top of page

Mestá žiadajú stiahnutie novely zákona, ktorá umožní ľahšie výruby stromov pre developerov

22. mája 2024

Mestá žiadajú stiahnutie novely zákona o ochrane prírody a krajiny z dielne Ministerstva životného prostredia SR. Navrhované znenie vychádza v ústrety developerom, ktorým bude umožnené odstraňovať stromy v mestách a prímestských oblastiach bez akejkoľvek náhrady. Takéto konanie mestá považujú v čase klimatickej krízy a potreby ochrany prírody za neprijateľné. Rovnako by to znamenalo stratu príjmov pre mestá a obce, ktoré posledné roky zápasia s vážnym nedostatkom finančných zdrojov.

Mestá žiadajú stiahnutie novely zákona o ochrane prírody a krajiny z dielne Ministerstva životného prostredia SR. Navrhované znenie vychádza v ústrety developerom, ktorým bude umožnené odstraňovať stromy v mestách a prímestských oblastiach bez akejkoľvek náhrady. Takéto konanie mestá považujú v čase klimatickej krízy a potreby ochrany prírody za neprijateľné. Rovnako by to znamenalo stratu príjmov pre mestá a obce, ktoré posledné roky zápasia s vážnym nedostatkom finančných zdrojov.


ÚMS upozorňuje, že predmetná novela zákona o ochrane prírody a krajiny neprešla žiadnou odbornou diskusiou, v dôvodovej správe používa zavádzajúce argumenty a je predkladaná v skrátenom legislatívnom konaní, na čo nie je relevantný dôvod. ÚMS preto žiada stiahnutie tejto novely z rokovania národnej rady SR, a jej riadne prerokovanie v pripomienkovom konaní. Pokiaľ sa tak nestane, apeluje na poslancov a poslankyne NRSR, aby novelu zákona v aktuálnom znení neschválili.


Novela zákona má, podľa MŽP SR,  odstrániť byrokraciu pre obyvateľov pri výrube stromov. Rezort však neberie do úvahy, že bežnou požiadavkou fyzických osôb nie sú stovky stromov, ale niekoľko kusov. Pri akomkoľvek väčšom zásahu do zelene je nevyhnutné odborné posúdenie jeho vplyvu  na lokálny ekosystém a obyvateľov dotknutého územia. Zároveň je nevyhnutné takúto stratu ekosystémových  služieb, ktoré poskytujú stromy a dreviny, systematicky nahrádzať. MŽP SR však touto novelou umožní, aby výrub stromov mohol realizovať, napríklad investor, bez potreby aktuálnych schvaľovacích procesov a bez akejkoľvek náhrady, či už vo forme novej výsadby stromov, alebo finančného príspevku. Z týchto dôvodov je tiež zavádzajúce tvrdenie MŽP SR, že predkladaná novela zákona nebude mať vplyv na životné prostredie, rozpočet a služby verejnej správy.


Rezort tiež argumentuje naliehavosť potrebou “sprehľadniť” územie pre výskyt medveďa hnedého. Týmto “sprehľadnením” však prídu o svoje prirodzené biotopy fakticky všetky živočíchy, ktoré ich doposiaľ obývali - od vtáctva,  cez cicavce, až po nenahraditeľné opeľovače. Rezort ďalej neposkytuje žiaden odborný argument k tomu, že medveď hnedý prichádza do obývaných území kvôli tomu, že sa má kde schovať.


Zvyšujúca sa ochrana zelene je aj cieľom EÚ. Európska komisia spolu s Európskym parlamentom pripravila návrh Nariadenia o obnove prírody, ktorého cieľom je aj povinnosť členských štátov neznižovať podiel zelene v urbanizovaných územiach a v primeranej miere ju dopĺňať. Práve zastavenie odlesňovania krajiny a zvyšovanie objemu zelene v obciach a mestách je jedno z opatrení, ktoré efektívne zmierňuje následky klimatickej zmeny a pomáha zlepšovať kvalitu a bezpečnosť života obyvateľov.


Prijatie novely zákona o ochrane prírody a krajiny z dielne MŽP SR, ktorá je aktuálne v parlamente, zvýši riziká pre obyvateľov v mestách a obciach, a prispeje k zhoršovaniu životného prostredia. Pritom právo na zdravé životné prostredie je základným právom každého obyvateľa. ÚMS je presvedčená, že vláda a parlament SR by nemali navrhovať potenciálne škodlivé zásahy do životného prostredia s priamym vplyvom na kvalitu života obyvateľov.

Zdroj

bottom of page