top of page

Ľudia z Ukrajiny - obyvateľstvo našich miest a obcí

27. júna 2023

Bratislava

Občianske združenie Mareena a Úrad Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) na Slovensku zorganizovali  v spolupráci s Úniou miest Slovenska konferenciu Ľudia z Ukrajiny – obyvateľstvo našich miest a obcí. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia a zástupkyne lokálnych a regionálnych samospráv, štátnej správy a inštitúcií, humanitárnych organizácií a občianskej spoločnosti, ktorých spoločným cieľom je podporiť začlenenie utečencov a utečeniek v slovenských obciach a mestách. Podujatie sa konalo pod záštitou primátora Bratislavy Matúša Valla a za prítomnosti zástupcov Rady Európy.


Slovensko doposiaľ nečelilo takej humanitárnej kríze ako po vypuknutí vojny na Ukrajine. Odvtedy prekročilo ukrajinsko-slovenskú hranicu vyše 1,4 milióna osôb. Viac ako 119-tisíc z nich získalo na Slovensku dočasnú ochranu a stali sa novými obyvateľmi a obyvateľkami našich miest a obcí.

Za ostatný rok to boli práve miestne a regionálne samosprávy, mnohé s limitovanými skúsenosťami, kapacitami a zdrojmi, ktoré pomáhali ľuďom utekajúcim z Ukrajiny. Lokálne mimovládne organizácie, firmy či angažovaní jednotlivci, skupiny dobrovoľníkov, ale aj medzinárodné organizácie, v spolupráci s vládou, zareagovali na krízovú situáciu a vytvorili sieť pomoci pre pokrytie základných potrieb ľudí na úteku.


„Po prekonaní počiatočnej kritickej fázy pomoci vnímame, že je potrebné nastaviť dlhodobé opatrenia na úrovni samospráv na podporu začlenenia utečeniek a utečencov, ktorí zostali na Slovensku. V Mareene máme s podporou začleňovania utečencov a utečeniek do našej spoločnosti niekoľkoročné skúsenosti skrz komunitné podujatia, vzdelávanie a vytváranie príležitostí pre vzájomné spoznávanie sa. Preto sme pripravili materiály, ktoré môžu byť samosprávam, ako aj organizáciám nápomocné pri rozvoji týchto aktivít, ako aj pri mapovaní potrieb a posilňovaní účasti utečencov a utečeniek na živote lokálnych komunít,“ vysvetlila Michaela Pobudová, riaditeľka občianskeho združenia Mareena.


Od roku 2022 Mareena s podporou UNHCR mapuje reakcie na príchod utečencov a najmä utečeniek v spolupráci s piatimi samosprávami - Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra a Trenčín. Jedným z výsledkov sú situačné analýzy prvého roku pomoci v týchto mestách, ktoré identifikovali silné a slabé stránky, ako aj príležitosti pre udržateľné nastavenie integračnej podpory ľudí na úteku. Zároveň identifikovali potrebu obcí a regiónov lepšie porozumieť problematike začleňovania ukrajinského obyvateľstva a zbierať osvedčené postupy, praktické nástroje, inšpiráciu a podporu pri riešení integrácie utečencov a utečeniek na miestnej úrovni.


Danijela Popović-Efendić, riaditeľka kancelárie UNHCR na Slovensku, vyzdvihla vedenie slovenských samosprávnych krajov a miest, rovnako aj význam ich spolupráce s občianskou spoločnosťou. Poukázala na to, že utečenci a utečenky prinášajú do krajín svoje zručnosti, schopnosti a zdôraznila, že „na celom svete prinášajú inovácie a energiu do miest a obcí, v ktorých sa môžu usadiť. To sa však môže stať len vtedy, ak majú prístup ku svojim právam a existujú programy na podporu ich integrácie a začlenenia.“


UNHCR tiež zdôraznil, že ľudia na úteku, ako aj hostiteľské komunity by mali mať možnosť byť aktívnymi účastníkmi prijímania a začleňovania utečencov. UNHCR má desaťročia skúseností, rozsiahly súbor usmernení, nástrojov a technických pokynov o začleňovaní a integrácii utečencov a utečenkýň, osôb bez štátnej príslušnosti a vnútorne vysídlených osôb v mestách po celom svete. Úrad predstavil inovatívne nástroje a prostriedky na implementáciu Globálneho paktu o utečencoch na Slovensku.


Annika Vaikla, spravodajkyňa Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy pre utečenky a deti – utečencov, uviedla, že „inkluzívne spoločnosti sa budujú zdola nahor“. „Bez inkluzívnych miest a regiónov nemôže existovať silná a stabilná demokracia s rešpektovaním ľudských práv,“ povedala.


Jana Červenáková, výkonná viceprezidentka Únie miest Slovenska, uviedla, že „štát môže pre každodenný život týchto osôb len nastaviť podmienky. „Tí ľudia však žijú na konkrétnom mieste, bývajú na konkrétnej ulici, deti chodia do konkrétnej školy – a toto všetko je od štátu príliš ďaleko. Kde, a ako, sa ich každodenný život odohráva, to môže ovplyvniť len samospráva. V samospráve pôsobí veľa obetavých, angažovaných a dobrých ľudí, mnoho vecí sa učia za pochodu a zdieľanie dobrej praxe a skúsenosti medzi mestami je nevyhnutné. Spoločným problémom pre všetkých sú však problémy s finančnými zdrojmi, ktoré by im umožnili robiť a pomáhať pri integrácii viac,“ dodala.


Kontakty:

Mareena: Ivana Kohutková, ivana.kohutkova@mareena.sk

UNHCR Slovensko: Martina Matejová, matejov@unhcr.org

Únia miest Slovenska: Dana Piršelová, hovorca@uniamiest.sk

bottom of page