohli odprezentovať všetkým zúčastneným ako plánujeme postupovať vo veci zvyšovania bezpečnosti na školách. Školský úrad v tomto smere urobil obrovský kus práce. Som presvedčený, že je nevyhnutné priniesť systémové riešenie na celoštátnej úrovni, komunikáciou s ministerstvom vnútra i rezortom školstva, a zároveň vyčleniť na nevyhnutné aktivity aj potrebné finančné prostriedky,“ povedal primátor Banskej Bystrice Ján Nosko, viceprezident ÚMS na úvod všetkým zúčastneným.


V oblasti zvyšovania bezpečnosti sa chce mesto zamerať na prevenciu a prácu i komunikáciu s pedagógmi, žiakmi i rodičmi, technické a personálne zabezpečenie škôl, vytváranie pozície školského ochrancu i spracovávanie všeobecných krízových plánov v prípade priemyselných havárií, živelných pohrôm, terorizmu, úmrtí, núdzových situácií a pod.


Chceme, aby všetci školskí zamestnanci vedeli, ako reagovať v prípade ohrozenia. Plány na ktorých pracujeme, chceme prispôsobiť konkrétnym podmienkam a potrebám školy. Dôležité je pri vzniknutých okolnostiach upokojiť situáciu a prijať s chladnou hlavou konkrétne opatrenia, aj v súčinnosti s policajnými zložkami,“ hovorí referent školskej krízovej intervencie Michael Mikuláš.


V prípade nepoznaných situácií je dôležitá aj psychologická podpora žiakov. Samospráva v najbližšom období organizuje metodické školenie všetkých školských psychológov a preventistov v Banskej Bystrici pod vedením Centra poradenstva a prevencie, aby mohli ešte intenzívnejšie vyvíjať svoju odbornú činnosť v konkrétnom školskom prostredí. Je známe, že v celoslovenskom meradle je nedostatok školských psychológov. Aj v meste pod Urpínom je ich na jedenásť základných škôl len sedem.


Nedostatok školských psychológov chceme riešiť s Katedrou psychológie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, s ktorou sme nadviazali spoluprácu. Naším cieľom je, aby študenti, budúci psychológovia, chodili na prax do našich základných škôl, a aby sa zapájali do potrebných aktivít a vzniknutých situácií. Bezpečnosť na školách je naša priorita. Chceme, aby rodičia, keď odovzdajú svoje deti do školského zariadenia zostali pokojní, že sa vzdelávajú v bezpečnom prostredí,“ uzatvára Jana Odrobiňáková, vedúca banskobystrického Školského úradu.
Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.

hovorkyňa primátora

Mestský úrad Banská Bystrica

tel.: +421 48 433 01 06

mob.: +421 918 505 212

e-mail: zdenka.marhefkova@banskabystrica.sk

bottom of page