top of page

XIV. Národná platforma Dohovoru primátorov

13. októbra 2019

Dňa 24. októbra 2019 sa v priestoroch Hotela Devín v Bratislave uskutočnilo XIV. zasadnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energii, ktoré už tradične zorganizovali ZZMO CITENERGO a ÚMS v spolupráci s Kanceláriou Dohovoru primátorov v Bruseli, európskou asociáciou Energy Cities a ďalšími odbornými partnermi. Záštitu nad podujatím prevzal Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Hlavnou témou XIV. stretnutia Národnej platformy Dohovoru primátorov bola problematika kvality bývania v našich mestách, úzko spojená s adaptáciou miest na nové klimatické a demografické podmienky. Diskusie sa sústredili na problematiku financovania obnovy a výstavby budov a prípravy nového programovacieho obdobia EŠIF 2021 – 2027 a tiež na problémy nájomného bývania v mestách, ktoré súvisia s nastavením súčasnej legislatívy a verejných politík. Ďalším okruhom diskutovaných tém bola pripravenosť našich miest na zmenu klímy, ako aj podpora komplexných a systémových riešení, zohľadňujúcich mitigačné a adaptačné opatrenia na príklade aktivít projektu DELIVER v Českej a Slovenskej republike. Zasadnutia sa tradične zúčastňujú členovia Národnej platformy na úrovni štátnej správy, ako MŽP SR, MDV SR, MH SR, SAŽP, zástupcovia odbornej sféry, miestnej a regionálnej samosprávy a členské mestá CITENERGO a ÚMS. Médiá zverejnili informáciu o podujatí: Teraz.sk Obecné noviny

Zdroj

bottom of page