top of page

ÚMS odoslala pripomienky voči navrhovaným zákonom, ktoré môžu zásadne poškodiť výkon samosprávy a kvalitu života obyvateľov Slovenska

25. mája 2021

Bratislava

Republiková rada Únie miest Slovenska (ÚMS) na svojom dnešnom online zasadnutí prerokovala pripomienky k návrhu Stavebného zákona a Zákona o územnom plánovaní, ktoré pripravil úrad podpredsedu vlády SR Štefana Holého. Ide 52 pripomienok k Stavebnému zákonu, z toho 41 zásadných a o 39 pripomienok k Zákonu o územnom plánovaní, z toho 30 zásadných. Členské mestá ÚMS zároveň odsúhlasili pridanie sa ku hromadnej pripomienke VIA IURUS proti obmedzeniu práv občanov v novom Stavebnom zákone. Vzhľadom na celkový počet pripomienok, a ich závažnosť, ÚMS predpokladá, že budú tieto legislatívne návrhy stiahnuté z pripomienkového konania. ÚMS zároveň navrhuje vláde SR, aby sa obnovili rokovania o návrhu Stavebného zákona pripravenom na Ministerstve dopravy a výstavby SR, ktorý už prešiel riadnym prípravným procesom a jeho dopracovanie v spolupráci s kompetentnými odborníkmi je, podľa nášho názoru, najlepším riešením ako zásadne zlepšiť a zmeniť súčasný stav. Členské mestá ÚMS sa na dnešnom rokovaní zhodli aj na tom, že sú pripravené rokovať o prechode kompetencií doterajších stavebných úradov na novozriadené pracoviská Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR. Mestá však požadujú dodržanie podmienky, že obciam zostane zachovaná kompetencia vydávať záväzné stanovisko o súlade stavebného zámeru so zásadami priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, ktoré bude podkladom rozhodovania stavebného úradu o stavebnom zámere a za podmienky, že obce budú mať na vydanie záväzného stanoviska zákonom určenú primeranú lehotu. Únia miest Slovenska víta, že sa vláda SR zaoberá dvoma dôležitými zákonmi, ktoré majú značný vplyv na fungovanie samospráv. Stále však platí, že máme od začiatku zásadné výhrady voči tomu, ako sú tieto zákony pripravované a čo obsahujú. ÚMS je, po ich dôkladnej analýze a konzultáciách s odborníkmi presvedčená, že navrhované riešenia môžu zásadne poškodiť výkon samosprávy a budú mať negatívne dôsledky na kvalitu života všetkých obyvateľov Slovenska. ÚMS zastupuje aktuálne 59 členských miest, ktoré obhajujú záujmy takmer dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas miest nezostane ignorovaný. Sme naďalej otvorení konštruktívnej a partnerskej spolupráci.
bottom of page