top of page

Únia miest Slovenska podporuje iniciatívu „Klíma ťa potrebuje“

6. októbra 2021

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS) podporuje pokračovanie petície „Klíma ťa potrebuje“. Zhodli sa na tom členovia Prezídia Únie na poslednom online rokovaní. Význam pozície samospráv v riešení klimatickej krízy je nespochybniteľná. Únia miest však neustále pripomína, že bez toho, aby centrálna vláda vytvorila vhodnejšie podmienky pre realizovanie urgentných opatrení, zostanú možnosti samospráv v tejto problematike limitované. Tými podmienkami sú posilnenie právomocí miestnej samosprávy, zvýšenie objemu finančných zdrojov miest a obcí a ich významnejšia participácia na zdrojoch, ktoré získa Slovensko z európskych programov, ako aj zásadná zmena vyrovnávania záťaží a regionálnych disparít. ÚMS už v januári 2021 verejne podporila iniciatívu a prvú petíciu „Klíma ťa potrebuje“ a niektoré členské mestá vyjadrili záujem postupne vyhlasovať stav klimatickej núdze. Cieľom iniciatívy bolo vyslať zásadný signál slovenskej politickej reprezentácii, že na Slovensku je pribúda zodpovedných ľudí, ktorým záleží na riešení následkov a príčin klimatickej krízy. ÚMS v tejto súvislosti požadovala, aby centrálna vláda zohľadnila zvýšené výdavky miest spojené s adaptáciou a mitigáciou na zmenu klímy vo všetkých pravidlách a nástrojoch financovania územnej samosprávy. Bez týchto opatrení, na centrálnej úrovni, sa mestá nemôžu plne prihlásiť ani k mnohým zeleným iniciatívam Európskej únie. ÚMS sa pri pokračovaní petície Klíma ťa potrebuje podarilo nájsť zhodu s predstaviteľmi a partnermi iniciatívy a zakomponovať tieto požiadavky priamo do znenia petície, ktorá sa od konca septembra uchádza o podporu širokej laickej verejnosti, odborníkov, verejnej správy, tretieho a súkromného sektora a opäť má ambíciu smerovať do radov zástupcov štátu a predstaviteľom NR SR. ÚMS vo svojich požiadavkách konkrétne apeluje na posilnenia postavenia miest a obcí v rovine zodpovednosti za implementáciu nástrojov jednotlivých opatrení tak, aby mohli obyvatelia miest a obcí, ako aj nimi volené orgány, výrazne participovať na zmenách vyplývajúcich z riešenia klimatickej zmeny. ÚMS považuje za kľúčové prehodnotiť celoštátne verejné politiky a reformy, vypracovať novú regionálnu politiku štátu, zapracovať do politík odporúčania a návrhy vychádzajúce z Komplexného plánu dosiahnutia uhlíkovej neutrality Slovenskej republiky a zabezpečiť ich implementáciu v strategických dokumentoch obcí a regiónov, s termínom predloženia do decembra 2023. Klimatická agenda a podpora dôležitosti tejto témy v členských mestách je jednou z troch priorít ÚMS. Členským mestám poskytuje pravidelnú podporu v oblasti environmentálneho a klimatického vzdelávania, v hľadaní efektívnych nástrojov pre riešenie príčin a následkov zmeny klímy v konkrétnom území a aktívna sa zapája do pripomienkovacích procesov klimatickej legislatívy, ktorá sa dotýka samospráv. Podporuje zmysluplné zelené projekty a iniciatívy a aktívne komunikuje z environmentálnymi organizáciami. Hlavné vzdelávacie projekty, do ktorých sa členské mestá prostredníctvom Únie tento rok zapojili, sú: 1.Pravidelný mesačný webinár „Mestá pre klímu za 90 minút“, ktorý realizuje poradkyňa pre komunikáciu klimatickej krízy a hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová. Webinár mestám poskytuje zrozumiteľnou rečou všetky relevantné súvislosti o zmene klímy s apelom na rolu samospráv v tejto problematike. 2. Klimaticko-energetický manažment pre zamestnancov samosprávy“. Vzdelávací program pripravili odborníci česko-slovenského expertného konzorcia projektu Empower Climate v rámci programu European Climate Initiative – EUKI spolu so CITENERGO, ktoré je členom konzorcia a partnerom zo Slovenska https://citenergo.sk/category/aktuality/ 3.Akadémia udržateľnosti pre municipality - uhlíková neutralita, cirkulárna ekonomika, udržateľný územný rozvoj a klimatický management pre samosprávy. Organizátorom je Centrum managementu udržateľnosti a etiky Fakulty podniko-hospodárskej Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Na programe sa podieľa taktiež tím českej Asociácie manažérov a manažérok udržateľnosti. Partnerom je krajské mesto ČR Jihlava https://ammur.cz/akademie/municipality/. Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest bude mať, pri riešení aj tejto celospoločenskej výzvy, svoju váhu a svoj prínos.
bottom of page