top of page

ÚMS predstavila návrh na zmenu volebného systému pri voľbách do NR SR. Pomôcť má obyvateľom Slovenska

6. decembra 2023

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS) predstavila svoj návrh na zmenu volebného systému pri voľbách do Národnej rady SR. Obyvateľom Slovenska pomôže poznať svojich zástupcov v parlamente, ktorí prijímajú rozhodnutia s vplyvom na kvalitu života v mestách  a regiónoch. Návrh prepája výhody súčasného volebného systému, ktorými sú férovosť a jednoduchosť, zároveň odstraňuje jeho nevýhody, ako nevyváženosť a slabé zastúpenie regiónov.


Podstata návrhu ÚMS spočíva v zachovaní celoštátneho obvodu, avšak iba pre účely spočítania hlasov a rozdelenia mandátov medzi politické strany. Vo všetkých ďalších krokoch už systém pracuje s  8 obvodmi v rámci súčasných VÚC, čo znamená, že politické strany by tu, na rozdiel od dneška, zostavovali niekoľko kandidátnych listín, a nie iba jednu. Súčasný volebný systém pracuje v dvoch krokoch. V prvom spočíta hlasy a pridelí mandáty stranám, v druhom vyhodnotí výsledky prednostného hlasovania a stanoví, ktorí kandidáti sa stanú poslancami. Návrh zmeny do tejto štruktúry vkladá potrebný medzi krok v podobe rozdelenia mandátov do jednotlivých regiónov.


Návrh ÚMS  zachováva výhody existujúceho systému a odstraňuje jeho slabiny:

1. zachovaním celoštátneho obvodu pre určenie mandátov politickým stranám je plne zachovaná súčasná férovosť systému

2. zavedením jednoduchého výpočtového kroku rozdeľujúceho mandáty strán do regiónov je do systému zakotvená garancia adekvátneho zastúpenia regiónov v NR SR

3. politické strany by nevytvárali jednu 150-mennú listinu, ale jednu listinu do každého obvodu (kraja). Tým dochádza k zmenšeniu rozsahu listín na cca 20 mien, a značne sa posilňuje účinok prednostného hlasovania, čo súčasne odstráni dnešnú anonymitu poslancov v NR SR

4. podoba hlasovania je identická, ako v súčasnom systéme, pre voliča sa nič nemení


Richard Rybníček, prezident ÚMS: „Mestá a regióny sú v zložitej situácii aj preto, lebo poslanci NR SR častokrát riešia problémy bez  uvedomenia si toho, aký vplyv majú  ich rozhodnutia na samosprávy. Rozdeľovať štátnu politiku od regionálnej a komunálnej nie je správne. Veríme, že všetky politické strany prejavia záujem o diskusiu aj o návrhu  ÚMS na zmenu volebného systému a budú hľadať riešenie na väčšie prepojenie poslancov NR SR s voličmi v regiónoch.“


Peter Spáč, autor návrhu zmeny volebného systému pre ÚMS, Masarykova univerzita Brno: „Pokusov o volebné reformy bolo veľa, ale doteraz sa  nič nezmenilo. Návrh ÚMS je návrhom  do diskusie, o ktorom sme presvedčení, že prinesie spravodlivejšie a vyvážené rozloženie zastúpenia regiónov vo volebnom systéme, čo je výhoda pre obyvateľov  Slovenska.“


ÚMS dlhodobo presadzuje  zmenu volebného systému. Už v januári 2020  Snem ÚMS prijal uznesenie a schválil  ucelený  dokument "Dozrel čas na zmeny", ktorý obsahuje všetky požiadavky ÚMS v oblasti reformy verejnej správy smerom k centrálnej vláde a politickým stranám, vrátane návrhu na zmenu volebného systému.


bottom of page