top of page

ZMENA POSTAVENIA DOPRAVNÝCH INŠPEKTORÁTOV

9. júna 2022

Poslanci Národnej rady SR schválili ďalšiu zásadnú zmenu zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách, ktorou sa upravuje postavenie dopravných inšpektorátov v procese určovania dopravného značenia, dopravných zariadení, ako aj pripájaní pozemných komunikácií.

Poslanci Národnej rady SR schválili ďalšiu zásadnú zmenu zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách, ktorou sa upravuje postavenie dopravných inšpektorátov v procese určovania dopravného značenia, dopravných zariadení, ako aj pripájaní pozemných komunikácií, na ktorú sa roky čakalo. Práve dopravné inšpektoráty totiž tvoria v mnohých prípadoch výraznú bariéru vo vytváraní bezpečnejších ulíc, keď často nadraďujú plynulosť automobilovej premávky ostatným módom dopravy a neraz do stanovísk vkladajú subjektívne názory. Práve úprava postavenia dopravných inšpektorátov v zákone č. 135/1961 bola jednou zo 4 požiadaviek našej petície, ktorú minulé leto podpísalo takmer 22-tisíc ľudí a ktorá postupne prináša ovocie.


Čo sa konkrétne upravilo? Z miest, kde sa doteraz hovorilo o záväznom stanovisku dopravného inšpektorátu sa vypúšťa slovo „záväzné“. Konkrétne ide o § 3 ods. 7, 8 a 9, § 3b ods. 4, § 7 ods. 1, § 8 ods. 1 a 7, § 11 ods. 6 a § 18 ods. 2. V novom znení teda „cestný správny orgán a obec určujú používanie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov.“ Zároveň sa tak približujeme štandardnej právnej úprave v krajinách EÚ, kde bola tá slovenská s inšpektorátmi v postavení dotknutého orgánu ojedinelá. Zmena vstúpi do platnosti 1. júla 2022.


Podrobnosti o zmene zákona: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8581

Zdroj

bottom of page