top of page

Sumár identifikovaných odporúčaní ako uchopiť komplexné projekty k dopytovo-orientovanej výzve č. OPII-2020/7/11-DOP

29. septembra 2021

Banská Bystrica

Expert ÚMS pre oblasť IT, Peter Dolíhal, identifikoval niekoľko kľúčových konkrétnych odporúčaní, ktoré pomôžu mestám k úspešnej realizácii projektov, k zvýšenej transparentnosti procesov obstarávania, otvorenosti a flexibility SMART platforiem a celkovej škálovateľnosti podporených zámerov.

Zdroj

bottom of page