top of page

Únia miest Slovenska (ÚMS) zásadne odmieta návrh poslancov NR SR na vydanie zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

4. novembra 2021

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS) zásadne odmieta návrh poslancov NR SR na vydanie zákona o  financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Zhodli sa na tom zástupcovia členských miest Únie na  dnešnom online rokovaní Republikovej rady. Primátorky a primátori nebudú akceptovať, že štát prikazuje, aby jeho nesystémové rozhodnutia financovali mestá z ich podielových daní a znášali riziko ďalšieho vývoja. ÚMS upozorňuje, že tento návrh sa v praxi dotkne predovšetkým slovenských miest.


Richard Rybníček, prezident ÚMS: „Vyzývame poslancov NR SR, aby namiesto zasahovania do kompetencii miest formou nariadení a príkazov, radšej prišli s rozumným systémovým riešením. Nebudeme akceptovať nálepky nejakého prechodného obdobia, nakoľko z praxe dobre poznáme, že takéto prechodné obdobie sa stane ťažko sa meniacou realitou. Pre naše mestá sú všetky deti rovnaké. Preto navrhujeme konkrétne riešenie tejto situácie a odmietame súčasný návrh, ktorý nie je správnym riešením.“


Zástupcovia miest žiadajú, aby štát prišiel so systémovým riešením tak, aby mestám odovzdal kompetenciu rozhodovať o sietí školských zariadení na svojom území, ktoré si potom budú mestá schopné aj finančne manažovať. ÚMS upozorňuje, že tento návrh zákona zrovnoprávňuje nároky zriaďovateľov súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení na príspevok v rovnakej výške, akú majú rovnaké zariadenia zriadené samosprávou, žiadnym spôsobom však nelimituje výšku poplatkov, ktoré môžu súkromné a cirkevné zariadenia vyberať. Zvýši sa tak neférovo individuálny profit zriaďovateľov na úkor rozpočtu samosprávy.


Je potrebné si uvedomiť, že aktuálna novela znevýhodní mestá, na ktorých území takéto  zariadenia sídlia tým, že nerieši množstvo sprievodných problémov. Možno predpokladať, že táto zmena bude motivovať ďalších zriaďovateľov k otvoreniu takýchto zariadení, čo sekundárne môže regionálne spôsobiť to, že zariadenia zriadené samosprávou sa stanú neefektívne. Avšak v prípade, že súkromný zriaďovateľ zmení svoje plány a zariadenie z akýchkoľvek dôvodov zruší, bude to opäť samospráva, ktorá bude povinná vytvoriť napríklad dostatok miest v materských školách pre predškolákov. Súčasne predkladateľ nebral do úvahy, že samosprávy z prostriedkov EŠIF investovali intenzívne do vlastných zariadení a odchod detí do existujúcich, alebo novovzniknutých, ohrozí plnenie kritérií ku ktorých sa samosprávy pri čerpaní prostriedkov zaviazali. Mestá  poznajú najlepšie konkrétne podmienky, a vedia posúdiť potrebnosť kapacít pre takéto zariadenia. Preto by mali mať aj väčšie slovo pri zaraďovaní takýchto zariadené do siete.


ÚMS pripomína, že už počas realizácie presunu právomoci (2002 – 2005) zasiahla NR SR neprimeraným spôsobom do samosprávnych pôsobností obcí v oblasti predškolskej výchovy tým, že obmedzila právomoc obcí rozhodovať o sieti týchto zariadení a vytvorila osobitné siete pre cirkevné a súkromné zariadenia. To je hlavným dôvodom súčasného napätia a pocitov nespravodlivosti. Návrh skupiny poslancov znamená porušenie princípov spravodlivej deľby moci a nedodržania princípu, aby ten, kto platí za poskytovanú verejnú službu, bol ten istý, kto o  jej poskytovaní rozhoduje. Navrhované riešenie skupinou poslancov na úkor miestnej samosprávy vytvára predpoklady pre vznik ďalších komplikácií a zbytočného napätia.


Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest bude mať, pri riešení aj tejto problematiky, svoju váhu a svoj prínos.

bottom of page