Stanovisko ÚMS k mediálnym vystúpeniam podpredsedu vlády SR Štefana Holého

18. mája 2021

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS) je znepokojená z toho, že pán Holý pokračuje v šírení klamstiev, keď tvrdí, že samospráva sa bude odmietavo stavať ku akejkoľvek zmene. ÚMS už dlhodobo presadzuje zrušenie preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy v oblastiach, ktoré vláda SR za celé obdobie nezvládla. Nechce byť spoluzodpovedná za jej zlyhávanie a preto ani nenamietala voči prevzatiu zodpovednosti štátu v oblasti stavebného poriadku.

Zdroj

http://Stanovisko ÚMS k mediálnym vystúpeniam podpredsedu vlády SR Štefana Holého "Únia miest Slovenska (ÚMS) je znepokojená z toho, že pán Holý pokračuje v šírení klamstiev, keď tvrdí, že samospráva sa bude odmietavo stavať ku akejkoľvek zmene. ÚMS už dlhodobo presadzuje zrušenie preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy v oblastiach, ktoré vláda SR za celé obdobie nezvládla. Nechce byť spoluzodpovedná za jej zlyhávanie a preto ani nenamietala voči prevzatiu zodpovednosti štátu v oblasti stavebného poriadku. Pán Holý zneužíva a deformuje výstupy z osobných rozhovorov, v tomto prípade s prezidentom Únie miest Slovenska Richardom Rybníčkom, keď podsúva, že ÚMS nesúhlasí s jeho návrhom o nadradení VÚC mestám, lebo chce okliešťovať právomoci vyšších územných celkov (VÚC). ÚMS od počiatku tvrdí, že regionálna samospráva má zmysel, ale iba v prípade odovzdania ďalších úloh územnej samospráve a to najmä zo strany centrálnej vlády. To však neznamená, že majú byť VÚC nadriadené mestám a obciam. Čo si myslia niektorí predsedovia samotných VÚC, alebo na čom sa dohodli s pánom Holým, je v tomto prípade irelevantné. Nie VÚC , ale miestna samospráva je základom územnej samosprávy. ÚMS rovnako dlhodobo presadzuje zrušenie delených kompetencií medzi VÚC a obcami a navrhuje ponechať ich miestnej samospráve v súlade s princípom subsidiarity, na rozdiel od pána Holého, ktorý chce delenie kompetencií rozširovať. Spory v rámci verejnej správy má riešiť príslušný správny súd a je neprípustné, aby VÚC boli odvolacím orgánom voči rozhodnutiam obcí. Pán podpredseda Holý opakovane účelovo presúva zodpovednosť za negatívne nálezy Generálnej prokuratúry a NKÚ v oblasti preneseného výkonu na mestá a obce. Zodpovednosť za prenesený výkon má v súlade s Ústavou SR vláda SR. Je preto otázne, aké právomoci má v tejto oblasti rezortný minister alebo programové vyhlásenie vlády. Vláda mohla celé desaťročia robiť opatrenia na zvýšenie kvality a efektívnosti stavebného konania, ale namiesto toho podporovala nezákonnosť vo financovaní, keď nedofinancovala úlohy, ktoré si „objednala“ u obcí. Ak chce túto situáciu konečne riešiť, ÚMS to iba uvíta. Pán podpredseda Holý namiesto toho, aby riešil dôvody a bariéry chýbajúcich územných plánov malých obcí, presúva zodpovednosť na VÚC a chce obce aj mestá zákonom podriadiť VÚC, alebo dokonca centrálnej vláde. Argumentuje tvrdením, že územné plánovanie je výhradnou pôsobnosťou územnej samosprávy. Okrem protirečivosti vyhlásení zrejme netuší, že ÚMS dlhodobo presadzuje spoluprácu miestnej samosprávy aj v oblasti územného plánovania, dokonca odporúča prioritne diskutovať o povinnej spolupráci vo vybraných oblastiach, vrátane územného plánovania, ak obce nebudú ochotné dobrovoľne spolupracovať. Pán podpredseda Holý všeobecne konštatuje, že je potrebný jeden centrálny úrad, pretože riešenie výstavby veľkokapacitných sídlisk často prekračuje možnosti samosprávy. Toto tvrdenie iba dokazuje zlyhanie vlády SR pri plnení svojej kompetencie v rámci stavebného konania. Stačilo finančne a personálne zabezpečiť prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na mestá a obce, rovnako ako riadenie stavebných úradov a nemusel by vznikať nový centrálny úrad. Všetky postoje ÚMS sú známe od januára 2020 a vedenie ÚMS sa opakovane snažilo spolupracovať na plánovaných reformách tejto vlády. Predstaviteľom vlády ponúkala spracované materiály aj neformálnu spoluprácu pri realizácii záväzku tejto vlády - komplexnej reforme verejnej správy. Bohužiaľ, ponuka nebola prijatá a namiesto plnenia tohoto záväzku, vláda SR pokračuje viacerými rozhodnutiami v ďalšej deformácii systému a chaose a to nielen v oblasti stavebného práva. Namiesto partnerskej diskusie s tými, bez ktorých demokratický štát nemôže fungovať – s predstaviteľmi miestnej samosprávy, sa snažia viacerí členovia koaličných strán realizovať svoje „sny“, zneužívajúc väčšinu v parlamente. Nechcú rešpektovať význam miest a ich predstaviteľov, ktorých úlohou nie je obhajovať zámery a nápady politických strán, ale obhajovať práva obyvateľov, ktorí sa skladajú na fungovanie štátu ako celku. Vláda rýchlo zabudla na to, že nebyť predstaviteľov samosprávy, nemohli by členovia vlády robiť mediálne výstupy o lepšej pandemickej situácii. Nestačí ďakovať, nestačia alibistické, kamuflážne rokovania a plošné odmietania pripomienok, je potrebné partnersky komunikovať. Príkladom je aj prístup podpredsedu vlády SR Štefana Holého. Nevieme odhadnúť, či ide o nepochopenie alebo o zámer. Jeho opakované vyjadrenia však iba potvrdzujú dôvody, pre ktoré ÚMS nemá možnosť konať inak - to znamená, že kým sa situácia nezmení, ÚMS bude naďalej odmietať stretnutia bez vopred jasného programu a spracovania overených záznamov z rokovaní. Budeme čakať na konkrétne návrhy, písomne reagovať a medializovať svoje stanoviská, a to aj preto, aby si mohli občania utvoriť názor na to, kto a ako obhajuje verejný záujem." 2021-05-18T22:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/stanovisko-%C3%BAms-k-medi%C3%A1lnym-vyst%C3%BApeniam-podpredsedu-vl%C3%A1dy-sr-%C5%A1tefana-hol%C3%A9ho Únia miest Slovenska so smútkom prijala správu o úmrtí Milana Ftáčnika "Únia miest Slovenska so smútkom prijala správu o úmrtí Doc. RNDr. Milana Ftáčnika, Csc., bývalého primátora hlavného mesta SR Bratislava, ktorý bol v rokoch 2013 a 2014 prezidentom Únie miest Slovenska. Bol výraznou osobnosťou života slovenskej samosprávy a zanechal významnú stopu aj v činnosti našej organizácie, bolo nám cťou spolupracovať. Vyjadrujeme hlbokú a úprimnú sústrasť jeho rodine. Česť jeho pamiatke!" 2021-05-14T09:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/%C3%BAnia-miest-slovenska-so-sm%C3%BAtkom-prijala-spr%C3%A1vu-o-%C3%BAmrt%C3%AD-milana-ft%C3%A1%C4%8Dnika Výhrady ÚMS voči navrhovaným zákonom, ktoré môžu zásadne poškodiť výkon samosprávy "Vládou navrhovaný zákon o výstavbe a tiež zákon o územnom plánovaní podľa Únie miest Slovenska (ÚMS) bez náhrady odstraňuje doterajšie kontrolné mechanizmy, najmä kontrolu verejnosťou. Územný rozvoj z rúk miestnych samospráv de facto zveruje štátu, právnickým a fyzickým osobám mimo dosahu kompetencií samosprávnych kolektívnych orgánov, ktoré navyše v ich originálnej samosprávnej pôsobnosti podriaďuje úradu štátnej správy. Hlavným a jediným čitateľným motívom a cieľom predložených návrhov je, podľa ÚMS, zrýchlenie a zjednodušenie výstavby pre uľahčenie míňania obrovských verejných a súkromných zdrojov. V návrhoch zákonov zároveň vnímame absenciu ambície vytvoriť legislatívny nástroj na zlepšovanie kvality životného a urbánneho prostredia, návrhy riešia len zrýchlenie povoľovacích procesov. Únia miest Slovenska víta, že vláda sa zaoberá dvoma dôležitými zákonmi, ktoré majú veľký vplyv na fungovanie samospráv. Máme však zásadné výhrady voči tomu, ako sú tieto zákony pripravované a aj voči ich obsahu. Máme oprávnený dôvod k obave, že navrhované riešenia môžu zásadne poškodiť výkon samosprávy a budú mať negatívne dôsledky na život všetkých občanov. „Podľa nášho