top of page

Počet sčítaných na Slovensku prekročil 5 000 000 obyvateľov (Spoločná tlačová správa ŠÚ SR, ZMOS a Únie miest Slovenska)

24. mája 2021

Bratislava

Je dôležité, aby si aj obyvatelia uvedomili, že zákonná povinnosť sčítať sa je ich individuálnou povinnosťou, ktorá podlieha sankcii. Samosprávy robia, čo môžu, všetci sú si vedomí možných vplyvov na rozpočty samospráv a je dôležité, aby si to uvedomili aj občania. Nikto zo samosprávy sa nechce stretnúť so svojimi obyvateľmi pri prerokovávaní priestupkov za nesplnenie zákonných povinností a udeľovaní pokút. Preto prosíme obyvateľov, aby si splnili svoje zákonné povinnosti a sčítali sa formou, aká je pre nich najjednoduchšia. Všetci sú pripravení byť nápomocní každému, kto pomoc potrebuje.

Zdroj

bottom of page