top of page

Únia miest Slovenska prijala pozvanie na diskusiu s premiérom Eduardom Hegerom o aktivitách rezortu školstva v rámci Plánu obnovy.

14. decembra 2021

Bratislava

Stretnutie nadväzovalo na dohodu predsedu vlády SR a predstaviteľov  samospráv, že jednotlivé rezorty predstavia svoje plánované aktivity v rámci Plánu obnovy aj zástupcom samospráv, aby sa tieto vedeli na to včas pripraviť.


Za ÚMS sa stretnutia zúčastnili Richard Rybníček, prezident ÚMS, Jana Červenáková, výkonná viceprezidentka ÚMS, Béla Keszegh, viceprezident ÚMS a primátor mesta Komárno a Mária Wagingerová, zástupkyňa primátora mesta Pezinok pre oblasť školstva, sociálnych vecí a kultúry. Predsedu vlády SR neskôr zastúpila generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Lívia Vašáková. Plány rezortu školstva na stretnutí predstavil minister školstva Branislav Gröhling. Účastníkom stretnutia boli predstavené aktivity, plánovaný postup a kritéria, ktoré bude rezort uplatňovať. Aktivity sa budú, v súlade so schválenými komponentmi Plánu obnovy, venovať odstráneniu dvojzmennosti školskej dochádzky, dobudovaniu kapacít pre predškolské vzdelávanie, debarierizácii stredných škôl a dobudovaniu vzdelávacích centier pri vybratých školách


ÚMS pozitívne hodnotí prístup rezortu k tejto téme a víta otvorenú a partnerskú diskusiu. Upozornila však na to, že obmedzenie plánu len na dobudovanie kapacít pre predškolské vzdelávanie vylúči niektoré regióny  kde sú kapacity dostatočné, ale nie je možné ich rekonštruovať. Ak pôjdu finančné prostriedky len na rozšírenie kapacít, v tom prípade dostanú väčšiu časť finančných prostriedkov práve najrozvinutejšie mestá, ktoré vďaka vysokému počtu detí dostávajú už aj teraz viac peňazí. Zdroje však potrebujú aj pre  regióny, kde počet obyvateľov nerastie najviac, ale samosprávy ich chcú motivovať aby v území zostali aj zvýšením kvality poskytovaných služieb, kam patria aj kvalitné predškolské zariadenia. Rovnako za dôležité považuje aj debarierizáciu základných škôl, ktorá je jedným zo základných predpokladov pre zlepšenie inkluzívneho vzdelávania.


Richard Rybníček, prezident ÚMS:„Spoločnú diskusiu považujem za konštruktívnu a parametre, ktoré rezort predstavil, za dobre pripravené. Obavy však máme z toho, či nastavený implementačný mechanizmus bude dostatočne pružný a nebude administratívne náročný.  V pripomienkach uplatnených k jeho tvorbe sme požadovali väčšie zapojenie samosprávy do prípravy praktických krokoch v implementácii, čomu však nebolo vyhovené.“


ÚMS zároveň zaznamenala výzvu organizácii, ktorou žiadajú predsedu vlády o spravodlivejšie zapájanie odborníkov a expertov z tretieho sektora do diskusii o implementácii Plánu obnovy.

Práve skúsenosti expertov považuje ÚMS za neoceniteľné, a často chýbajúce štátnym úradníkom, preto ich zapojenie by bolo prospešné pre celú krajinu.


Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest má, aj pri riešení tejto témy, svoju váhu a svoj prínos.

bottom of page