názoru prichádza k najväčšiemu zásahu do kompetencií samospráv za dlhé roky, ktorý vo výsledku bude znamenať, že samosprávy stratia možnosť rozhodovať o svojom území a o svojom územnom rozvoji. Prakticky o všetkom, čo sa na území miest a obcí postaví, môže vo výsledku rozhodovať štát, resp. novozriadený Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR. Tento bude vo svojich rukách koncentrovať ohromnú moc a to bez určenia bližších pravidiel pred jej zneužitím,“ povedal viceprezident ÚMS a primátor hlavného mesta Bratislava Matúš Vallo. Zo strany predkladateľa zákona, vicepremiéra Holého, sa to podľa nášho názoru deje iba s jediným cieľom – maximálne skrátiť lehoty na vydanie záväzných stanovísk a eliminovať všetky prekážky, ktoré dnes stoja developerovi v ceste pred rýchlym zhodnotením svojej investície. V návrhoch zákonov zároveň chýba ambícia vytvoriť legislatívny nástroj na zlepšovanie kvality životného a urbánneho prostredia. Návrhy riešia len zrýchlenie povoľovacích procesov. Richard Rybníček, prezident ÚMS: ""Ľudia, volíte si zástupcov v mestách a obciach, ktorých poznáte, viete ich kontrolovať a konfrontovať. A teraz im, vlastne vám, pán Holý s jeho ľuďmi berie kompetencie a práva a nadeľuje ich sám sebe a developerom. Keď vás starosta, primátor alebo poslanec na meste svojou politikou a správaním nahnevá, tak ho o 4 roky vo voľbách vymeníte. Ale ako vyvodíte zodpovednosť voči úradníkovi na štátnom úrade, keď vám pred domom vo vašom meste zmení územný plán v rozpore s vašim záujmom a potrebami? Úplne absurdný je pokus o odobratie kompetencií zvoleným obecným a mestským poslancom, ktorí sú volení priamo občanmi daných obcí a miest a tí najlepšie poznajú ich potreby a názor. Nemôžu poslanci krajského zastupiteľstva mať právo zrušiť ich rozhodnutie a prehlasovať ich. A to dokonca na žiadosť nespokojného developera, ktorému jeho zámer cez obecné zastupiteľstvo neprejde. Pozrite si, prosím, zloženie krajských zastupiteľstiev a hľadajte v nich poslancov, ktorí sú obyvateľmi s trvalým pobytom z vašej obce a mesta a pri všetkej úcte ku krajským zastupiteľom si vyhodnoťte, či môžu objektívne poznať potreby a špecifiká vašej obce a mesta. Potreby kraja poznajú, ale určite nemajú, ani objektívne nemôžu mať, predstavu a vedomosť o potrebách vašej štvrte, v ktorej bývate, vašej ulice, na ktorej žijete, nevedia, kde má logiku umožniť výstavbu bytovky, nemocnice, škôlky alebo obchodu. Pán Holý vytvorením týchto zákonov porušil všetky pravidlá tvorby legislatívy len preto, aby naplnil politické ciele a program a navrhovaným nastavením porušuje zákony a ústavu našej krajiny a práva občanov na spravovanie krajiny prostredníctvom ich volených zástupcov. Veríme, že vláda ako celok, poslankyne a poslanci NRSR, nedovalia túto krádež kompetencií a nepodporia nesystémovosť a centralizačné snahy, ktoré charakterizujú tieto návrhy zákonov pána podpredsedu vlády SR.“ Záväzné stanovisko, ktoré posudzuje súlad navrhovanej novej výstavby s územným plánom, dnes vydáva obec. Podľa návrhu stavebného zákona budú mestá povinné vydať takéto záväzné stanovisko do 14 dní. Ak to obec nestihne, stanovisko sa automaticky pokladá za súhlasné. Takáto krátka lehota je ale v praxi nevykonateľná - nie je možné posúdiť všetky aspekty novej výstavby, ktorá trvalo zmení vzťahy v území na desiatky rokov za krátkych 14 dní. Navyše, podľa zverejneného návrhu zákona, pri schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie rozhodnutie obce môže developer v prípade neprerokovania obísť tým, že dá o veci rozhodovať župe, ktorá podľa dnes platnej legislatívy nie je nadriadená obci, čo je podľa nás aj v rozpore s ústavou. Ak by návrh developera odmietla aj župa, o zámere ešte môže v prospech developera rozhodnúť novozriadený Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR. Zákon teda zásadným spôsobom mení doterajšie významné kompetencie samosprávy a podľa nás až znemožňuje plniť samosprávam jednu zo základných úloh – starostlivosť o všestranný rozvoj územia. O investičných zámeroch s lokálnymi dôsledkami má tak rozhodovať centralizovaná štátna moc. O území nebudú rozhodovať tí, ktorí budú znášať dôsledky rozhodnutí, ale vzdialení štátni úradníci a súkromné osoby, bez účinných ochranných nástrojov pred zneužitím verejnej moci a takmer bez doterajšej verejnej kontroly. Deje sa to v situácii, kedy štát fatálne zlyhal pri plnení svojich povinností pri manažovaní krízy – nebyť samospráv, nefungovalo by tu ani testovanie a ani očkovanie. Samosprávy ukázali svoju kompetentnosť, znalosť miestnych pomerov a dokázali sa zariadiť v prospech občanov aj v ťažkej situácii. Zlyhávajúci štát pritom chce dnes dobre fungujúcim obciam a mestám zobrať zodpovednosť za ich územný rozvoj. Aj na základe toho, čo sme tu posledné mesiace videli si vieme predstaviť ako to v praxi dopadne. Pritom existuje dôvod na zmenu zákona a aj mestá a obce by ju radi privítali napríklad v prípade čiernych stavieb. Ale ani v tomto prípade však neprichádza želaný posun vpred. V návrhu zákona sú opatrenia proti vzniku čiernych stavieb nedostatočné. Chýba napríklad vytvorenie stavebnej polície alebo iného účinného a výkonného nástroja na efektívne zabránenie čiernym stavebným prácam naopak, návrh zákona je voči existujúcim čiernym stavbám ústretový, keď umožňuje ich jednoduchú legalizáciu. Návrh neponúka žiadne riešenia, ktoré by v tomto smere zlepšovali kompetencie mesta oproti súčasnému stavu. Zákon je dnes v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Zmyslom pripomienkového konania má byť „vychytať muchy“ a nie meniť zmysel zákona. Tieto návrhy zákonov ale vznikli za zatvorenými dverami a s pochybným cieľom. Postup predkladateľa, ktorý do poslednej chvíle obchádzal mestá pri tvorení návrhu zákona, považujeme za mimoriadne nešťastný. Vzhľadom na spomenuté výhrady žiadame vládu, aby zákony z medzirezortného pripomienkovacieho konania stiahla, začala riadny dialóg s mestami a obcami a až po zásadnom prepracovaní návrhy zákona vrátila do legislatívneho procesu. " 2021-05-12T22:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/v%C3%BDhrady-%C3%BAms-vo%C4%8Di-navrhovan%C3%BDm-z%C3%A1konom%2C-ktor%C3%A9-m%C3%B4%C5%BEu-z%C3%A1sadne-po%C5%A1kodi%C5%A5-v%C3%BDkon-samospr%C3%A1vy Vyhlásenie ÚMS k príprave stavebného zákona a zákona o územnom plánovaní "Únia miest Slovenska od začiatku jasne definuje svoj postoj k potrebe, ako aj k príprave stavebného zákona a zákona o územnom plánovaní. Vzhľadom na fakt, že jeho paragrafovú verziu sme doteraz nepoznali, materiál si podrobne preštudujeme a vyjadríme sa k nemu v najbližších dňoch. Únia miest Slovenska má dlhodobo problém so spôsobom prípravy zákonov a reforiem súčasnou vládou. Obchádzanie vypracovania legislatívneho zámeru, rozhodnutia bez diskusie so zástupcami miest a samospráv, ukladanie povinností obciam podzákonnými normami, predkladanie neúplných čiastkových podkladov bez hodnotenia vplyvov na mestá, ale aj útržkovité rokovania, ktoré sú skôr akýmsi alibizmom predkladateľa, ako snahou diskutovať o reálnych vplyvoch legislatívy na mestá. Toto všetko je úplne v rozpore s politickou kultúrou, ktorú ÚMS od tejto vlády očakáva. " 2021-05-06T22:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/vyhl%C3%A1senie-%C3%BAms-k-pr%C3%ADprave-stavebn%C3%A9ho-z%C3%A1kona-a-z%C3%A1kona-o-%C3%BAzemnom-pl%C3%A1novan%C3%AD- Vyhlásenie ÚMS k daňovo – odvodovej reforme MF SR "Únia miest Slovenska (ÚMS) nevie a nechce vecne reagovať na útržkovité informácie, ktoré vyvolávajú zbytočné diskusie a polemiky a nechce byť vťahovaná do žiadnych politických hier. Prioritou ÚMS je vecné riešenie prijímanej legislatívy, pretože zástupcovia miest a samospráv sú tí prví, ktorí musia reagovať na problémy, ktoré môžu maž vplyv na obyvateľov našich miest. V rámci ohlasovaného „veľkého tresku“ vo verejných financiách očakávame, že vládny dokument dodrží priority programového vyhlásenia vlády a okrem iného, bude stabilizovať dlh v pomere k vývoju HDP a smerovať k vyrovnanému hospodáreniu štátu. ÚMS čakáva najmä konkrétne návrhy riešenia záväzku vlády v oblasti dane z nehnuteľností. A najmä očakávame, že mať dostatok času na prerokovanie v rámci Únie miest Slovenska a zaujatie stanoviska. Snem Únie miest Slovenska dňa 4.5.2021 schválil hlavné priority, ktoré bude v najbližšom roku presadzovať: 1. celkové zvýšenie objemu zdrojov pre miestnu samosprávu 2. zmena systému finančného vyrovnávania zdrojov a záťaží medzi centrálnou vládou a obcami Cez tieto priority sa budeme vyjadrovať k akýmkoľvek návrhom, či už ministerstva financií, alebo iných inštitúcií." 