top of page

Únia miest Slovenska (ÚMS) opätovne rokovala s ministrom životného prostredia  SR Milanom Chrenkom

24. júla 2023

ÚMS sa opätovne stretla so šéfom rezortu, tentokrát so zástupcami pre oblasť zmeny klímy.

Hlavnou témou bolo prerokovanie aktuálnych výziev, ktoré mestá v tejto oblasti dlhodobejšie  riešia. Cieľom stretnutia bolo nájsť podporu v efektívnejšom nastavení finančných mechanizmov, nastavenie procesov pre prípravu strategických materiálov a prepojenie kompetentných inštitúcii so samosprávami tak, aby mohli mestá systematickejšie a rýchlejšie konať. ÚMS oceňuje prístup súčasného vedenia MŽP SR, ktoré zodpovedne počúva  potreby samospráv a má záujem vyhodnotiť všetky relevantné argumenty, ktoré ÚMS tlmočí za svoje členské mestá.


Rokovania sa zúčastnili výkonná viceprezidentka ÚMS Jana Červenáková, expertka ÚMS pre adaptáciu na zmenu klímy Zuzana Hudeková a viceprimátor mesta Košice Marcel Gibóda. Návrhy tém boli pripravované aj v spolupráci s expertným partnerom ÚMS pre oblasť mitigácie a udržateľnej energetiky Priateľov Zeme CEPA. Zmena klímy má čoraz citeľnejšie následky na život obyvateľov v našich mestách, s priamym vplyvom na ich zdravie, financie a majetok. Prioritou ÚMS je preto systematicky podporovať budovanie odolných, zdravých a udržateľných miest, v ktorých môžu obyvatelia žiť bezpečnejšie a komfortnejšie.


Výkonná viceprezidentka ÚMS Jana Červenáková: „K plneniu tejto priority je nevyhnutná spolupráca so štátom tak, aby sa odstránili nevyhnutné prekážky a vytvorilo sa také prostredie, v ktorom mestá dokážu systematicky pracovať a realizovať potrebné klimatické opatrenia.

Ministerstvo prisľúbilo podporu predloženým požiadavkám a návrhom na podporu medzinárodných aktivít. Prenos skúsenosti zo zahraničia prostredníctvom týchto projektov a iniciatív považuje pre pokrok v riešení tejto témy za dôležitý.“


V rámci diskusie o Programe Slovensko a Pláne obnovy a odolnosti sa prítomní účastníci zhodli na tom, že pre úspešné čerpanie zdrojov je potrebné nielen zjednodušiť administratívne procesy a zrýchliť rozhodovanie, ale urobiť aj jednoznačné usmernenia a predpisy (napr. technické normy pre udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami), ktoré zabezpečia, aby čerpané zdroje boli využité pre riešenie konkrétnych problémov a aby uchádzači správne zadefinovali zameranie výziev.


Predmetom rokovania bol aj aktuálny stav Klimatického zákona, najmä riešenie dostupnosti potrebných údajov pre samosprávy o spotrebe energie, keďže distribučné spoločnosti tieto dáta nechcú sprístupňovať. Bez nich však nie je možné strategické dokumenty pre znižovanie emisií skleníkových plynov pre mestá spracovať. Taktiež je potrebné myslieť na zabezpečenie finančných zdrojov na prípravu týchto dokumentov a na podporu odborných a personálnych kapacít.


Platformu Dohovor starostov a primátorov pre klímu a energetiku, ktorú posledné roky využíva minimum slovenských samospráv, navrhujeme zefektívniť na princípe modelu z ČR, kde sú rezortom životného prostredia vyčlenené financie na tvorbu strategického Energeticko – klimatického plánu pre mestá tzv. Sustainable Energy and Climate Action Plan SECAP. Tým by sa zároveň mohli splniť aj  plánované legislatívne podmienky vyplývajúce pre mestá z pripravovaného Klimatického zákona,  kde mestá a obce budú mať povinnosť spracovať plány zamerané na adaptáciu a mitigáciu na zmenu klímy.


Zuzana Hudeková, expertka ÚMS pre adaptáciu na zmenu klímy: „Vzhľadom na to, že sa  v súčasnosti spracovávajú aj metodiky v oblasti adaptácie na zmenu klímy, na tvorbe týchto metodík ponúkla ÚMS spoluprácu Slovenskej agentúre životného prostredia (SAŽP). Ďalej navrhujeme vytvoriť tzv. ONE STOP SHOP, ako poradné miesto pre mestá v agende zmeny klímy.“


Košický viceprimátor Marcel Gibóda (nezávislý) prezentoval na stretnutí metropolu východu a Bratislavu, ktoré sa dostali do Misie uhlíkovo neutrálnych a inteligentných miest EÚ, potrebu spolupráce s MŽP SR pri vytváraní a pretváraní politík potrebných pre implementáciu nástrojov. Tie by pomohli samosprávam pri dosahovaní klimatických cieľov, ktoré si stanovuje SR a EÚ. Zapojením sa do misie EÚ razia Bratislava a Košice cestu aj ostatným mestám na Slovensku. Tie by následne mohli takto pripravené národné pravidlá využiť pri svojich aktivitách pre riešenie následkov klimatickej zmeny vo svojom území.


Marcel Gibóda, viceprimátor mesta Košice: „Čaká nás dlhá cesta od vytvorenia klimatických kontraktov, ktoré musia tieto mestá prijať a riadiť sa nimi. V celom procese hrá dôležitú úlohu práve MŽP SR, ktoré môže navrhovať opatrenia a úpravy legislatívy tak, aby mestá boli akcieschopnejšie a mohli ponúknuť obyvateľov príjemnejšie prostredie na život. To sa dá docieliť aj lepšou adaptáciou na zmenu klímy, ktorej svedkami sme, žiaľ, už v súčasnosti.“


Zmena klímy a jej riešenie z pozície samospráv je jednou z dlhodobých priorít Únie miest Slovenska. Okrem vzdelávania a podpory zelených projektov sa ÚMS aktívne zapája do pripomienkovacích procesov klimatickej legislatívy. Spolupracuje s expertnými partnermi pri udržateľných projektoch od podpory využívania obnoviteľných zdrojov energie, vznik energetických komunít, obnovu verejných budov, mobilitu, po adaptačné opatrenia, či cirkulárnu ekonomiku.

bottom of page