top of page

Príprava samospráv na nové programovacie obdobie v podmienkach klimaticko-energetickej krízy

24. novembra 2023

Bratislava

Príprava samospráv na nové programovacie obdobie v podmienkach pokračujúcej klimaticko-energetickej krízy a podpora miest v praktických riešeniach, ktoré sa priamo dotýkajú bezpečia a komfortu života obyvateľov. Toto boli hlavná témy XVII. zasadnutia Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike v Bratislave. Podujatie je určené pre zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy, ktorí sa venujú problematike strategického rozvoja a financovania, životného prostredia a klimatickému i energetickému manažmentu.


Podujatie pripravilo združenie CITENERGO v spolupráci s Kanceláriou Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike v Bruseli, s podporou európskej asociácie Energy Cities a s aktívnym zapojením ďalších partnerov: Energetické centrum Bratislava, Budovy pre budúcnosť a Únia miest Slovenska. Zasadnutia Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike sa tradične zúčastnili členovia Národnej platformy na úrovni štátnej správy  - MŽP SR, odbor politiky zmeny klímy, Slovenska inovačná energetická agentúra -SIEA, zástupcovia odbornej sféry, miestnej a regionálnej samosprávy a členské mestá CITENERGO a Únie miest Slovenska.


Alexander Ferenčík, predseda združenia CITENERGO pripomenul, že združenie je iniciátorom, zakladateľom a trvalým koordinátorom Národnej platformy Dohovoru primátorov pre klímu a energetiku od roku 2011. Zdôraznil, že tento rok Dohovor „oslavuje“ 15 rokov a naberá novy význam, ktorý čoraz viac spočíva v jasnom zakotvení a v procesoch, ktoré urýchľujú implementáciu opatrení v oblasti klímy zdola nahor.


Kvetoslava Šoltésova, riaditeľka odboru legislatívy a metodológie vzdelávania SIEA priblížila účastníkom problematiku “Financovania dekarbonizácie prostredníctvom Programu Slovensko“. Zásadnú a systematickú podporu SIEA pripravuje pre regióny, v ktorých chýbajú odborné energetické kapacity.


Stanislav Tupta, podpredseda CITENERGO a riaditeľ energetického manažmentu SPRAVBYTKOMFORT mesta Prešov podčiarkol potrebu včlenenia pracovnej pozície Energetického manažéra do organizačnej štruktúry mestského úradu.


Marcel Lauko, riaditeľ Energetického centra Bratislava ponúkol mestám a obciam pomoc pri tvorbe, alebo aktualizácii ich klimaticko-energetických plánov (SECAP) a podporu pri zavádzaní integrovaného energetického manažmentu.


Zuzana Hudeková, zástupkyňa Slovenskej agentúry životného prostredia SAŽP a referátu riadenia projektov, MČ Bratislava-Karlova Ves, prezentovala Metodické usmernenie na vypracovanie Stratégie/Akčného Plánu adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.


Expertný tím platformy Budovy pre budúcnosť priblížil účastníkom problematiku obnovy verejných budov na Slovensku a zmeny, ktoré prinášajú európske smernice. Riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť, Katarína Nikodemová:  „Kvalitný dialóg medzi štátom, samosprávami a odborníkmi pri obnove budov je základným predpokladom, aby sme zvládli ambície obnovy verejných budov. Na zrýchlenie tohto procesu sú pripravené aj finančné mechanizmy. Je správne, že mestá považujú túto oblasť za svoju prioritu a chcú pripraviť svoje plány. Bez systematickej a dlhodobej prípravy bude naplnenie cieľov, ale aj čerpanie financií, problematické.“


Partner podujatia, Únia miest Slovenska apeluje na štát: „ÚMS dlhodobo upozorňuje, že mestá sa pri príprave a realizácii projektov zameraných na znižovanie spotreby energií a plnenie klimatických cieľov opakovane stretávajú s problémami, ktoré je možné riešiť iba na centrálnej úrovni. Mestá potrebujú viac kompetencií a finančných zdrojov,  ako aj to, aby štát odstránil bariéry a upravil neefektívne podmienky, ktoré sťažujú samosprávam možnosti riešiť aktuálne problémy strategicky,“ dodala Daniela Piršelová, hovorkyňa ÚMS a poradkyňa pre komunikáciu klimatickej krízy.

bottom of page