2021-05-05T22:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/vyhl%C3%A1senie-%C3%BAms-k-da%C5%88ovo-%E2%80%93-odvodovej-reforme-mf-sr Vráťme mestám práva "Rok 2020, rok pandémie, ukázal a potvrdil, že mestá a obce sú najstabilnejším prvkom štátu a predstavujú najvyšší stupeň bezpečnosti pre svojich obyvateľov. Zhodli sa na tom zástupcovia všetkých, aktuálne 59, členských miest ÚMS na dnešnom XXXII. Sneme Únie miest Slovenska za účasti predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára a štátneho tajomníka Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a investícii Dušana Veliča. Rok 2020 bol pre Úniu miest Slovenska, rovnako ako pre celú spoločnosť, rokom veľkých výziev. Ukázal nečakané schopnosti, ale aj slabosti, jednotlivcov, komunít, inštitúcii, pričom práve mestá a samosprávy svoje poslanie, a všetky krízové situácie, zvládli. Zhodli sa na tom občania, uznali to aj niektorí vládni predstavitelia a inštitúcie. Zástupcovia všetkých členských miest ÚMS, ktoré obhajujú záujmy takmer dvoch miliónov obyvateľov Slovenska, si to však odžili na vlastnej koži a vydali zo seba, v tomto období, až nadľudské maximum. Prezident ÚMS Richard Rybníček: „Celý čas sa snažíme zosúladiť dlhodobú víziu našich miest s každodennou operatívou a najmä s pravidlami a podmienkami, ktoré nám vytvára centrálna vláda. A tá ich často robí bez chápania súvislostí a dopadov na život občanov v našich mestách. Robíme to preto, lebo naše mestá máme radi, máme v nich svoje korene.“ Boli sme svedkami nefunkčnosti štátnej správy. Naopak, samosprávy boli vždy v prvej línii, pričom opätovne ukázali, čo všetko dokážu aj nad rámec zákonných povinností. Predchádzajúca vláda bola v tomto veľkým sklamaním nielen pre volených predstaviteľov miest, ale aj pre celú spoločnosť. Chceme veriť, že nová vláda bude brať Úniu miest Slovenska, mestá a samosprávy, ako rovnocenných a relevantných partnerov a nezabudne na to, čo všetko musia mestá počas krízových situácii zvládnuť. S rastom významu miest rastie aj význam ich stavovskej organizácie Únie miest Slovenska. Potvrdila dôvod svojej existencie ako nezávislá, odborná organizácia, ktorá obhajuje záujmy miest a samospráv v diskusii s vládou, verejnosťou, médiami. Stala sa rešpektovaným a relevantným partnerom, ktorý vyjednáva, obhajuje, podporuje, informuje, tvorí a presadzuje jasné vízie. Svedči o tom aj počet členských miest, ktorý stúpol, za posledný rok, z 39 na 59 členov. Aby sme mohli zlepšovať život v našich mestách a presadzovať nové výzvy a trendy je potrebné, aby mali samosprávy väčšiu právnu a najmä finančnú suverenitu. Preto potrebujeme zmeny, ktoré sme pretavili do našich priorít pre najbližšie obdobie a budeme sa snažiť o ich presadenie. Ak nebude vôľa na komplexnú reformu, tak bude ÚMS presadzovať svoje priority v jednotlivých čiastkových zmenách. Chceme byť a sme pripravení na diskusiu s centrálnou vládou na hocijakú tému, ale prioritami ÚMS pre najbližšie obdobie sú zmena financovania, zelená transformácia, riešenie klimatickej krízy v mestách a regionálna politika. Súčasťou XXXII. Snemu ÚMS bola aj voľba členov vedenia organizácie. Do pozície prezidenta ÚMS bol znovuzvolený Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín. Aktuálne pozície viceprezidentov obsadili Alexandra Pivková - primátorka mesta Lučenec, Matúš Vallo - primátor mesta Bratislava, Jaroslav Poláček - primátor mesta Košice, Ján Nosko - primátor mesta Banská Bystrica, Peter Bročka - primátor mesta Trnava, Anton Danko - primátor mesta Poprad, Ján Ferenčák - primátor mesta Kežmarok, Béla Keszegh - primátor mesta Komárno a Slavomír Borovský - primátor mesta Moldava nad Bodvou." 2021-05-03T22:00:00.000Z {"formatted":"Historická budova NR SR, Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/vr%C3%A1%C5%A5me-mest%C3%A1m-pr%C3%A1va Únia miest Slovenska nesúhlasí s postupom Ministerstva životného prostredia SR k vyhláške pre zavedenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov "Únia miest Slovenska (ÚMS) citlivo vníma aktuálne nastavenie vyhlášky číslo 371/2015 z dielne MŽP SR, ktorá upravuje pravidlá pre zavedenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov. Jej príprava a schválenie prebehlo bez konzultácii so samosprávami a dlhodobo prináša samosprávam niekoľko rizík. ÚMS je presvedčená, že súčasná vyhláška nie je nastavená s ekonomickou, ani s environmentálnou logikou, čo mestám a ich obyvateľom prinesie problémy a systém bez výraznej pridanej hodnoty. ÚMS preto aj dnes opakovane ziniciovala pracovné stretnutie s predstaviteľmi rezortu životného prostredia s cieľom otvorene si vykomunikovať zásadné pripomienky samospráv k aktuálnej vyhláške a so snahou nastaviť pravidlá tak, aby vychádzali z praxe miest a nie od stola úradníkov. Ako podpora k našim argumentom nám slúžil prieskum, v ktorom členské mestá Únie jasne pomenovali, kde vidia najväčšie problémy. Medzi najzásadnejšie pripomienky, ktoré zástupcovia členských miest prezentovali, patrí napríklad nevyhovujúce určenie mesiacov a frekvencie vývozov vo viazanosti na objem a typ nádob. ÚMS je úprimne sklamaná z doterajšieho prístupu MŽP SR, ktoré, bez ohľadu na praktické skúsenosti a argumenty samospráv, zotrváva na nezmyselne nastavených podmienkach. Bez ochoty zvážiť argumenty, ktoré ÚMS, na základe skúseností a žiadosti od jednotlivých členských miest, dlhodobo požaduje. Richard Rybníček, prezident ÚMS: „Nepovažujeme za správne trvať na striktných podmienkach, ktoré predstavujú pre mestá a ich obyvateľov nespravodlivú záťaž a ktoré nemajú ani environmentálny zmysel. Záleží nám na tom, aby sme našli taký systém, ktorý bude logický, efektívny a spravodlivý. Predstaviteľov MŽP SR už dlhodobo žiadame, aby zobralo pripomienky zástupcov miest a samospráv vážne.“ ÚMS jednoznačne podporuje zmenu manažmentu odpadového hospodárstva, ku ktorému nás vyzýva EÚ. Mestá majú záujem manažovať tento segment efektívnejšie a s maximálnym ohľadom na životného prostredie. Nesúhlasíme však s tým, aby sa mestám zviazali ruky a aby boli donútené prijať také podmienky, ktoré neberú ohľad na ich požiadavky, prax a na samotný želaný výsledok. Tejto situácii sa dalo predísť, keby rezort postupoval pri príprave vyhlášky obvyklým spôsobom alebo by využil pol ročné obdobie na jej úpravu tak, aby bola čo najviac efektívna. Na dnešnom stretnutí sme rezort upozornili aj na to, aby vopred mysleli na zmenu, ktorá sa bude dotýkať zálohovanie PET fliaš a plechoviek a vstúpi do platnosti v roku 2022. Obávame sa totiž, na základe doterajších skúseností, že aj v tomto prípade nebude systém nastavení v dostatočnom predstihu a správne. Veríme, že Ministerstvo životného prostredia SR zváži v ďalšom období spôsob, akým k zavádzaniu týchto potrebných opatrení pristupuje, a nebude k samosprávam, ktoré sú realizátorom týchto opatrení, pristupovať ako k podriadeným subjektom, ktoré majú zabezpečovať nastavené pravidlá aj vtedy, ak nedávajú zmysel." 