top of page

Slovensko sa potrebuje popasovať s významným problémom kvality ovzdušia

18. novembra 2020

Bratislava

"Ako budú mestá schopné určiť cielené opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia a ich dopady, ak nemajú informácie o kvalite ovzdušia vo svojej lokalite a objektívne a komplexné informácie o všetkých relevantných zdrojoch jeho znečisťovania?“ Veronika Basta, poradkyňa Únie miest pre oblasť ovzdušia

Kvalita ovzdušia má výrazne negatívny vplyv na zdravie ľudí ako aj životné prostredie. Znečisťujúce látky produkované napríklad aj nesprávnym vykurovaním domácností, či dopravou, sú neviditeľnou súčasťou vzduchu, ktorý dýchame. Našim životným štýlom a každodennými rozhodnutiami môžeme prispieť k lepšiemu a zdravšiemu ovzdušiu a životnému prostrediu. Podľa britskej Národnej zdravotníckej služby predstavuje znížená kvalita ovzdušia väčšie zdravotné riziko pre ľudí ako koronavírus. Dlhodobé vystavenie vplyvu znečisťujúcich látok v ovzduší spôsobuje respiračné a kardiovaskulárne ochorenia. Tým sa stáva ľudský organizmus náchylnejší a zraniteľnejší voči vírusovým ochoreniam. Medzi citlivé skupiny obyvateľstva vo vzťahu ku kvalite ovzdušia patria deti, seniori, tehotné ženy a chronicky chorí ľudia. Podľa Európskej environmentálnej agentúry pre znečistenie ovzdušia každý rok predčasne zomiera viac ako 400-tisíc ľudí v Európe. Na Slovensku je to približne 5-tisíc predčasných úmrtí ročne. Zdravotní špecialisti preto volajú po zelenom reštarte, ktorý prihliada na ochranu životného prostredia. Podľa Aarhuského dohovoru, ktorý má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR ako medzinárodná zmluva o ľudských právach a základných slobodách prednosť pred zákonmi, má verejnosť právo na prístup k informáciám o životnom prostredí. Územia so zhoršenou kvalitou ovzdušia sú považované za tzv. oblasti riadenia kvality ovzdušia, v súčasnosti je takých lokalít na Slovensku známych 11. Je vo verejnom záujme nepriaznivý stav ovzdušia vo všetkých zlepšiť, a to aj prijatím programov na zlepšenie jeho kvality (PZKO). Veronika Basta, poradkyňa Únie miest pre oblasť ovzdušia: „Základným východiskom pre hodnotenie kvality ovzdušia sú výsledky meraní koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší, ktoré realizuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) prostredníctvom stacionárnych staníc Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO). Na Slovensku máme iba 38 staníc v rámci NMSKO, ďalších 14 budú v dohľadnej dobe inštalovať. Aj tak to bude stále málo. Ako budú mestá schopné určiť cielené opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia a ich dopady, ak nemajú informácie o kvalite ovzdušia vo svojej lokalite a objektívne a komplexné informácie o všetkých relevantných zdrojoch jeho znečisťovania? Okrem dopravy a lokálnych kúrenísk kvalita ovzdušia závisí aj od smeru a rýchlosti vetra, vplyv naň majú aj niektoré priemyselné technologické celky (umiestnených častokrát aj mimo daného okresu), skládky odpadu, poľnohospodárska výroba, ako aj plánované zariadenia na energetické využitie odpadu (spaľovne odpadu). Nové stanice SHMÚ financuje výlučne z Kohézneho fondu EÚ a nie napríklad z Environmentálneho fondu, do ktorého smerujú práve poplatky od veľkých a stredných znečisťovateľov ovzdušia. Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sa mení teraz po 22 rokoch, Zákon o ovzduší je aktuálne novelizovaný po desiatich rokoch. Dobrou správou je, že ovzdušie začína byť témou. Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a SHMÚ 11. novembra predstavili webovú aplikáciu dnesdycham.populair.sk s cieľom zvýšiť povedomie a informovanosť verejnosti v oblasti kvality ovzdušia na Slovensku, a to iba v rámci 21 z 38 meracích staníc NMSKO. Z nameraných dát 17 staníc (biele krúžky na mape) SHMÚ nevyhodnocuje mieru znečistenia ovzdušia, nakoľko nespĺňajú podmienky stanovené v metodike hodnotenia kvality ovzdušia. Ako nástroj na dosiahnutie zlepšenia kvality ovzdušia slúžia programy na zlepšenie kvality ovzdušia, ktoré obsahujú opatrenia na trvalé zlepšenie kvality ovzdušia a akčné plány na elimináciu rizika prekročenia limitných a cieľových hodnôt. Na tejto stránke Ministerstva životného prostredia SR nájdete Metodický pokyn a jeho prílohy s cieľom usmerniť okresné úrady v sídle kraja a mestá/obce pri riadení kvality ovzdušia tzn. pri príprave a vypracovaní programov na zlepšenie kvality ovzdušia a ďalších opatrení. https://www.minzp.sk/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/dokumenty/riadenie-kvality-ovzdusia/

Zdroj

bottom of page