top of page

Otvoriť tému reformy spravovania štátu je nevyhnutnosť

11. apríla 2023

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS) považuje súčasný systém spravovania štátu za nevhodný a obmedzujúci nielen efektívnu správu, ale aj využitie potenciálu Slovenska. Preto považujeme otvorenie otázky reformy spravovania štátu v nových podmienkach za nevyhnutnosť.  K predloženému návrhu „Východiská pre návrh reformy verejnej správy“ z dielne Ministerstva vnútra SR však máme viaceré zásadné výhrady. Nemôžeme podporovať čiastkové návrhy, ktorých realizácia výrazne ovplyvní kvalitu života obyvateľov obcí  a miest.


Predložený materiál rezortu vnútra neobsahuje priamo súvisiace opatrenia, ako je rozdelenie kompetencií, prehodnotenie preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy, potrebné zmeny financovania územnej samosprávy, ani návrh financovania municipalít. Toto všetko je pritom nevyhnutnou súčasťou diskusie o komunálnej, ako aj regionálnej reforme. Z materiálu nie sú zrejmé ani mechanizmy, akými chcú autori dosiahnuť zmeny, chýba tiež aspoň naznačenie očakávaných bariér a dôsledkov. Nepoznáme ani to, akú úlohu budú hrať mestá v navrhovanom usporiadaní a do akej miery prinesie predložený návrh lepšie podmienky pre ich rozvoj.


Z uvedených dôvodov považuje ÚMS aktuálny návrh Ministerstva vnútra SR iba za ďalší z názorov na zmenu územnosprávneho usporiadania, aké tu  boli aj v minulosti. Naviac si myslíme, že takto zahájený proces reformy verejnej správy je chybný. Rovnako kritický postoj máme aj k fungovaniu novovytvorenej pracovnej skupiny k reforme pod vedením rezortu, pretože zásadná zmena spravovania štátu nemôže byť rezortnou záležitosťou.


ÚMS dlhodobo presadzuje komplexné riešenie budúceho spravovania štátu na základe jasnej stratégie. V januári 2020 schválila a zverejnila materiál „Dozrel čas na zmeny – pokračovanie reformy verejnej správy“, ktorý obsahuje dôvody pre zmenu, princípy a tézy, ktoré bude pri rokovaniach v tejto téme presadzovať. Na základe tohto dokumentu ÚMS pripravuje aj vlastný návrh „Slovensko 2032+“, ktorého súčasťou je posilnenie slobody miest a obcí prostredníctvom zmeny ich financovania.


Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest má, aj pri riešení  tejto témy, svoju váhu a svoj prínos.

bottom of page