2021-04-29T22:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/%C3%BAnia-miest-slovenska-nes%C3%BAhlas%C3%AD-s-postupom--ministerstva-%C5%BEivotn%C3%A9ho-prostredia-sr-k-vyhl%C3%A1%C5%A1ke-pre-zavedenie-trieden%C3%A9ho-zberu-biologicky-rozlo%C5%BEite%C4%BEn%C3%BDch-odpadov Únia miest Slovenska podporuje ZMOS v iniciatíve odstrániť „potravinové púšte“ "Únia miest Slovenska (ÚMS) podporuje snahu ZMOS o riešenie „potravinových púští“ v niektorých regiónoch Slovenska. Zodpovednosť za túto situáciu nesie v plnom rozsahu centrálna vláda, ktorá už desaťročia nedokáže riešiť prehlbujúce sa regionálne rozdiely a odmieta posilniť miestnu samosprávu. Posilnenie by malo vyzerať tak, aby miestna samospráva mohla účinnejšie pomáhať pri riešení dostupnosti služieb pre všetkých občanov, ktorí platia dane a verejný sektor im nedokáže zabezpečiť primerané služby. ÚMS dlhodobo nalieha na systémovú zmenu rozdelenia právomocí a nástrojov a nepovažuje za dostatočné, ani trvalo udržateľné, hľadať jednorazové riešenia, či podporné mechanizmy, ktoré sa menia podľa toho, kto si sadne na ministerskú stoličku a ktoré prispievajú k závislosti miest a obcí od centrálnej vlády. ÚMS považuje za problém aj roztrieštenosť zodpovednosti za rozvoj regiónov na centrálnej úrovni a opakovane upozorňuje na potrebu rekonštrukcie ústredných orgánov štátnej správy a miestnej štátnej správy. Je nepochopiteľné, prečo máme osobitne zodpovedné jedno ministerstvo za regionálny rozvoj, druhé za mestský rozvoj a za vidiecky rozvoj tretie ministerstvo. Týmto nielenže komplikujeme ucelené stratégie a dobré zákony, ale trieštime aj efektívne využitie zdrojov. ÚMS rovnako nerozumie tomu, prečo nedokáže Ministerstvo pôdohospodárstva SR nastaviť program rozvoja vidieka tak, aby podporilo dostupnosť základných služieb pre obyvateľov menších obcí. Darí sa to robiť v iných štátoch s obdobnými problémami a skúsenosťami, tak prečo nedokáže rezort výraznejšie podporiť program obnovy dediny tak, ako v susednej Českej republike, ale aj v Rakúsku, či Bavorsku? Únia miest Slovenska si tiež myslí, že viac aktivity by mali v tejto problematike vyššie územné celky, ktoré sú zodpovedné za rovnovážny rozvoj územia, ktoré spravujú. A to sa týka nielen vytvárania podmienok pre dostupnosť služieb tak, ako sa o to niektoré VÚC snažia v prípade vakcinácie, ale aj efektívnejšej spolupráce na miestnej úrovni. Dokonca si myslíme, že aj iniciatívne analytické materiály ZMOSu mali byť už roky zabezpečované vyššími územnými celkami, aby mohli lepšie nastaviť, v spolupráci s obcami, svoje programy rozvoja a žiadať centrálnu vládu o súčinnosť. " 2021-04-15T22:00:00.000Z {"formatted":"Btratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/%C3%BAnia-miest-slovenska-podporuje-zmos-v-iniciat%C3%ADve-odstr%C3%A1ni%C5%A5-%E2%80%9Epotravinov%C3%A9-p%C3%BA%C5%A1te%E2%80%9C Vyhlásenie Únie miest Slovenska k rozhodnutiu vlády SR o opätovnom vzniku školského úradu na úrovni kraja "Únia miest Slovenska (ÚMS) podporuje rozhodnutie Vlády SR, ktorá na návrh ministra školstva, schválila opätovný vznik školského úradu na úrovni kraja. ÚMS je presvedčená, že tento krok nie je potrebné zbytočne dramatizovať a vyhlasovať ho za centralizačné opatrenie, práve naopak. Toto rozhodnutie prispieva k obmedzeniu centralizácie moci presadzovanej v rámci projektu ESO predchádzajúcou vládou. Podľa ÚMS je to práve prvý a nevyhnutný krok k tomu, aby bolo možné otvoriť diskusiu o zásadnej reorganizácii regionálneho školstva, vzhľadom na nové rámcové podmienky v postcovidovom období a vo väzbe na očakávané zmeny v štruktúre hospodárstva. Únia miest Slovenska bude v tejto diskusii presadzovať princípy decentralizácie, ktoré schválila vo svojich dokumentoch, dlhodobo ich prezentuje a sú verejne dostupné www.uniamiest.sk. Podporíme však iba také zmeny, ktoré budú mať systémový charakter a nebudú obsahovať snahy o podriadenie miestnej samosprávy vyšším územným celkom. " 2021-04-14T22:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/vyhl%C3%A1senie-%C3%BAnie-miest-slovenska-k-rozhodnutiu-vl%C3%A1dy-sr-o-op%C3%A4tovnom-vzniku-%C5%A1kolsk%C3%A9ho-%C3%BAradu-na-%C3%BArovni-kraja Vyhlásenie ÚMS k podpredsedovi vlády SR Š. Holému a k novele stavebného zákona "Únia miest Slovenska (ÚMS) dôrazne žiada podpredsedu vlády SR Štefana Holého, aby zvážil a zmenil svoj slovník voči voleným predstaviteľom samosprávy. Na základe výsledkov jeho práce a vyjadrení v súvislosti s novelou stavebného zákona je evidentné, že sa tejto téme nevenuje dostatočne, nerozumie jej a zároveň túto zložitú, odbornú tému podriaďuje svojmu politickému cieľu. ÚMS zároveň žiada vládu SR, aby túto agendu zverila späť do kompetencie Ministerstva dopravy a výstavby SR, kde sú kvalifikovaní odborníci, ktorí novú stavebnú legislatívu dokážu, v spolupráci s ďalšími odborníkmi, fundovane pripraviť. Pripomíname pánovi Holému, že samosprávy sú v tejto téme partnermi a nie terčom na hlúpe útoky a obvinenia. ÚMS jednoznačne konštatuje, že návrh na zmenu stavebnej legislatívy, z dielne podpredsedu vlády SR Štefana Holého, je pre mestá neprijateľný. Zhodli sa na tom všetky členské mestá ÚMS na dnešnom spoločnom online rokovaní. Únia miest Slovenska háji záujmy 57 členských miest Slovenska, ktoré zastupujú takmer 2 milióny obyvateľov. " 2021-02-24T23:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/vyhl%C3%A1senie-%C3%BAms-k-podpredsedovi-vl%C3%A1dy-sr-%C5%A1.-hol%C3%A9mu-a-k-novele-stavebn%C3%A9ho-z%C3%A1kona Stanovisko Únie miest Slovenska k MOM a k očkovaniu "Únia miest Slovenska (ÚMS) víta, že Ministerstvo zdravotníctva SR vypočulo našu požiadavku, že je nevyhnutné spružniť proces vzniku súkromných mobilných odberových miest (MOM). Situácia sa, v jednotlivých členských mestách ÚMS, zlepšuje. Zároveň však upozorňujeme, že sú mestá, a aj regionálne oblasti, kde tieto súkromné MoMky stále chýbajú. Tomuto problému čelí napríklad Nové Mesto nad Váhom, alebo región Hornej Nitry. Tu by štát mohol pomôcť napríklad výjazdovými mobilnými odberovými miestami. Aj napriek maximálnemu vypätiu a aktuálnej zhoršujúcej sa epidemickej situácii, primátorky a primátori robia naďalej všetko preto, aby ochránili zdravie svojich obyvateľov. O to viacej v situácii, kedy sú, podľa informácie napríklad z mesta Košice, na pľúcnych ventiláciách napojené, žiaľ, už aj deti. Mestá zároveň apelujú na vládu, aby čo najskôr prijala jednoznačnú a zrozumiteľnú stratégiu prípravy a zriadenia vakcinačných centier na Slovensku, aby zabezpečila dostatok vakcín a tiež ich rovnomernú distribúciu po celom území Slovenska. Osobitne v súvislosti s plánovaným očkovaním učiteľov. Mestá sú stále pripravené pomôcť a budú maximálne súčinné. Ich spoločným cieľom je ochrana zdravia obyvateľov Slovenska a čo najskorší návrat k bezpečnejšiemu a pokojnejšiemu životu v našich mestách." 2021-02-10T23:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/stanovisko-%C3%BAnie-miest-slovenska-k-mom-a-k-o%C4%8Dkovaniu Stanovisko Únie miest Slovenska k MOM a k očkovaniu ÚMS víta, že Ministerstvo zdravotníctva SR vypočulo našu požiadavku, že je nevyhnutné spružniť proces vzniku súkromných mobilných odberových miest (MOM). Situácia sa, v jednotlivých členských mestách ÚMS, zlepšuje. Zároveň však upozorňujeme, že sú mestá, a aj regionálne oblasti, kde tieto súkromné MOMky stále chýbajú. 