top of page

Únia miest Slovenska (ÚMS) rokovala s ministrom životného prostredia  SR Milanom Chrenkom

7. júla 2023

Bratislava

Zástupcovia ÚMS sa stretli so šéfom rezortu vo štvrtok (6.7. 2023). Hlavnou témou bolo  riešenie problematiky odpadového hospodárstva. Medzi základnými témami boli - požiadavka na   odklad povinnosti úpravy zmesového odpadu pred skládkovaním, požiadavka na zmenu vyhlášky upravujúcej problematiku zberu BRKO a úprava/zmena zodpovednosti samospráv za likvidáciu nelegálnych skládok. ÚMS je s priebehom aj s výsledkom rokovania spokojná.


Rokovanie nadväzovalo na stretnutia s premiérom Ľudovítom Ódorom, ktorý prisľúbil riešenie tých dlhotrvajúcich problémov, ktoré prispejú k zníženiu výdavkov samospráv, keďže zdroje na dofinancovanie  príjmov vláda nemá. Oceňujeme zodpovedný prístup rezortu, konštruktívnu diskusiu a ochotu vypočuť si, zvážiť a racionálne vyhodnotiť všetky relevantné argumenty, ktoré sme tlmočili za naše členské mestá. Na rokovaní boli okrajovo otvorené aj ďalšie témy, ktoré v oblasti životného prostredia mestá riešia. Ďalšie z nich, ako napríklad témy súvisiace s klimatickou krízou – výzvou, budú predmetom samostatného rokovania v najbližších týždňoch.


Odklad povinnosti úpravy zmesového odpadu pred skládkovaním, povinné zavedenie mechanicko-biologickej úpravy odpadov pred skládkovaním - vzhľadom k tomu, že nie je aktuálne možnosť zabezpečiť plnenie tejto povinnosti na celom Slovensku, po zvážení všetkých argumentov, rokovanie

o tomto bode bude pokračovať. Rezort pripraví návrh ďalšieho postupu. Zmenu zákona však bude prijímať až nový parlament po voľbách. Tým, ktorí sú pripravení na plnenie tejto povinnosti rezort deklaroval,  že na dokončení  vyhlášky o poplatkoch a technických podmienkach úpravy (forma, frekvencie kontroly a kvalitatívne parametre) bude intenzívne pracovať počas leta a to v spolupráci so samosprávami a zberovými spoločnosťami.


Požiadavka na zmenu vyhlášky upravujúcej problematiku  zberu BRKO – nakoľko  sa jednotné stanovenie podmienok na nádobách (vetracie otvory, mriežky) a viazanosť frekvencie vývozu na typ nádoby, v niektorých prípadoch až 2 x týždenne, v praxi neosvedčilo, požadujeme za optimálne ponechať rozhodnutie o vhodnom systéme zberu BRKO na samosprávu. Každé mesto pozná svoje podmienky a ekonomické možnosti regiónu.  Rokovanie o zmene vyhlášky bude pokračovať na pracovnej úrovni. Dobrou správou je, že zmenu tejto vyhlášky považujeme za jedno z opatrení, ktoré

by mohlo znížiť výdavky samospráv aj pri zachovaní doterajšieho stavu zhodnotenia BRKO.


Úprava/zmena zodpovednosti samospráv za likvidáciu nelegálnych skládok  -  plnenie tejto povinnosti má výrazné vplyvy na rozpočet samospráv, preto sme požiadali konkrétne  riešenie.

Nakoľko súčasná vláda  nemá kompetenciu zmeniť zákon, boli sme informovaní, že Envirofond

pripravuje výzvu zameranú na financovanie nákladov súvisiacich s likvidáciou nelegálnych skládok.

O termíne a podmienkach vyhlásenia výzvy bude rezort včas  informovať.

bottom of page