top of page

Podujatie: Klimaticko-energetické plány (KEP) ako príprava samospráv na zvládnutie klimaticko-energetickej krízy.

25. októbra 2022

Bratislava, Slovakia

Cieľom podujatia, ktoré sa uskutočnilo 20. októbra 2022, bolo prezentovanie možných riešení a návrhov zo strany odbornej sféry a podnikateľského sektora.

Podujatie organizovalo združenie CITENERGO v spolupráci s Kanceláriou Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike, pri aktívnom zapojení ďalších partnerov: Energetické centrum Bratislava, Budovy pre budúcnosť, MČ Bratislava Karlova Ves a Únia miest Slovenska.


Podujatie bolo určené pre miestne a regionálne samosprávy, ktoré pripravujú Nízko-uhlíkové stratégie, plánujú implementovať klimaticko-energetické plány (KEP / SECAP) na svojom území a chceli by sa dozvedieť viac o tom, ako financovať plánované klimaticko-energetické opatrenia aj v dobe energetickej krízy.


CITENERGO v spolupráci s českými a nemeckými partnermi v priebehu rokov 2021-2022 úspešne realizovali vzdelávací program „Klimaticko-energetický manažment pre zamestnancov samosprávy“, ktorého jedným z výstupov bola príprava klimaticko-energetických plánov. Ako príklady boli prezentované Klimaticko-energetické plány Mesta Piešťany a MČ Bratislava–Rusovce. Zároveň boli predstavené úspešné postupy – od strategických dokumentov k ich implementácii na príklade MČ Bratislava Karlova Ves, ako aj možné riešenia a návrhy zo strany odbornej sféry a podnikateľského sektora.


Na diskusii sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR z odboru politiky zmeny klímy, experti a odborníci zo samospráv, ktoré počas r.2021-2022 boli aktívne zapojené do vzdelávacieho programu Klimaticko-energetický manažment (Bratislava, Prešov, Piešťany, MČ Bratislava Karlova Ves , MČ Bratislava–Rusovce), ako aj zástupcovia vyšších územných celkov Bratislavského a Trnavského kraja, ktoré pripravujú alebo už majú pripravené Nízko-uhlíkové stratégie a Akčne plány adaptácie na zmenu klímy.

Odporúčania ktoré vzišli  z diskusie sú:

  • Podporovať      implementáciu klimaticko-energetického manažmentu v miestnych a      regionálnych samosprávach a budovanie odborných kapacít samospráv

  • Zabezpečiť stabilnú      dostupnosť zdrojov na prípravu projektov a strategických dokumentov      (Klimaticko-energetické plany/KEP, Adaptačné stratégie, SECAP) na úrovni      samospráv po vzdore českého programu Efekt      https://www.mpo-efekt.cz/cz/aktuality/vyzva-c.1-2022-energeticky-management

  • Systematicky      zvyšovať rozpočtovú samostatnosť samospráv tak, aby boli schopné      realizovať kapitálové investície nezávisle od dostupnosti nestabilných      zdrojov EÚ.

Zdroj

bottom of page