2021-02-10T23:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/stanovisko-%C3%BAnie-miest-slovenska-k-mom-a-k-o%C4%8Dkovaniu Vyhlásenie Únie miest Slovenska - Apel na vládu "Členské mestá Únie miest Slovenska (ÚMS) žiadajú ministra školstva SR, aby sa, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, pokúsil zjednotiť termín konania jarných prázdnin pre deti a to pre všetky kraje na spoločný termín od budúceho pondelka 15.2.2021. Rozdelenie prázdnin, v aktuálnej epidemiologickej situácii, nepovažujeme za rozumné, ani za logické. ÚMS zároveň verí, že Ministerstvo zdravotníctva SR do zajtra (utorok 9.2.2021) dokončí povoľovanie vzniku súkromných mobilných odberových miest (MOM) v slovenských mestách a obciach. Je to absolútne nevyhnutné, vzhľadom na to, že mnohé slovenské mestá a obce už nie sú schopné, a ani ochotné, brať víkendové pretestovanie obyvateľov naďalej iba na svoje plecia. Zároveň apelujeme na Ministerstvo zdravotníctva SR, aby čo najskôr, v spolupráci s fakultnými nemocnicami a samosprávami, zriadilo vakcinačné centrá a pripravilo tak nevyhnutné podmienky pre očkovanie našich obyvateľov. Veríme, že v najbližších týždňoch bude na Slovensku taktiež dostatok potrebných vakcín. Členské mestá ÚMS tiež žiadajú predsedu vlády SR, aby prehodnotil svoj slovník voči samosprávam a nevyhrážal sa „kriminálom“ primátorkám a primátorom, starostkám a starostom. Podobné, nedôstojné vyjadrenia nie sú hodné predsedu vlády SR. ÚMS pripomína, že celý proces doterajšieho celoplošného testovania by vláda SR nedokázala nikdy zvládnuť bez pomoci a spolupráce samospráv. Na tomto vyhlásení sa zhodlo 56 členských miest ÚMS, ktoré reprezentujú takmer dva milióny obyvateľov Slovenska, na dnešnom spoločnom online rokovaní zvolanom prezidentom ÚMS Richardom Rybníčkom." 2021-02-07T23:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/vyhl%C3%A1senie-%C3%BAnie-miest-slovenska---apel-na-vl%C3%A1du Nevieme, čo máme robiť, vládne tu úplný chaos "Mestá sú zúfalé z aktuálneho diania a z prístupu vlády. V čase, kedy sa rozhoduje o otváraní škôl počas kritickej epidemiologickej situácie na Slovensku, neexistujú žiadne striktné a zrozumiteľné pravidlá, ako majú mestá postupovať. Situácia je mimoriadne nekoordinovaná, chaotická a frustrujúca. Odborníci upozorňujú, že aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku je mimoriadne vážna a preto rozhodovať sa zodpovedne pod takýmto tlakom a stresom, ktorý na mestá a samosprávy vyvíja štát, je neprijateľné. Prezident ÚMS Richard Rybníček: ""V čase, kedy potrebujeme mať zo strany vlády oporu a v komunikácii jasné pravidlá, úplný opak je pravdou. Čo majú mestá robiť? Ako majú postupovať? Majú nechať školy zatvorené, alebo ich majú otvoriť? Kto za všetky tie následky vezme zodpovednosť? Primátorky a primátori nemajú inú možnosť, len zobrať tento chaos do vlastných rúk a tým na seba prevziať aj plnú zodpovednosť, a to nie je fér. Vláda nemôže nechať mestá tápať v takejto neistote."" Po komunikácii s členskými mestami ÚMS je zrejmé, že nie všetky mestá otvoria školy. V regiónoch, kde je nepriaznivá epidemiologická situácia, mestá školy neotvoria. Primátorky a primátori nechcú ohroziť zdravie detí a obyvateľov. Urobia tak napriek tomu, že je absolútne nejasný aj právny režim, v akom sa majú rozhodovať. ÚMS preto vyzýva vládu SR aj hlavného hygienika, aby zjednotili pokyny pre RÚVZ v územiach, aby postupovali a komunikovali jednotne a aby zabezpečili legislatívne prostredie tak, aby rodičia detí zo škôl, ktoré z rozhodnutia samospráv zostanú zatvorené, nestratili nárok na pandemickú OČR." 2021-02-03T16:30:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/nevieme%2C-%C4%8Do-m%C3%A1me-robi%C5%A5%2C-vl%C3%A1dne-tu-%C3%BApln%C3%BD-chaos Stanovisko Únie miest Slovenska k otváraniu škôl "Únia miest Slovenska (ÚMS) vyzýva ministra zdravotníctva SR Mareka Krajčího, aby urýchlene, najneskôr do piatka večera, zabezpečil podpis rozhodnutí o zriadení súkromných mobilných odberových miest (MOM) pre zrýchlenie procesu testovania obyvateľov Slovenska a zároveň dal vypísať novú výzvu pre zriadenie MOM, ktoré by mohli pomôcť predovšetkým menším mestám, kde ich je nedostatok. Členské mestá ÚMS upozorňujú, že nevedia zaručiť, že od budúceho víkendu, budú vedieť, alebo chcieť zabezpečiť testovanie obyvateľstva, nakoľko zdravotníkom, lekárom, ako aj primátorkám a primátorom, dochádzajú sily. Veríme, že dnes večer, alebo zajtra ráno, budeme mať k dispozícii jasný manuál o otváraní škôl a škôlok. Mestá zároveň vítajú, že v rámci otvárania škôl je uplatnený tzv. covid automat, čo v praxi znamená, že je na rozhodnutí mesta a samosprávy, v spolupráci s krízovým štábom mesta a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, či sa školy, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, rozhodnú otvoriť, alebo nie. Veríme tiež, že najneskôr budúci týždeň oznámi minister zdravotníctva SR všetkým mestám a obciam informáciu, v akom percente je na Slovensku zastúpený nový britský kmeň koronavírusu. Vítame, že zároveň bola splnená požiadavka ÚMS, aby boli učitelia, pedagogickí a nepedagogickí pracovníci prioritne zaočkovaní a aby bola takto zabezpečená ochrana ich zdravia a života." 2021-02-02T23:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/stanovisko-%C3%BAnie-miest-slovenska-k-otv%C3%A1raniu-%C5%A1k%C3%B4l Podnikatelia chcú decentralizáciu Slovenska – viac práv a slobody pre mestá "Takmer 80% slovenských podnikateľov vníma potrebu ďalšej decentralizácie krajiny za kľúčovú. Vidia v nej šance na lepšie využitie potenciálu samospráv a regiónov, ako aj na efektívnejšie používanie verejných zdrojov. Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS), v rámci projektu INEKO, realizovala prieskum medzi podnikateľmi o potrebe decentralizácie na Slovensku. Prieskumu sa zúčastnilo 101 podnikateľov zo všetkých regiónov v mesiaci december 2020 a január 2021. Zverejnený prieskum, okrem iného, ukazuje, akou silou dokážu disponovať mestá a samosprávy, ak dostanú príležitosť svoj potenciál využiť. Jedným z dôkazov je aj posilnenie pozície miest v čase celosvetovej pandémie nového koronavírusu. Sú to práve mestá, ktoré stoja v prvej línii a neúnavne bojujú za ochranu svojich obyvateľov. Medzi zásadné problémy vzorka opýtaných podnikateľov zaraďuje slabú úroveň digitalizácie rozhodovacích procesov samospráv a komunikácie s právnickými aj fyzickým osobami, nízku kvalitu regionálnych a miestnych ciest a zdĺhavé územné a stavebné konania. Za hlavné príčiny považujú nezáujem centrálnej vlády o miestne problémy, nezáujem občanov o dianie na miestnej ako aj nejasné rozdelenie kompetencií medzi VÚC a miestnou samosprávou. Zaujímavý je fakt, že až 91% podnikateľov súhlasí s tým, aby mali možnosť viac vstupovať do procesu tvorby a implementovania regionálnych plánov rozvoja a niesli tak väčšiu spoluzodpovednosť za regionálny rozvoj. Drvivá väčšina z nich však nevie, ako sa do tohto procesu zapojiť. Tento prieskum len potvrdzuje potrebuje zásadných zmien, ktoré dlhodobo presadzuje Únia miest Slovenska (ÚMS). Tú podporuje 56 členských miest, ktoré reprezentujú takmer dva milióny obyvateľov Slovenska. ÚMS sformulovala ešte pred voľbami návrhy o zmene spravovania štátu a poskytla ich verejnosti. Hlavnou myšlienkou zmeny je pokračovanie v realizácii stratégie nutnej decentralizácie. Stratégie, ktorá z veľkej miery prispela k úspešnému príbehu Slovenska po roku 2002 a jej zastavenie náš progres zabrzdilo. Systémovú zmenu v tejto oblasti sme definovali potrebou pripraviť a realizovať 5 spoločne súvisiacich reforiem: 1. zmena rozdelenia kompetencií medzi centrálnou vládou a územnou samosprávou, 2. zmena územnosprávneho usporiadania, 3. zmena financovania, 4. nový systém finančného vyrovnávania, 5. nová regionálna politika. Stratégie decentralizácie má byť, podľa Únie miest Slovenska, aj neoddeliteľnou súčasťou Vízie - Národný reformný integrovaný plán z dielne MF SR. Richard Rybníček, prezident Únie miest Slovenska: „Inými slovami - toto nie je o počte úradov, hraniciach krajov, ale o lepšom využití potenciálu našich miest a obcí v prospech kvality života obyvateľov Slovenska. Decentralizácia nie je cieľ. Je to stratégia podporujúca kvalitatívnu premenu Slovenska.