top of page

Únia miest Slovenska odmieta delenie miest a obcí navrhované poslancom NRSR Martinom Feckom. Vyzýva ho, aby svoj návrh stiahol

14. marca 2022

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS) odmieta delenie miest a obcí navrhované poslancom NRSR Martinom Feckom a vyzýva ho, aby svoj návrh stiahol. Novela zákona o obecnom zriadení, ktorú na rokovanie parlamentu predkladá poslanec OĽANO, je pre ÚMS neakceptovateľným zásahom do práv samosprávy.


Do programu rokovania NR SR predložil poslanec Martin Fecko (OĽANO) návrh, ktorého cieľom je zmeniť ustanovenia zákona o rozdeľovaní obcí. Poslanec Fecko navrhuje zmenu v znení,  že o odčlenení časti obce by rozhodovali len oprávnení voliči v odčleňovanej časti obce a obyvatelia pôvodnej obce strácajú možnosť vyjadriť sa. ÚMS odmieta  tvrdenie poslanca Fecka, ktorý v dôvodovej správe k návrhu uvádza, že „Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.“ Toto tvrdenie je objektívne klamstvo.


ÚMS pripomína, že Slovensko je signatárom Európskej charty miestnych samospráv. Táto medzinárodná zmluva nadobudla účinnosť na území SR od 1. júna 2000 a bola uverejnená v Zbierke zákonov pod č. 336/2000 v čiastke 138 z 19. októbra, pričom podľa čl. 5 európskej charty sa „so zainteresovanými miestnymi samosprávami vopred prekonzultujú všetky miestne zmeny územných hraníc, prípadne sa tam, kde to zákon umožňuje, uskutoční referendum.“


Návrh poslanca Fecka je evidentne v rozpore s čl. 5 Európskej charty, keďže pôvodná obec a jej obyvatelia strácajú právo vyjadriť sa k aktu rozdelenia obce. Zároveň je v rozpore s § 2a Zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého k rozdeleniu obcí môže dôjsť len na základe dohody. Návrh poslanca Fecka však z rozhodovania o rozdelení obce vypúšťa možnosť, aby sa k rozdeleniu vyjadrila pôvodná obec a jej obyvatelia, čím porušuje ich ústavné práva a znemožňuje dohodu o rozdelení obce, ktorú predpokladá Zákon o obecnom zriadení. Považujeme za nevyhnutné, aby zákonodarná i výkonná moc neprichádzali s takýmito nesystémovými a ad hoc mierenými návrhmi legislatívnych zmien bez predchádzajúcej diskusie so samosprávami, ktorých sa tieto návrhy bezprostredne týkajú. ÚMS preto žiada poslanca NR SR Martina Fecka (OĽANO), aby vzal svoj návrh stiahol.  Slovensko nutne potrebuje, aby sa konečne naštartovala odborná diskusia o potrebných koncepčných zmenách týkajúcich sa samospráv, ich kompetencií a financovania. Návrhy podobného charakteru považujeme za nezmyselné a neprípustné.


Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest má, aj pri riešení  tejto témy, svoju váhu a svoj prínos.

bottom of page