top of page

Stanovisko ÚMS k mediálnym vystúpeniam podpredsedu vlády SR Štefana Holého

18. mája 2021

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS) je znepokojená z toho, že pán Holý pokračuje v šírení klamstiev, keď tvrdí, že samospráva sa bude odmietavo stavať ku akejkoľvek zmene. ÚMS už dlhodobo presadzuje zrušenie preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy v oblastiach, ktoré vláda SR za celé obdobie nezvládla. Nechce byť spoluzodpovedná za jej zlyhávanie a preto ani nenamietala voči prevzatiu zodpovednosti štátu v oblasti stavebného poriadku. Pán Holý zneužíva a deformuje výstupy z osobných rozhovorov, v tomto prípade s prezidentom Únie miest Slovenska Richardom Rybníčkom, keď podsúva, že ÚMS nesúhlasí s jeho návrhom o nadradení VÚC mestám, lebo chce okliešťovať právomoci vyšších územných celkov (VÚC). ÚMS od počiatku tvrdí, že regionálna samospráva má zmysel, ale iba v prípade odovzdania ďalších úloh územnej samospráve a to najmä zo strany centrálnej vlády. To však neznamená, že majú byť VÚC nadriadené mestám a obciam. Čo si myslia niektorí predsedovia samotných VÚC, alebo na čom sa dohodli s pánom Holým, je v tomto prípade irelevantné. Nie VÚC , ale miestna samospráva je základom územnej samosprávy. ÚMS rovnako dlhodobo presadzuje zrušenie delených kompetencií medzi VÚC a obcami a navrhuje ponechať ich miestnej samospráve v súlade s princípom subsidiarity, na rozdiel od pána Holého, ktorý chce delenie kompetencií rozširovať. Spory v rámci verejnej správy má riešiť príslušný správny súd a je neprípustné, aby VÚC boli odvolacím orgánom voči rozhodnutiam obcí. Pán podpredseda Holý opakovane účelovo presúva zodpovednosť za negatívne nálezy Generálnej prokuratúry a NKÚ v oblasti preneseného výkonu na mestá a obce. Zodpovednosť za prenesený výkon má v súlade s Ústavou SR vláda SR. Je preto otázne, aké právomoci má v tejto oblasti rezortný minister alebo programové vyhlásenie vlády. Vláda mohla celé desaťročia robiť opatrenia na zvýšenie kvality a efektívnosti stavebného konania, ale namiesto toho podporovala nezákonnosť vo financovaní, keď nedofinancovala úlohy, ktoré si „objednala“ u obcí. Ak chce túto situáciu konečne riešiť, ÚMS to iba uvíta. Pán podpredseda Holý namiesto toho, aby riešil dôvody a bariéry chýbajúcich územných plánov malých obcí, presúva zodpovednosť na VÚC a chce obce aj mestá zákonom podriadiť VÚC, alebo dokonca centrálnej vláde. Argumentuje tvrdením, že územné plánovanie je výhradnou pôsobnosťou územnej samosprávy. Okrem protirečivosti vyhlásení zrejme netuší, že ÚMS dlhodobo presadzuje spoluprácu miestnej samosprávy aj v oblasti územného plánovania, dokonca odporúča prioritne diskutovať o povinnej spolupráci vo vybraných oblastiach, vrátane územného plánovania, ak obce nebudú ochotné dobrovoľne spolupracovať. Pán podpredseda Holý všeobecne konštatuje, že je potrebný jeden centrálny úrad, pretože riešenie výstavby veľkokapacitných sídlisk často prekračuje možnosti samosprávy. Toto tvrdenie iba dokazuje zlyhanie vlády SR pri plnení svojej kompetencie v rámci stavebného konania. Stačilo finančne a personálne zabezpečiť prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na mestá a obce, rovnako ako riadenie stavebných úradov a nemusel by vznikať nový centrálny úrad. Všetky postoje ÚMS sú známe od januára 2020 a vedenie ÚMS sa opakovane snažilo spolupracovať na plánovaných reformách tejto vlády. Predstaviteľom vlády ponúkala spracované materiály aj neformálnu spoluprácu pri realizácii záväzku tejto vlády - komplexnej reforme verejnej správy. Bohužiaľ, ponuka nebola prijatá a namiesto plnenia tohoto záväzku, vláda SR pokračuje viacerými rozhodnutiami v ďalšej deformácii systému a chaose a to nielen v oblasti stavebného práva. Namiesto partnerskej diskusie s tými, bez ktorých demokratický štát nemôže fungovať – s predstaviteľmi miestnej samosprávy, sa snažia viacerí členovia koaličných strán realizovať svoje „sny“, zneužívajúc väčšinu v parlamente. Nechcú rešpektovať význam miest a ich predstaviteľov, ktorých úlohou nie je obhajovať zámery a nápady politických strán, ale obhajovať práva obyvateľov, ktorí sa skladajú na fungovanie štátu ako celku. Vláda rýchlo zabudla na to, že nebyť predstaviteľov samosprávy, nemohli by členovia vlády robiť mediálne výstupy o lepšej pandemickej situácii. Nestačí ďakovať, nestačia alibistické, kamuflážne rokovania a plošné odmietania pripomienok, je potrebné partnersky komunikovať. Príkladom je aj prístup podpredsedu vlády SR Štefana Holého. Nevieme odhadnúť, či ide o nepochopenie alebo o zámer. Jeho opakované vyjadrenia však iba potvrdzujú dôvody, pre ktoré ÚMS nemá možnosť konať inak - to znamená, že kým sa situácia nezmení, ÚMS bude naďalej odmietať stretnutia bez vopred jasného programu a spracovania overených záznamov z rokovaní. Budeme čakať na konkrétne návrhy, písomne reagovať a medializovať svoje stanoviská, a to aj preto, aby si mohli občania utvoriť názor na to, kto a ako obhajuje verejný záujem.
bottom of page