“ Prieskum PAS nájdete tu: https://www.ineko.sk/clanky/prieskum-pas-a-ineko-podnikatelia-pozaduju-dalsiu-decentralizaciu" 2021-02-01T23:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/podnikatelia-chc%C3%BA-decentraliz%C3%A1ciu-slovenska-%E2%80%93-viac-pr%C3%A1v-a-slobody-pre-mest%C3%A1 Stanovisko: Mestá žiadajú vládu o zodpovednejšiu komunikáciu a o lepšiu ochranu učiteľov "Únia miest Slovenska (ÚMS) rešpektuje rozhodnutie vlády a verí, že bude nápomocná tak, ako sľúbila. Mestá, ktoré patria medzi najviac rizikové, ako aj tie, ktoré sa rozhodnú aj naďalej poskytovať obyvateľom možnosť dať sa otestovať, urobia maximum preto, aby zabezpečili efektívne a bezpečné testovanie ruke v ruke s podporou štátu. Posledný celoslovenský skríning opäť preukázal, že testovanie je mimoriadne náročný proces, ako ekonomicky, ľudsky, tak aj organizačne. ÚMS aj preto apeluje na vládu, aby jej rozhodnutia vychádzali iba z overených a finálnych výsledkov, a aby akékoľvek ďalšie rozhodnutia v súvislosti s opatreniami a s testovaním, oznamovala včas a za zrozumiteľne odkomunikovaných podmienok. ÚMS ďalej, v nadväznosti na upozornenia epidemiológov v súvislosti s pripravovaným otvorením škôl, navrhuje, aby vláda pridala aj učiteľov a pedagogických a nepedagogických pracovníkov na popredné miesta v kritickej infraštruktúre. Je neprijateľné, aby boli obetaví učitelia, pedagógovia vystavení tak vážnemu riziku nákazy. Ak chceme uvažovať o bezpečnom nástupe detí do škôl, tak medzi prvými by mali byť aj tí, ktorí naše deti vzdelávajú a starajú sa o ne. Richard Rybníček, prezident Únie miest Slovenska: „Aktuálna epidemiologická situácia, žiaľ, ukazuje, že sme naďalej v kritických číslach. Podporujeme preto názor konzília odborníkov, ako aj vlády, ktorí sú zdržanliví v uvoľňovaní patrení. V prvom rade je potrebné ochrániť životy našich obyvateľov pred ďalším šírením nebezpečného vírusu. Chcem zároveň vyjadriť veľkú vďaku aj úctu za neustálu zodpovednosť a nasadenie všetkým zástupcom miest a samospráv, zdravotníkom, dobrovoľníkom a ďalším kľúčovým zložkám, a rovnako aj za zodpovednosť a podporu našich obyvateľom.“" 2021-01-28T23:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/stanovisko%3A-mest%C3%A1-%C5%BEiadaj%C3%BA-vl%C3%A1du-o-zodpovednej%C5%A1iu-komunik%C3%A1ciu--a-o-lep%C5%A1iu-ochranu-u%C4%8Dite%C4%BEov Vyhlásenie: Mestá sú sklamané z priebehu rokovania Ústredného krízového štábu "Únia miest Slovenska, po online rokovaní so zástupcami členských miest, vyjadruje sklamanie s priebehom, ako aj s výsledkom dnešného rokovania Ústredného krízového štábu. Súčasnú situáciu považuje za mimoriadne nejasnú a frustrujúcu. Zástupcovia miest sú šokovaní, že štát neberie mestá a samosprávy ako relevantných partnerov a súčasnú situáciu nemá vôbec pod kontrolou. Prezident ÚMS Richard Rybníček: „Vládne tu chaos a frustrácia. My jednoducho nevnímame, že štát dostatočne reflektuje na odporúčania odborníkov a sme zmätení. Nevieme, čo nás čaká. Mestá však stoja za svojimi obyvateľmi v dobrom aj v zlom a chceme, aby vnímali, že sme tu pre nich. Snažíme sa zo všetkých síl reagovať na súčasnú, mimoriadne náročnú a vyčerpávajúcu situáciu, zodpovedne. Všetci sme už unavení, máme toho dosť, no hlavu hore, musíme vydržať. Spoločne to zvládneme.“ ÚMS sa zároveň jednoznačne ohradzuje voči nekorektnej a zmätočnej komunikácie výsledkov skríningového testovania, ktoré vláda, posledné dni, priebežne zverejňovala. Apelujeme na to, že je nutné, aby vychádzala z finálnych a overených údajov tak, aby nedochádzalo ku dezinformáciám a zmätočným reakciám. Po ďalšom celoslovenskom skríningu jednoznačne vieme, že testovanie je mimoriadne náročné ekonomicky, ľudsky, aj organizačne a bez zástupcov miest a samospráv by štát, ďalší takýto projekt, nedokázal zrealizovať. Rovnako žiadame predsedu vlády, aby prehodnotil svoju rétoriku na adresu miest a samospráv a bral ich ako relevantných a rovnocenných partnerov, bez ktorých nie je možné riešiť žiadnu krízu. V týchto ťažkých chvíľach považujeme za kľúčovú predovšetkým korektnú spoluprácu, aby sme sa všetci dokázali maximálne sústrediť na efektívne riešenia tejto mimoriadne náročnej krízy, ktorú Slovensko, aj celý svet, prežíva." 2021-01-26T23:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/vyhl%C3%A1senie%3A-mest%C3%A1-s%C3%BA-sklaman%C3%A9-z-priebehu-rokovania-%C3%BAstredn%C3%A9ho-kr%C3%ADzov%C3%A9ho-%C5%A1t%C3%A1bu Únia miest Slovenska podporuje iniciatívu „Klíma ťa potrebuje“. Mestá budú postupne vyhlasovať stav klimatickej núdze, nechcú čakať na štát "Klimatická kríza nemá počas pandémie „PNku“, ani dovolenku. Pred touto krízou nás nezachráni žiadna vakcína, či testovanie. Únia miest Slovenska (ÚMS) sa aj preto pripája k iniciatíve „Klíma ťa potrebuje“, ktorá je jednou z najväčších petícii, s apelom na riešenie klimatickej krízy, v histórii Slovenska. Cieľom iniciatívy je vyslať zásadný signál slovenskej politickej reprezentácii, že na Slovensku je veľká skupina ľudí, ktorej nie je ľahostajné riešenie následkov a príčin klimatickej zmeny a krízy. Posledný rok priniesol do života každého z nás veľa nepredvídateľných situácii, na ktoré sme neboli pripravení a začali sme viac vnímať, akí sme zraniteľní. Členské mestá ÚMS preto plánujú postupne vyhlasovať stav klimatickej núdze. Týmto krokom chcú deklarovať záujem o riešenie klimatickej krízy, prijať svoj podiel zodpovednosti v tejto oblasti a požiadať aj obyvateľov o vzájomnú podporu a spoluprácu v ďalších krokoch, ktoré si riešenie environmentálnych problémov v mestách a samosprávach bude ďalej vyžadovať. Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček: „Klimatická zmena a klimatická kríza je už dekády pomenovaným a predvídateľným rizikom a s istotou vieme, že sa mu nevyhneme. Tak, ako preverila akcieschopnosť samospráv celosvetová pandémia nového koronavírusu, zmena klímy a klimatická kríza je, a bude ďalšou skúškou, pred ktorou stoja aj samosprávy.“ Iniciátor petície Jakub Hrbáň a koordinátor Fridays For Future Slovensko: „Klimatická kríza sa dotkne každého z nás, preto vítame podporu Únie miest Slovenska a jej dlhodobý záujem o riešenie klimatickej krízy. Rovnako, ako vláda potrebuje mať svoj plán, ako predchádzať a ako sa pripraviť na klimatickú zmenu, potrebujú ju aj mestá. Preto vnímame pozitívne záväzok miest, že majú záujem pracovať na príprave svojich klimatických plánov.“ ÚMS si uvedomuje, že akékoľvek deklarácie a čakanie na pokyny zhora, nič nezmenia dostatočne rýchlo. Je preto nevyhnutné začať konať tam, kde je reálny priestor na konkrétne zmeny a zároveň spoločne vyvíjať tlak na vyššie úrovne správy štátu tak, aby pre urgentné zmeny vytvorili nové podmienky. ÚMS súčasne požaduje, aby centrálna vláda zohľadnila zvýšené výdavky miest spojené s adaptáciou a mitigáciou na zmenu klímy vo všetkých pravidlách a nástrojoch financovania územnej samosprávy. Bez týchto opatrení, na centrálnej úrovni, sa mestá nemôžu plne prihlásiť ani k mnohým zeleným iniciatívam Európskej únie." 2021-01-25T23:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/%C3%BAnia-miest-slovenska-podporuje-iniciat%C3%ADvu-%E2%80%9Ekl%C3%ADma-%C5%A5a-potrebuje%E2%80%9C.