top of page

Únia miest Slovenska odstupuje od Memoranda o spolupráci

2. decembra 2020

Bratislava

Únia miest Slovenska sa, po rokovaní rozšíreného Prezídia 2.12.2020, ktorého sa zúčastnili zástupcovia takmer všetkých členských miest, jednohlasne zhodla, že nesúhlasí s prebiehajúcim postupom pri príprave nového programovacieho obdobia 2021 - 2027 v území a pri príprave Integrovaných územných stratégií, ktoré majú byť podkladom pre efektívne využitie zdrojov Európskej únie. Únia miest Slovenska preto odstupuje od podpísaného „Memoranda o spolupráci“ medzi SK 8, ZMOS, ÚMS a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zo 7. januára 2020, v ktorom zúčastnené strany vyjadrili vôľu spolupracovať. Zároveň je ochotná spoluprácu obnoviť v prípade, ak bude považovaná za skutočného partnera a ak sa MIRRI SR rozhodne zaviesť do tejto prípravy systémový prístup. Únia miest Slovenska dlhodobo presadzuje systémový prístup, ale napriek viacerým podkladom, ktoré iniciatívne, alebo na požiadanie Úradu podpredsedu vlády, MIRRI SR vypracovalo, napriek snahám o dialóg, nepociťuje partnerský prístup. Rovnaká situácia sa opakuje aj pri tvorbe Rád partnerstva zložených z relevantných partnerov z územnej samosprávy, štátnej správy a ostatných socio-ekonomických partnerov. Namiesto systémového prístupu pod gesciou MIRRI SR, boli strategické rozhodnutia nahradené zberom projektových zámerov zo všetkých oblastí a zo všetkých obcí bez jasného definovania pravidiel. Tento prístup vyvoláva chaos a napätie, čoho dôkazom sú aj odlišné postupy a prístupy vyšších územných celkov pri definovaní strategických plánovacích regiónov a tvorbe Rád partnerství. Musíme, bohužiaľ konštatovať, že súčasný prístup sa vôbec neodlišuje od kritizovaných postupov z minulých období, ktorých dôsledkom bolo neefektívne čerpanie eurofondov. Centrálne vlády opakovane nevyužili systémový a strategický prístup, a to napriek niektorým náznakom, keď v roku 2017 bola zahájená príprava Národnej stratégie regionálneho rozvoja a zároveň deklarovaná potreba novej legislatívy (zákon o rozvoji, zákon o nenávratnom príspevku z EŠIF). Únia miest Slovenska zásadne nesúhlasí s tým, aby: •bola „Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 - dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja SR - Slovensko 2030“v dnešnej podobe, považovaná za adekvátnu náhradu Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenska, •bol PHRSR VÚC stotožňovaný s Integrovanou územnou stratégiou, •o projektoch navrhovaných mestami rozhodovali zastupiteľstvá vyšších územných celkov, •v procese prípravy nového PO 2021 - 2027 pristupovalo MIRRI SR k vyšším územným celkom tak, ako keby boli nadriadené mestám a obciam, •experti MIRRI SR zapojení do prípravy strategických dokumentov zasahovali do kreovania dohôd medzi samosprávami a do plánovania rozvoja územia, pretože nenesú •zodpovednosť za konečný výsledok a zneužívali informačnú asymetriu vo vzťahu k zamestnancom miest a obcí, •MIRRI SR ignorovalo reálne časové možnosti miest na prípravu dokumentov a trvalo na časovom harmonograme, ktorý už v čase zverejnenia bol nereálny Únia miest Slovenska žiada: 1.aby MIRRI SR pristúpilo k osvedčenému postupu štátov, ktoré boli a sú podstatne úspešnejšie pri čerpaní eurofondov, ako Slovensko, a tým naplnilo toľko proklamovanú zmenu prístupu. Všetky ďalšie kroky musia vychádzať z Partnerskej dohody pre nové PO 2021 -2027, ktorá je ešte len v štádiu prípravy. 2.aby v rámci dopracovania návrhu dokumentu „Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 - dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky - Slovensko 2030“, ktorý bol do 30.11.2020 v medzirezortnom pripomienkovom konaní, MIRRI SR zabezpečilo: •doplnenie dokumentu o jasné vymedzenie metropolitných regiónov, aglomerácií, mestských regiónov, ohrozených území a definovanie priorít ich podpory v navrhovanom období, čím sa aspoň čiastočne naplní idea považovať Víziu za Národnú stratégiu rozvoja Slovenska do roku 2030 a vytvoria sa předpoklady pre vypracovanie PHRSR územnej samosprávy. Súčasťou Národnej stratégie rozvoja majú byť vymedzené územia, kde bude aplikovaný prístup integrovaných územných stratégií (nie celé VUC) so stanovením ITI a definovanie pravidiel využívania ostatných nástrojov pre podporu integrovaných investícii v území •predloženie nového zákona o regionálnom rozvoji, ktorý definuje o.i. zásady regionálnej politiky štátu, definovanie regiónov, podporu iniciatív, programov a projektov, nositeľov rozvoja, podporu cezhraničnej spolupráce, spôsoby financovania, realizačné opatrenia. •predloženie nového zákona o nenávratnom príspevku z EŠIF •vytvorenie samostatnej prioritnej osi Podpora integrovaného územného rozvoja v OP Slovensko ako aj jej zadefinovanie v texte Partnerskej dohody SR 2021 - 2027 List s oznámením o odstúpení od Memoranda bolo dnes doručené MIRRI SR.
bottom of page