top of page

Únia miest Slovenska (ÚMS) zásadne nesúhlasí s predloženým návrhom skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Žiadame, aby sa nepokračovalo v jeho prerokovávaní v súčasnom znení. Predložená novela neprešla riadnym legislatívnym procesom, je nesystémová a nezohľadňuje vplyv na rozpočty samosprávy v sumárnej výške miliónov eur.

26. októbra 2021

Bratislava

Návrh zrovnoprávňuje nároky zriaďovateľov súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení na príspevok v rovnakej výške, akú majú rovnaké zariadenia zriadené samosprávou, žiadnym spôsobom však nelimituje výšku poplatkov, ktoré môžu súkromné a cirkevné zariadenia vyberať. Zvýši sa tak neférovo individuálny profit zriaďovateľov na úkor rozpočtu samosprávy. Predkladatelia súčasne dali samospráve bezohľadne ďalšie administratívne povinnosti bez akejkoľvek finančnej kompenzácie.


Návrh predkladateľov je v rozpore s medzinárodnými zmluvami, konkrétne s Európskou chartou miestnej samosprávy, keďže nebol v procese prípravy včas a riadne s ÚMS prerokovaný, pričom neprimerane zasahuje do právomoci miestnych orgánov voľne disponovať s vlastnými finančnými prostriedkami. Návrh zákona rovnako nie je v súlade so znením Vatikánskej zmluvy, v ktorej sa Slovenská republika zaviazala finančne zabezpečiť cirkevné školy a školské zariadenia z prostriedkov štátneho rozpočtu.


Prezident Únie miest Slovenska, Richard Rybníček: „Už počas realizácie presunu právomoci (2002 – 2005) zasiahla NR SR neprimeraným spôsobom do samosprávnych pôsobností obcí v oblasti predškolskej výchovy tým, že obmedzila právomoc obcí rozhodovať o sieti týchto zariadení a vytvorila osobitné siete pre cirkevné a súkromné zariadenia. To je hlavným dôvodom súčasného napätia a pocitov nespravodlivosti. Návrh skupiny poslancov naďalej podporuje porušenie princípov spravodlivej deľby moci.“


ÚMS je presvedčená, že aktuálna Novela znevýhodní mestá, na ktorých území takéto  zariadenia sídlia tým, že nerieši množstvo sprievodných problémov – napríklad, ako bude riešené financovanie žiaka, ktorý má iné trvalé bydlisko, ako je sídlo zariadenia. Predkladatelia zjavne neberú do úvahy, že práve mestá poznajú najlepšie konkrétne podmienky, vedia posúdiť potrebnosť zdrojov a aj preto už dnes v mnohých prípadoch dávajú k dispozícii viac zdrojov neštátnym zariadeniam, ako predpisuje zákon.


Neštátne zariadenia sú zariadenia iného typu, kde je na mieste, aby sa na ich dofinancovaní podieľal zriaďovateľ, ale aj rodičia, pretože je na ich rozhodnutí, aké zariadenie budú deti navštevovať. Za neprijateľné považujeme aj to, aby mestá financovali „deti“ do dovŕšenia 25 roku v ZUŠ. Predkladateľ navyše nepredložil dopadovú štúdiu, opätovne zvyšuje napätie v rozpočtoch miest, bez toho aby riešil podfinancovanie miestnej samosprávy, čo je tiež v rozpore s Európskou chartou miestnej samosprávy. Podľa nej majú mať mestá k dispozícii finančné zdroje úmerné ich kompetenciám, ktoré im ukladá ústava a zákon.  Akémukoľvek zásahu do systému financovania kompetencií má predchádzať programovým vyhlásením vlády avizovaná komplexná reforma verejnej správy a odstránenie delenia kompetencií, ako je to aj v tomto prípade. ÚMS preto privítala záväzok prehodnotenia rozdelenia kompetencií medzi jednotlivými úrovňami verejnej správy a žiada, aby do obdobia prijatia úprav nezasahovala NR SR a Vláda SR do právomocí miest takýmito nesystémovými rozhodnutiami.


Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest bude mať, pri riešení aj tejto problematiky, svoju váhu a svoj prínos.

bottom of page