-mest%C3%A1-bud%C3%BA-postupne-vyhlasova%C5%A5-stav-klimatickej-n%C3%BAdze%2C-nechc%C3%BA-%C4%8Daka%C5%A5-na-%C5%A1t%C3%A1t Stanovisko Únie miest Slovenska ku skríningovému testovaniu - Výzva vláde "Únia miest Slovenska (ÚMS) žiada predsedu vlády, aby urýchlene zvolal konzílium odborníkov, aj za účasti predstaviteľov samosprávy. Požadujeme, aby sme spoločne vyhodnotili výsledky celoslovenského skríningu, posúdili platné uznesenie vlády, ktoré delí okresy a dohodli sa na ďalšom postupe. Aktuálne výsledky z testovania ukazujú, že epidemiologická situácia je v jednotlivých mestách odlišná a preto je nevyhnutné na tento fakt reflektovať a prihliadať naň aj pri ďalších rozhodnutiach vlády. Po celoslovenskom skríningu konštatujeme, že testovanie je mimoriadne náročné ekonomicky, ľudsky, aj organizačne a bez primátorov a starostov by štát takýto projekt nedokázal opäť zrealizovať. Prezident ÚMS Richard Rybníček: „Mestá sú hrdinovia, dokázali zvládnuť ďalší extrémny nápor a zvládli ho excelentne. Vláda dostala exaktné čísla, teraz ich je potrebné posunúť expertom a odborníkom, pretože len oni dokážu reálne posúdiť, ako ďalej postupovať. Mestá sú pripravené, aby tam, kde sa ukáže ďalšie testovanie ako potrebné, zabezpečili pre obyvateľov bezpečnú a efektívnu možnosť dať sa otestovať. To, že štát bude stáť pri mestách a poskytne im všetko potrebné, je taktiež kľúčové.“ Na tomto stanovisku sa uznieslo dnes 56 primátoriek a primátorov členských miest Únie miest Slovenska, ktorí zastupujú viac ako 2 milióny obyvateľov Slovenska. " 2021-01-24T23:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/stanovisko--%C3%BAnie-miest-slovenska-ku-skr%C3%ADningov%C3%A9mu-testovaniu---v%C3%BDzva-vl%C3%A1de- Mestá umožnia svojim obyvateľom dať sa otestovať a to za jasných podmienok "Všetkých 56 slovenských miest, ktoré sú členmi Únie miest Slovenska (ÚMS) a žije v nich takmer 2 milióny obyvateľov, umožní svojim obyvateľom dať sa cez víkend otestovať. Je však absolútne nevyhnutné, aby štát splnil sľub a zabezpečil dostatok testov, certifikátov a bol pripravený pomôcť napríklad aj pri zabezpečení manažmentu odstraňovania vzniknutého odpadu. Zhodli sa na tom všetky členské mestá na dnešnom rannom online rokovaní zvolanom prezidentom ÚMS Richardom Rybníčkom. Richard Rybníček, prezident Únie miest Slovenska: „Som absolútne presvedčený o tom, že primátorky a primátori členských miest poskytnú túto službu svojim obyvateľom, pretože sú to práve oni, ktorí ich po celý čas trvania pandémie ochraňujú a pomáhajú im. Zároveň chcem upozorniť, že finálny manuál pre samosprávy, ktorý práve distribuuje štát do územia, by nevznikol bez našej výraznej pomoci. Aj tu sa ukazuje, že bez našich praktických skúseností a pripomienok, by štát nedokázal ani tento ďalší masový projekt testovania obyvateľov, zrealizovať sám.“ Dnes popoludní je naplánované ďalšie online rokovanie členských miest Únie miest Slovenska, na ktorom si zástupcovia miest a samospráv prejdú všetky detaily manuálu, ktorý má byť pomocníkom pre jasnú, efektívnu a bezpečnú organizáciu a realizáciu skríningového testovania obyvateľov Slovenska, o ktorom rozhodla vláda. " 2021-01-17T23:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/mest%C3%A1-umo%C5%BEnia-svojim-obyvate%C4%BEom-da%C5%A5-sa-otestova%C5%A5-a-to-za-jasn%C3%BDch-podmienok Mestá budú testovať, majú však svoje požiadavky "Únia miest Slovenska rešpektuje rozhodnutie vlády o ďalšom plošnom testovaní obyvateľstva. Apelujeme však na to, aby štát rešpektoval aj požiadavky miest a samospráv, ktoré potrebujú zodpovedne zvážiť, za akých podmienok dokážu ďalšie testovanie, v súčasných podmienkach, zvládnuť. Po dnešnom online rokovaní primátorov členských miest ÚMS sa členské mestá všetkými otázkami ďalej zaoberajú a budú ich tlmočiť, prostredníctvom svojich zástupcov, na ďalších rokovaniach so štátom. Richard Rybníček, prezident Únie miest Slovenska: Naša krajina čelí zatiaľ najvážnejšej a bezprecedentnej epidemiologickej situácii. Všetci túžime po návrate do normálu, k tomu však vedie ešte dlhá a náročná cesta. Ideálne riešenie neexistuje a každé rozhodnutie prináša svoje obete. ÚMS a jednotlivé členské mestá pristupujú k hľadaniu riešení a k plneniu rozhodnutí vlády maximálne zodpovedne. Prosíme aj našich obyvateľov o trpezlivosť a spoluprácu. Len spoločne môžeme tieto vyčerpávajúce časy zvládnuť a čakajú nás mimoriadne náročné chvíle.“ Mestá sú pripravené urobiť maximum, aby ďalšie kolo plošného testovania prebehlo bezpečne a efektívne. Rovnako sú pripravené podať pomocnú ruku aj okolitým obciam tak, aby tento náročný proces prípravy a realizácie dokázali zvládnuť. ÚMS požaduje od štátu, aby bol maximálne súčinný a nápomocný mestám a aby zabezpečil finančnú, materiálnu pomoc, ako aj súčinnosť okresných úradov so samosprávami tak, aby sa mestá mohli maximálne sústrediť na prípravy a realizáciu ďalšieho testovania. ÚMS taktiež požaduje, aby štát, okrem testovania obyvateľstva, dôslednejšie a prísnejšie dohliadal aj na dodržiavanie aktuálnych epidemiologických opatrení, bez ktorých je ďalšie testovanie mimoriadne riskantný projekt. " 2021-01-11T23:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/mest%C3%A1-bud%C3%BA-testova%C5%A5%2C-maj%C3%BA-v%C5%A1ak-svoje-po%C5%BEiadavky Otváranie škôl je momentálne mimoriadne rizikové "Únia miest Slovenska, a jej členské mestá, dnes absolvovali online stretnutie spoločne s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom k aktuálnym otázkam súvisiacim s testovaním žiakov a otváraním škôl v januári 2021. Aj napriek maximálnemu úsiliu zástupcov miest v spolupráci s kompetentnými rezortmi a odborníkmi, súčasná situácia je, vzhľadom na rekordné čísla infikovaných ľudí, mimoriadne kritická. Každý ďalší krok je preto nevyhnutné mimoriadne pozorne a zodpovedne zvážiť. Minister školstva, Branislav Gröhling: „Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a odporúčania epidemiológov, otváranie škôl považujem za mimoriadne rizikové. Máme pred sebou sériu rokovaní, verím, že čo najskôr nájdeme bezpečné a efektívne riešenie, ktoré umožní našim deťom vrátiť sa späť do škôl. Som veľmi rád, že tak, ako s väčšinou zriaďovateľov škôl, aj s Úniou miest Slovenska, dokážeme takto vzájomne spolupracovať.“ Richard Rybníček, prezident Únie miest Slovenska: “Situácia je mimoriadne vážna, mestá však s dôverou rešpektujú odporúčania odborníkov a rezortu školstva. Prioritou každého z nás zostáva zabezpečiť čo najskorší návrat detí späť do škôl. O dva týždne sa budeme pripravovať na antigénové testovanie pre žiakov, rodičov a pedagógov od 22.1. do 24.1 2021. Musíme byť trpezliví, všetci máme spoločný cieľ. Veľmi si vážime prístup a podporu Ministerstva školstva a sme pripravení v takejto blízkej komunikácii pokračovať.