top of page

ÚMS po rokovaní s MIRRI SR: Štát nemá „svoje“ územie

11. októbra 2021

Bratislava

ÚMS po rokovaní s MIRRI SR: Štát nemá „svoje“ územie Únia miest Slovenska (ÚMS) je presvedčená, že samosprávy majú legitímne právo na férové a zodpovedné rozdelenie európskych peňazí. Štát nemá „svoje“ územie, každé územie má svoje samosprávne orgány, ktoré najlepšie poznajú problémy a potreby svojho územia a každý štátny projekt sa realizuje v konkrétnom území. Svoj postoj tlmočili zástupcovia ÚMS aj na dnešnom stretnutí iniciovanom šéfkou rezortu informatizácie, regionálneho rozvoja a investícii Veronikou Remišovou. Výkonná viceprezidentka ÚMS Jana Červenáková: „Sme radi, že MIRRI SR zintenzívnilo komunikáciu so samosprávou. V krátkom čase je potrebné doriešiť veľa otvorených otázok. To najdôležitejšie teraz je nastaviť podmienky tak, aby bolo možné reálne riešiť problémy územia a po rokoch začať efektívnejšie znižovať regionálne rozdiely.“ ÚMS pripomína, že prístup niektorých rezortov považuje za neprijateľný. Naďalej pristupujú k príprave nového programového obdobia centralisticky, prekonanými spôsobmi, s regiónmi nekomunikujú a neakceptujú zmeny navrhovaného, nového implementačného mechanizmu, ktorý sa v samospráve má uplatňovať a umožní čerpať prostriedky ne-dopytovým spôsobom. ÚMS požaduje v riešení podpory územia v novom Programovom období 2021 – 2027 nasledovné zmeny: 1.Prehodnotenie a navýšenie celkovej alokácie pre Integrované územné stratégie (IÚS) na roky 2021 – 2027 Dnes navrhovaná suma, takmer 900 mil. Eur, je pre riešenie problémov regiónov nezmyselné minimum. Táto suma neumožní, ani čiastočne, financovať prioritné zámery / investičné projekty regionálnej a miestnej samosprávy v rámci ich integrovaných územných stratégii. Rovnako ani neposkytne dostatočný priestor pre širšie využitie „ne-dopytového“ prístupu, ktorý by mohol výrazne prispieť k zvýšeniu čerpania EŠIF v budúcom období. 2.Identifikáciu aktivít z prvých štyroch cieľov Politiky súdržnosti 2021 - 2027, ktoré budú implementované prostredníctvom integrovaných územných stratégii Žiadame uviesť, ktoré aktivity, v rámci každého politického cieľa, budú implementované prostredníctvom integrovaných územných stratégii, a to aj spolu s uvedením minimálnej záväznej alokácie na danú aktivitu pre jednotlivé rezorty. Žiadame uložiť povinnosť dotknutým rezortom, aby explicitne alokovali určitú minimálnu sumu prostriedkov na aktivity, ktoré sú z vecného hľadiska v ich kompetencii, ale realizátorom aktivít je prioritne samospráva. Nevidíme dôvod, aby tieto aktivity zostávali na úrovni rezortov a boli čerpané prostredníctvom dopytových výziev, ak ich oprávneným príjemcom je samospráva. 3.Zadefinovať vzájomné prepojenie zdrojov Plánu obnovy a odolnosti a nového Operačného programu Slovensko pre roky 2021 – 2027 Vzhľadom na prelínajúce sa aktivity definované ako komponenty Plánu obnovy a jednotlivé aktivity definované v PO 2021-2027, považuje ÚMS za nevyhnutné ich zosúladenie, vrátane harmonogramu čerpania zdrojov tak, aby aktivity definované v oboch dokumentoch neboli duplicitné, ale vzájomne sa dopĺňali. Ako z hľadiska zámeru, tak aj financovania. Obdobné požiadavky na rokovaní prezentovali aj ostatní zástupcovia samosprávy a jej záujmových združení. Teraz je na rezorte, ako s nimi ďalej naloží. ÚMS však pripomína, že výraznú podporu integrovaného územného rozvoja v podmienkach Slovenska požaduje aj Európska komisia vo svojich pripomienkach. Najbližší termín pre predloženie programových dokumentov k tejto problematike EK je 15.10.2021. Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest bude mať, pri riešení aj tejto problematiky, svoju váhu a svoj prínos.
bottom of page