top of page

Únia miest Slovenska vyzýva k účasti na blížiacich sa eurovoľbách 2024

31. mája 2024


Tlačová správa


Únia miest Slovenska vyzýva k účasti na blížiacich sa eurovoľbách 2024

Mestá musia čeliť čoraz silnejším výzvam, medzi ktoré patrí najmä zmena klímy, demografický vývoj, ale aj transformácia hospodárstva, energetiky a mobility. K novým výzvam bude patriť aj očakávaný rast migrácie vyvolaný nielen situáciou vo svete, ale aj požiadavkami na pracovné sily  v hospodárstve Slovenska. Súčasné a očakávané výzvy si vyžadujú, aby mali mestá v Európe čo  najsilnejší hlas.


Únia miest Slovenska (ÚMS) vidí pozitívny vývoj Slovenska v podpore rastu mestských regiónov prepájajúcich mestá rôznej veľkosti a vidiek.  Obracia sa preto na budúcich poslancov Európskeho parlamentu, aby podporovali výraznejšiu integráciu záujmov miest a ich združení do rozhodovacích procesov Európskej únie. Obyvateľov slovenských miest a obcí, občanov Slovenska, ÚMS vyzýva, aby nepodcenili dôležitosť blížiacich sa volieb do európskeho parlamentu. Každý hlas je dôležitý aj pre rozvoj samospráv a regiónov v ktorým žijeme.


Rast napätia, polarizácia, nízka miera dôvery a súdržnosti na Slovensku prejavujúca sa vo zvýšenej miere agresie, ohrozujú ťažko obnovovanú demokraciu. Situácia nahráva silám presadzujúcim  opätovnú centralizáciu moci a spravovania štátu, ktorá, podľa ÚMS, privedie občanov Slovenska len k ďalším krízam, k pokračovaniu migrácie mladých ľudí zo Slovenska, k vysídľovaniu niektorých regiónov a k rastu chudoby.


ÚMS, ktorá reprezentuje milión obyvateľov Slovenska žijúcich v centrách metropolitných a mestských regiónov, sformulovala už viaceré požiadavky na Vládu SR. Cieľom týchto požiadaviek je posilnenie zodpovednosti miest za budúcnosť Slovenska. Dotýkajú  sa reformy spravovania územia, úprav financovania miestnej samosprávy, ale aj zmeny regionálnej politiky s výraznou podporou centier osídlenia – miest. Ich realizácia pomôže vytvoriť predpoklady pre rýchlejší rozvoj celého územia Slovenska a flexibilnejšie reakcie na zmeny vonkajších podmienok.  Obraciame sa aj na budúcich poslancov Európskeho parlamentu, ktorí budú zastupovať  SR, aby presadzovali:


1. Výraznejšie zapojenie združení miestnej samosprávy do činnosti Európskeho parlamentu, najmä formou povinných konzultácií so združeniami miest, pretože všetky prijímané rozhodnutia sa prejavujú na území miest a mestských regiónov

2. Výrazne zvýšenie finančných zdrojov pre mestá a mestské regióny, aby mohli plniť rastúce požiadavky kladené na mestá cestou nariadení a nových právnych predpisov

3. Minimalizáciu administratívnej záťaže pre čerpaní eurofondov

4. Nenarušenie stability ekonomiky miest pri prechode na Európsku zelenú dohodu

5. Zvýšenie minimálneho podielu miest, území mestského rozvoja, na Európskom fonde regionálneho rozvoja zo súčasných 8% na minimálne 10 – 15 %

6. Väčšie zohľadnenie významu miest a mestských regiónov v rámci prípravy budúceho finančného obdobia a rešpektovanie európskych a štátnych dokumentov týkajúcich sa miest a mestskej agendy.


Primátori miest majú najbližšie k výzvam, ktoré je potrebné riešiť. Ak majú byť politiky Európskej únie orientované na potreby a požiadavky občanov, je nevyhnutné, aby sa výrazne zlepšila spolupráca medzi predstaviteľmi miest a orgánmi Európskej únie.


bottom of page