top of page

ÚMS podporuje udržateľnú energetiku a vznik odborných kapacít v slovenských mestách

25. augusta 2023

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS) a Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) podpísali Memorandum o spolupráci. Cieľom vzájomnej spolupráce partnerov je zabezpečiť súčinnosť v rámci rozvoja udržateľnej energetiky a dekarbonizačného procesu v regiónoch Slovenska a podpora budovania odborných energetických kapacít v pripravovaných regionálnych centrách udržateľnej energetiky (RCUE).


ÚMS má medzi svojimi hlavnými prioritami aj riešenie klimatickej krízy, čo si vyžaduje podporu budovania  udržateľných, energeticky sebestačných miest a odolných miest. O to viac vítame iniciatívy našich odborných partnerov v tejto náročnej oblasti, ktorá sa dotýka a priamo vplýva na  život obyvateľov. RCUE budú mestám v ich územnej pôsobnosti predovšetkým poskytovať podnety týkajúce sa rozvoja udržateľnej energetiky a dekarbonizácie, ako aj odporúčania smerujúce k zvyšovaniu energetickej sebestačnosti. Sprístupnia im svoje zistenia a závery zo svojej analytickej činnosti a budú podporovať prenos dobrej energetickej praxe.


Jana Červenáková, výkonná viceprezidentka ÚMS: „Členské mestá ÚMS budú, s našou podporou,  poskytovať RCUE informácie potrebné k analytickej práci a súčinnosť pri príprave a prijímaní  koncepčných dokumentov zameraných na rozvoj udržateľnej energetiky a dekarbonizáciu regiónov.  Hlavnými formami našej spolupráce sú konzultácie, pracovné stretnutia, zdieľanie informácií a poskytovanie podnetov, pripomienok a odporúčaní v agende budovania RCUE.“


„Únia miest Slovenska je významným partnerom, pretože mestá majú zásadné možnosti ovplyvniť  zvyšovanie energetickej sebestačnosti na svojom území. Zároveň sú zvyčajne schopné naštartovať  pozitívne zmeny medzi prvými a inšpirovať aj ostatných. Regionálne centrá udržateľnej energetiky  budú poskytovať odporúčania a sprístupnia samosprávam aj zistenia a závery z analytickej činnosti.  Naším spoločným zámerom je podporovať prenos dobrej energetickej praxe a skúseností,“ zdôraznil  generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.


Ambiciózny medzinárodný záväzok Slovenska, do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, je možné  splniť iba aktívnou spoluprácou, správnym nastavením financovania a kvalitnou súčinnosťou  verejného a súkromného sektoru vo všetkých regiónoch Slovenska. Nutnou podmienkou k splneniu tohto záväzku sú kvalitné a stabilné plánovacie a koordinačné kapacity. Takéto kapacity na regionálnej a lokálnej úrovni v súčasnosti chýbajú, pričom ich budovanie je behom na dlhé trate. Čím skôr vzniknú a čím stabilnejšie budú podmienky pre ich efektívne fungovanie, tým väčší efekt celej  spoločnosti prinesú.


Opatrenie na podporu rozvoja lokálnej a regionálnej energetiky v Programe Slovensko 2021 - 2027  spolu s rozvojom energetického manažmentu v mestách vytvárajú predpoklady pre zabezpečenie  potrebného znižovania emisií uhlíka v regiónoch, zvýšenie energetickej efektívnosti kľúčových  sektorov v území aj environmentálne udržateľnej výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Všetky  tieto opatrenia súčasne prispejú k zníženiu energetickej a finančnej zraniteľnosti miest, ako aj  k udržateľnejšiemu a  bezpečnejšiemu životu našich obyvateľov.

bottom of page