top of page

Stanovisko ÚMS k návrhom EK na prepracovanie energeticko-klimatického plánu SR

5. novembra 2020

Bratislava

Únia miest Slovenska podporuje apel expertov a environmentalistov, ktorí žiadajú prepracovať súčasný energeticko-klimatický plán. Ten Európska komisia označila za neaktuálny a vyčíta mu nedostatky v takmer všetkých oblastiach. To, ako bude tento strategický dokument vyzerať, otvára možnosť definovania novej, dlhodobej vízie a následne stratégie, ktorej opatrenia umožnia efektívne čerpať aj budúce zdroje z európskych fondov. Únia miest Slovenska sa dlhodobo venuje, okrem poskytovania služieb členským mestám, trom hlavným témam: pokračovanie v decentralizácii Slovenska, potrebe zmeny financovania miest a riešeniu vplyvov klimatickej zmeny a krízy v území. Sme presvedčení, že uvedené témy spolu úzko súvisia a bez zásadných zmien v týchto oblastiach sa nepodarí využiť potenciál našich miest a obcí v prospech zvyšovania konkurencieschopnosti Slovenska a zlepšovania kvality života obyvateľov. Klimatológovia upozorňujú, že, podľa správy OSN o znižovaní emisií, je práve nasledujúca dekáda kľúčová pre riešenie vplyvov klimatickej zmeny a krízy. Nevyhnutné preto bude podniknúť ambiciózne zmeny vo všetkých oblastiach, či už v energetike, priemysle, v doprave, ako aj v oblasti znižovania energetickej náročnosti budov. Únia miest Slovenska je presvedčená, že nová vízia a stratégia by mala obsahovať, okrem celoštátnych cieľov a opatrení, aj kľúčový regionálny rozmer. Každý z prirodzených regiónov Slovenska má inú hospodársky základňu, iný ľudský, výrobný aj prírodný potenciál a preto inak prispieva ku klimatickej zmene a potrebuje rozdielne riešiť spravované územie. Regionálnym rozmerom umožníme lepšie definovať nielen druh konkrétnych opatrení, ale aj naliehavosť riešenia problémov. Regionálna dimenzia opatrení zároveň umožní kvalitnejšiu prípravu plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest a mestských regiónov tak, aby v maximálnej miere prispievali k naplneniu celoslovenských cieľov.
bottom of page