top of page

Podnikatelia chcú decentralizáciu Slovenska – viac práv a slobody pre mestá

1. februára 2021

Bratislava

Takmer 80% slovenských podnikateľov vníma potrebu ďalšej decentralizácie krajiny za kľúčovú. Vidia v nej šance na lepšie využitie potenciálu samospráv a regiónov, ako aj na efektívnejšie používanie verejných zdrojov. Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS), v rámci projektu INEKO, realizovala prieskum medzi podnikateľmi o potrebe decentralizácie na Slovensku. Prieskumu sa zúčastnilo 101 podnikateľov zo všetkých regiónov v mesiaci december 2020 a január 2021. Zverejnený prieskum, okrem iného, ukazuje, akou silou dokážu disponovať mestá a samosprávy, ak dostanú príležitosť svoj potenciál využiť. Jedným z dôkazov je aj posilnenie pozície miest v čase celosvetovej pandémie nového koronavírusu. Sú to práve mestá, ktoré stoja v prvej línii a neúnavne bojujú za ochranu svojich obyvateľov. Medzi zásadné problémy vzorka opýtaných podnikateľov zaraďuje slabú úroveň digitalizácie rozhodovacích procesov samospráv a komunikácie s právnickými aj fyzickým osobami, nízku kvalitu regionálnych a miestnych ciest a zdĺhavé územné a stavebné konania. Za hlavné príčiny považujú nezáujem centrálnej vlády o miestne problémy, nezáujem občanov o dianie na miestnej ako aj nejasné rozdelenie kompetencií medzi VÚC a miestnou samosprávou. Zaujímavý je fakt, že až 91% podnikateľov súhlasí s tým, aby mali možnosť viac vstupovať do procesu tvorby a implementovania regionálnych plánov rozvoja a niesli tak väčšiu spoluzodpovednosť za regionálny rozvoj. Drvivá väčšina z nich však nevie, ako sa do tohto procesu zapojiť. Tento prieskum len potvrdzuje potrebuje zásadných zmien, ktoré dlhodobo presadzuje Únia miest Slovenska (ÚMS). Tú podporuje 56 členských miest, ktoré reprezentujú takmer dva milióny obyvateľov Slovenska. ÚMS sformulovala ešte pred voľbami návrhy o zmene spravovania štátu a poskytla ich verejnosti. Hlavnou myšlienkou zmeny je pokračovanie v realizácii stratégie nutnej decentralizácie. Stratégie, ktorá z veľkej miery prispela k úspešnému príbehu Slovenska po roku 2002 a jej zastavenie náš progres zabrzdilo. Systémovú zmenu v tejto oblasti sme definovali potrebou pripraviť a realizovať 5 spoločne súvisiacich reforiem: 1. zmena rozdelenia kompetencií medzi centrálnou vládou a územnou samosprávou, 2. zmena územnosprávneho usporiadania, 3. zmena financovania, 4. nový systém finančného vyrovnávania, 5. nová regionálna politika. Stratégie decentralizácie má byť, podľa Únie miest Slovenska, aj neoddeliteľnou súčasťou Vízie - Národný reformný integrovaný plán z dielne MF SR. Richard Rybníček, prezident Únie miest Slovenska: „Inými slovami - toto nie je o počte úradov, hraniciach krajov, ale o lepšom využití potenciálu našich miest a obcí v prospech kvality života obyvateľov Slovenska. Decentralizácia nie je cieľ. Je to stratégia podporujúca kvalitatívnu premenu Slovenska.“ Prieskum PAS nájdete tu: https://www.ineko.sk/clanky/prieskum-pas-a-ineko-podnikatelia-pozaduju-dalsiu-decentralizaciu
bottom of page