top of page

Rada Európy odporúča Slovensku posilniť pozíciu samospráv

28. novembra 2021

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS) víta odporúčania Rady Európy posilniť územnú samosprávu na Slovensku. Zhodli sa na tom experti v  rámci spoločného projektu Rady Európy a Európskej únie „Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných na Slovensku“. Nadväzujúci projekt „Európska značka excelentnosti dobrej správy vecí verejných na Slovensku 2021“ bude zahájený 30.11.2021 za prítomnosti zástupcov Rady Európy.


Jana Červenáková, výkonná viceprezidentka ÚMS: „Únia miest Slovenska dlhodobo apeluje na potrebu reformy verejnej správy, ktorá má reagovať na skúsenosti za posledných 20 rokov, ako aj technologické, demografické výzvy a riešenie následkov klimatickej zmeny. V januári 2020 k tomu Snem ÚMS schválil  ucelený  dokument "Dozrel čas na zmeny" (www.uniamiest.sk) , ktorý obsahuje všetky požiadavky ÚMS v oblasti reformy verejnej správy smerom k centrálnej vláde a politickým stranám. Dokument sme teda už pred 20 mesiacmi zverejnili a  odovzdali aj predstaviteľom súčasnej vládnej koalície.“


ÚMS na jednej strane víta závery expertov Rady Európy, ktoré sa zhodujú s odporúčaniami Únie. Na druhej strane je zarážajúce,  že už dávno nepracuje odborná komisia v gescii predsedu alebo podpredsedu vlády SR a prečo sa zásadné návrhy opatrenia expertov Rady Európy nepremietli do Plánu obnovy a odolnosti, napriek ich odporúčaniam. Pýtame sa, načo sa platia analýzy, odporúčania, audity, načo sa angažujú zahraniční a domáci experti, keď sa s ich výsledkami nik nezaoberá?


Jana Červenáková, výkonná viceprezidentka ÚMS: „Na Slovensku sa roky míňajú milióny eur pre expertov,  na rôzne správy, audity, odporúčania a potom sa opätovne vytvárajú ďalšie pracovné skupiny v rámci štátnej správy. Fabuluje sa spolupráca s miestnou samosprávou namiesto toho, aby vláda pripravila realizačný projekt s jasným časovým harmonogramom a ten predložila na verejnú diskusiu.“


ÚMS konštatuje, že v čase pandemickej situácie, kedy by mala aj vládna koalícia prispievať k súdržnosti a dôvere na Slovensku, kedy by sa dalo čakať, že centrálna vláda bude hľadať partnerov práve v politikoch plniacich štátne úlohy na miestnej úrovni, svojimi rozhodnutiami a prístupom centrálna vláda SR iba polarizuje spoločnosť.


Experti Rady Európy konštatujú, že Slovensko patrí  k najviac centralisticky riadeným štátom Európy. Aj závery štúdie OECD potvrdili, že centralizmus na Slovensku obmedzuje hospodársky rast a v prípade ďalšej decentralizácie je možnosť rastu HDP cca 10%. Experti, v súlade s návrhmi ÚMS, odporúčajú rozšíriť rozsah miestnych kompetencií,  ale aj transformáciu preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy na originálne kompetencie miestnej samosprávy. Inými slovami, hovoria najmä o regionálnom školstve, v ktorého manažmente centrálna vláda roky zlyháva. Územnú rozdrobenosť navrhujú riešiť novými inštitucionálnymi formami spolupráce a spájaním obcí. Osobitne odporúčajú riešiť organizáciu služieb v metropolitných oblastiach a mestských aglomeráciách, pričom riešenia by mali byť odlišné, ako riešenia v typicky vidieckom prostredí. Po tom napríklad dlhodobo volá hlavné mesto Slovenska Bratislava, ale týka sa to všetkých centier prirodzených regiónov v našej krajine. Za kľúčové považujú zvýšenie úlohy vlastných príjmov samospráv a to najmä zásadnou zmenou určovania základu dane z nehnuteľností. Tiež odporúčajú zvážiť zrušenie limitov sadzieb miestnych daní a konštatujú, že na Slovensku nie je zavedený účinný mechanizmus  vyrovnávania výdavkov. Inými slovami, apelujú na riešenie regionálnych nerovností, na čo dodnes nedokázalo reagovať ani nové ministerstvo zodpovedné za regionálny rozvoj.


ÚMS za veľmi dôležité považuje aj konštatovanie autorov o potrebne komplexnosti reformy na každej úrovni, teda súčasné riešenie rozsahu kompetencií, ich financovanie a územnosprávnu zmenu, na čo Únia miest Slovenska roky poukazuje. Namiesto toho súčasná vláda, a najmä poslanci NR SR, bez vedomia súvislostí a následkov, takmer každým zákonom oslabuje postavenie miestnej samosprávy a tým aj demokraciu na Slovensku. Poslednými príkladmi sú opatrenia v oblasti regionálneho školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb, miestnych daní a avizovanej „daňovej revolúcie“.

bottom of page