top of page

Mestám musia s riešením klimatickej krízy pomáhať klimatickí manažéri. Najprv je však nutné si ich vychovať

23. júna 2021

Bratislava

Klimatickí manažéri sú jednou z profesii budúcnosti, pýta si ich realita klimatickej krízy. Ide však o relatívne neznámu profesiu a to aj napriek faktu, že zmena klímy je problém, ktorému spoločnosť čelí prakticky dekády. Dobrou správou však je, že mestá sa majú možnosť zapájať do postupného budovania kapacít klimatických manažérov. Svoje skúsenosti a odbornú pomoc, zameranú na prípravu energeticko-klimatických plánov, vrátane financovania klimaticko-energetických opatrení, členským mestám Únie miest Slovenska ponúknu českí a slovenskí experti a odborníci nemeckého Inštitútu pre ochranu klímy, energiu a mobilitu. Záujmové združenie miest a obcí pre trvalo udržateľnú energetickú efektívnosť CITENERGO, ktorého zakladajúcim partnerom je Únia miest Slovenska, vyzvalo mestá, aby sa zapojili do programu „Klimaticko-energetický manažment pre zamestnancov samosprávy“. Vzdelávací program pripravili odborníci česko-slovenského expertného konzorcia projektu Empower Climate v rámci programu European Climate Initiative - EUKI. CITENERGO je členom konzorcia a partnerom zo Slovenska. Program poskytne samosprávam príležitosť zvýšiť odborné kapacity zamestnancov v oblasti energeticko-klimatického plánovania a tým napomôže zavedeniu funkčného systému energetického a klimatického manažmentu, prospešného pre správu mesta, obce a regiónu. Finančná podpora zo strany Ministerstva životného prostredia Nemeckej Spolkovej republiky umožnila zástupcom samosprávy účasť na programe bez poplatku. Zaregistrovaní účastníci absolvujú povinné aj voliteľné predmety zamerané na jednotlivé oblasti klimatickej agendy od júna do decembra 2021. Jana Červenáková, výkonná viceprezidentka ÚMS: Únia, ako jeden zo zakladajúcich partnerov CITENERGO mimoriadne víta, že sa členské mestá zapájajú do postupného budovania kapacít odborníkov, ktorí budú lepšie poznať reálne potreby a možnosti miest v riešení príčin a následkov klimatickej zmeny vo svojom území. Primátorky a primátori vedia, že mestá stoja vždy v prvej línii v čase krízy a vidia, že sa kvalita života vplyvom klimatickej krízy zásadne a citeľne mení a že správne rozhodnutie majú priamy vplyv na život obyvateľov.“ Alexander Ferenčík, predseda CITENERGO: „Hlavnou myšlienkou vzdelávacieho programu je odovzdať praktické informácie, rady a tipy o klimaticko-energetických opatreniach, o plánovaní a spôsobe zavedenia klimaticko-energetického manažmentu. Cieľom je poskytnúť energetickým manažérom ucelený základ informácií, ktorý potrebujú poznať vo svojej každodennej praxi.“ Jozef Pecho, klimatológ SHMÚ: „Klimatická kríza je existenčný problém 21 storočia, ktorému čelí celý svet bez rozdielu. A bez rozdielu je preto nevyhnutné urobiť maximum preto, aby sme tento problém začali viac riešiť, než o ňom iba diskutovať. Klimatickí manažéri sú na Slovensku relatívne novým pojmom a profesiou, ktorú si súčasná klimatická kríza nevyhnutne vyžaduje. Verím, že podpora týchto odborných kapacít pomôže našim mestám a samosprávam rýchlejšie a efektívnejšie hľadať tie správne riešenia v konkrétnych územiach.“ Zmena klímy a klimatická kríza je jednou z najakútnejších problémov 21. storočia, ktorému čelí, podobne ako pandémii, celý svet a celá spoločnosť bez rozdielu. V mestách žije viac ako 55% svetovej populácie, spotrebujú 2/3 z celkovej spotreby energie, produkujú 75% emisii CO2 a viac ako 70% miest po celom svete už teraz bojuje s nebezpečnými následkami zmeny klímy. Realita ukazuje, že podobne, ako v pri riešení pandémie, tak aj pri riešení klimatickej krízy zohrávajú práve mestá kľúčovú a nenahraditeľnú úlohu. Viac informácii o združení CITENERGO Záujmové združenie miest a obcí pre trvalo udržateľnú energetickú efektívnosť CITENERGO vzniklo v roku 2008 z iniciatívy celoeurópskej asociácie Energy Cities, Únie miest Slovenska, Energetického centra Bratislava a ďalších partnerov v rámci celoeurópskeho procesu BISE (Better Integration through Specific Exchanges for Sustainable Energy). K zakladajúcim členom patrili mestá: Košice, Nitra, Prešov, Kremnica, Vráble a Gelnica. CITENERGO je od roku 2010 členom celoeurópskej asociácie Energy-Cities. Je hlavným podporovateľom a propagátorom Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike. Je zakladateľom a koordinátorom aktivít Národnej platformy Dohovoru. Hlavným poslaním je spájať územnú samosprávu, zástupcov štátnej správy a ďalšie subjekty verejného, podnikateľského i odborného sektora pri presadzovaní cieľov v oblasti energetickej tranzície a budovania klimatickej odolnosti miest, zameraných na zlepšenie kvality života obyvateľov miest a obcí. Viac info o vzdelávacom programe tu: https://citenergo.sk/2020/08/25/empower-climate/
bottom of page