top of page

Únia miest Slovenska nesúhlasí s postupom Ministerstva životného prostredia SR k vyhláške pre zavedenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov

29. apríla 2021

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS) citlivo vníma aktuálne nastavenie vyhlášky číslo 371/2015 z dielne MŽP SR, ktorá upravuje pravidlá pre zavedenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov. Jej príprava a schválenie prebehlo bez konzultácii so samosprávami a dlhodobo prináša samosprávam niekoľko rizík. ÚMS je presvedčená, že súčasná vyhláška nie je nastavená s ekonomickou, ani s environmentálnou logikou, čo mestám a ich obyvateľom prinesie problémy a systém bez výraznej pridanej hodnoty. ÚMS preto aj dnes opakovane ziniciovala pracovné stretnutie s predstaviteľmi rezortu životného prostredia s cieľom otvorene si vykomunikovať zásadné pripomienky samospráv k aktuálnej vyhláške a so snahou nastaviť pravidlá tak, aby vychádzali z praxe miest a nie od stola úradníkov. Ako podpora k našim argumentom nám slúžil prieskum, v ktorom členské mestá Únie jasne pomenovali, kde vidia najväčšie problémy. Medzi najzásadnejšie pripomienky, ktoré zástupcovia členských miest prezentovali, patrí napríklad nevyhovujúce určenie mesiacov a frekvencie vývozov vo viazanosti na objem a typ nádob. ÚMS je úprimne sklamaná z doterajšieho prístupu MŽP SR, ktoré, bez ohľadu na praktické skúsenosti a argumenty samospráv, zotrváva na nezmyselne nastavených podmienkach. Bez ochoty zvážiť argumenty, ktoré ÚMS, na základe skúseností a žiadosti od jednotlivých členských miest, dlhodobo požaduje. Richard Rybníček, prezident ÚMS: „Nepovažujeme za správne trvať na striktných podmienkach, ktoré predstavujú pre mestá a ich obyvateľov nespravodlivú záťaž a ktoré nemajú ani environmentálny zmysel. Záleží nám na tom, aby sme našli taký systém, ktorý bude logický, efektívny a spravodlivý. Predstaviteľov MŽP SR už dlhodobo žiadame, aby zobralo pripomienky zástupcov miest a samospráv vážne.“ ÚMS jednoznačne podporuje zmenu manažmentu odpadového hospodárstva, ku ktorému nás vyzýva EÚ. Mestá majú záujem manažovať tento segment efektívnejšie a s maximálnym ohľadom na životného prostredie. Nesúhlasíme však s tým, aby sa mestám zviazali ruky a aby boli donútené prijať také podmienky, ktoré neberú ohľad na ich požiadavky, prax a na samotný želaný výsledok. Tejto situácii sa dalo predísť, keby rezort postupoval pri príprave vyhlášky obvyklým spôsobom alebo by využil pol ročné obdobie na jej úpravu tak, aby bola čo najviac efektívna. Na dnešnom stretnutí sme rezort upozornili aj na to, aby vopred mysleli na zmenu, ktorá sa bude dotýkať zálohovanie PET fliaš a plechoviek a vstúpi do platnosti v roku 2022. Obávame sa totiž, na základe doterajších skúseností, že aj v tomto prípade nebude systém nastavení v dostatočnom predstihu a správne. Veríme, že Ministerstvo životného prostredia SR zváži v ďalšom období spôsob, akým k zavádzaniu týchto potrebných opatrení pristupuje, a nebude k samosprávam, ktoré sú realizátorom týchto opatrení, pristupovať ako k podriadeným subjektom, ktoré majú zabezpečovať nastavené pravidlá aj vtedy, ak nedávajú zmysel.
bottom of page