“ Prioritou Únie miest Slovenska a všetkých jej členských miest je, aby sa deti, aj ich rodičia, mohli čo najskôr vrátiť späť do normálneho života. Mestá sú pripravené urobiť maximum, čo je v ich silách, aby, spoločne s ministerstvom školstva a odborníkmi, pripravili bezpečné prostredie vo všetkých školách a to čo najskôr, nie však na úkor zdravia. " 2021-01-03T23:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/otv%C3%A1ranie-%C5%A1k%C3%B4l-je-moment%C3%A1lne-mimoriadne-rizikov%C3%A9 Prosíme, zdržte sa iba tento rok osláv Nového roka "„Chceme poprosiť všetkých obyvateľov našich miest, aby sme sa, iba tento rok, zdržali akýchkoľvek osláv Nového roka. A to aj napriek tomu, že sme všetci zvyknutí si priať šťastný Nový rok v našich mestách a komunitách. Teraz nás tento pekný zvyk ohrozuje. Ostaňte, prosím, iba tento rok v úzkom kruhu a okolí svojich blízkych. Úprimne ďakujeme,“ Richard Rybníček, prezident Únie miest Slovenska. Vyzývame obyvateľov k zodpovednosti a ohľaduplnosti. Situácia na Slovensku je v súvislosti s koronakrízou mimoriadne vážna. Denne pribúdajú rekordné čísla mŕtvych a infikovaných, zdravotníctvo je na pokraji kolapsu, atmosféra v spoločnosti je čoraz viac napätá. Odborníci sa zhodujú na tom, že situácia je, aj ku koncu roka 2020, mimoriadne vážna a kritická. V niektorých mestách začala byť situácia neudržateľná a vedenia miest sa preto pripravujú na najhoršie. Primátorky a primátori našich miest stoja od začiatku pandémie v prvej línii a neustále preukazujú, že dokážu byť prví, ktorí poskytnú svojim obyvateľom bezpečie a ochranu v čase akejkoľvek krízy. Únia miest Slovenska je presvedčená, že tak, ako doteraz, mestá urobia všetko, čo je v ich silách, aby súčasnú, kritickú situáciu opäť zvládli. Bez spolupráce s obyvateľmi, však tento boj nedokážeme vyhrať. Vyzývame preto obyvateľov, aby sa dobrovoľne vzdali bujarých a riskantných silvestrovských osláv, na aké sú zvyknutí a uprednostnili takú formu, ktorá bude rešpektovať súčasnú situáciu a aktuálne opatrenia, ktoré prijala vláda na odporúčanie vedcov a expertov." 2020-12-30T23:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/pros%C3%ADme%2C-zdr%C5%BEte-sa-iba-tento-rok-osl%C3%A1v-nov%C3%A9ho-roka "Stanovisko Únie miest Slovenska k Národnému integrovanému reformnému plánu „Moderné a úspešné Slovensko“" "Únia miest Slovenska víta predloženie NIRP na verejnú diskusiu. Slovensko nevyhnutne potrebuje jasnú víziu, ktorá presahuje jedno volebné obdobie, najmä takú, ktorá nebude konzervovať neudržateľné, ale prinesie inovácie a reakciu na prebiehajúce a očakávané trendy. Nielen v ekonomike, ale aj v správe štátu. Ako to v úvode materiálu „Moderné a úspešné Slovensko“, definuje podpredseda vlády a minister financií je cieľom realizácie vízie: „urobiť zo Slovenska krajinu kde budeme radi žiť“. Podľa Únie miest Slovenska je možné tento ambiciózny cieľ naplniť iba výrazným posilnením zodpovednosti miest, obcí a regiónov pri rozvoji a správe územia. Potom nás môžu navrhované reformy „katapultovať k vyššej kvalite života, k métam, ktoré sa nám môžu zdať nedosiahnuteľné“. Vítame, že v materiáli predloženom na verejnú diskusiu je väčšina téz, ktoré sú v súlade s hodnotami a prioritami Únie miest Slovenska. Čo nám však chýba, je ucelená predstava inštitucionálnej zmeny spravovania Slovenska. Zúženie zmeny na komunálnu reformu nerieši podstatu problému. Ak hovoríme o vízii moderného Slovenska, sme presvedčení, že je potrebné načrtnúť míľniky a ciele pre úpravu celkového modelu verejnej správy vrátane regionálnej úrovne a vplyvov na centrálnu úroveň. Práve nedodržanie princípov delenia kompetencií medzi jednotlivými úrovňami v minulosti, spôsobuje neprehľadnosť a neefektívnosť verejnej správy, čo nám vytýkajú aj správy Európskej komisie. Zmena rozdelenia kompetencií a pokračovanie v realizácii stratégie decentralizácie, ktorej výsledkom bude lepšie využitie prírodného a ľudského potenciálu obcí a regiónov, má byť premietnutá do jednotlivých priorít vízie moderného Slovenska. Nielen preto, že práve táto stratégia v rokoch 1998 – 2006 výrazne prispela k dobiehaniu životnej úrovne vyspelých štátov EÚ, ale aj preto, že nadmerná centralizácia obmedzuje hospodársky rast a schopnosť riešiť regionálne disparity. Decentralizácia nie je cieľ. Je to stratégia podporujúca kvalitatívnu premenu Slovenska podobne, ako realizácia stratégie ekonomickej a politickej liberalizácia. Podľa analýzy OECD, decentralizácia môže priniesť Slovensku až 10% rast HDP. Únia miest Slovenska ešte pred voľbami sformulovala tézy svojich predstáv v texte „Dozrel čas na zmenu“, ktorý schválila na mimoriadnom sneme (január 2020) a poskytla parlamentným politickým stranám a verejnosti. Systémovú zmenu verejnej správy sme definovali v piatich spoločne súvisiacich reformách: 1. zmena rozdelenia kompetencií medzi centrálnou vládou a územnou samosprávou a následne medzi obce a vyššie územné celky 2. posúdenie potrebnosti a realizácia zmeny územnosprávneho usporiadania, 3. zmena financovania 4. nový systém finančného vyrovnávania regionálnych rozdielov, 5. nová paradigma regionálnej politiky Domnievame sa, že navrhované zmeny reagujú na všetky 3 „KO kritériá“ zo strany Európskej komisie, podľa ktorých opatrenia musia: 1. byť v súlade s Country Specific Recommednations 2. podporovať prechod na zelenú a digitálnu ekonomiku 3. podporovať schopnosť krajiny udržateľne obnoviť rast HDP a zamestnanosť na pred kovidovú úroveň Zároveň navrhované zmeny prispejú k naplneniu aj ďalších kritérií Európskej komisie ako: dlhodobosť, preukázateľnosť nákladov, preukázateľnosť vplyvu na pracovné miesta a jednoznačný implementačný plán. Pripomienky k NIRP a námety na diskusiu z pohľadu Únie miest Slovenska FIŠKÁLNE REFORMY Únia miest Slovenska podporuje prorastový daňový mix, teda zníženie zdanenia práce a zvyšovanie majetkových daní. V tejto súvislosti a s väzbou na posilnenie úloh regiónov, ale aj zvýšenia spokojnosti občanov s kvalitou poskytovaných služieb, odporúčame do vízie zahrnúť: 1. posilnenie vlastných príjmov miest a obcí a užšie prepojenie s ich ekonomickou aktivitou o vo väzbe na zmenu kompetencií alokovať 100% výnos dane z príjmu fyzických osôb do miestnej samosprávy (financovanie vyšších územných celkov, ak budú existovať navrhujeme z iných zdrojov, definovaných v našom materiály) o zvážiť zavedenie dodatočného zdaňovania nad rámec štátnych daní (hybridné dane), medzi ktoré navrhujeme zaradiť daň z nehnuteľností a daň z príjmu fyzických osôb z podnikania so stanovením hornej hranice prirážky o zmenu stanovenia sadzieb dane z ubytovania (podľa kategórie zariadenia) 2. zmena prerozdeľovacieho mechanizmu (finančné vyrovnávanie), nakoľko súčasné finančné vyrovnávanie podľa nariadenia vlády č. 668/2004 považujeme za prekonané, neodrážajúce zásadné zmeny za ostatných 15 rokov, konkrétne: o kritériá vzorca nezohľadňujú skutočné záťaže v území, napr. chudoba, nezamestnanosť, hustota, dochádzka, sídelná štruktúra, počet obyvateľov inej národnosti, sociálne problémy,... nereagujú na demografické zmeny, nezohľadňujú dostatočne záťaže centier osídlenia, mestá s verejnou dopravou,..... o úprava súčasného vzorca bude mať rovnaké politické náklady ako presadenie nového systému cieľom navrhovanej zmeny sú o obmedzenie napätie medzi zámermi centrálnej vlády a územnou samosprávou v prípade dopadov návrhu daňových zmien (uvažovaný prorastový daňový mix) o zvýšenie spravodlivosti systému tým, že vzájomná solidarita miest, obcí, ale aj vyšších územných celkov sa bude týkať iba vyrovnávania zdrojov (daňovej sily), zatiaľ čo vyrovnávanie nadmerných záťaží socioekonomického charakteru, geograficko-topografické záťaže a záťaže centier osídlenia na seba prevezme štátny rozpočet o znižovanie rozdielov daňovej a finančnej sily obcí o posilnenie finančnej autonómie obcí o umožnenie daňovej konkurencie v regionálnej a medzinárodnej dimenzií o garancia minimálnej daňovej sily obcí a vyšších územných celkov štátom o znižovanie nadmernej záťaže centier osídlenia o tlak na zvyšovanie efektivity zdrojov vyrovnávaním záťaží zo štátneho rozpočtu princípy návrhu: o oddelenie vyrovnávania zdrojov a záťaží o uzákonenie väzby medzi horizontálnym a vertikálnym finančným vyrovnávaním o prechodné dorovnávanie dôsledkov zmeny o automatické posúdenie systému aspoň raz za volebné obdobie 3. zavedenie modernizačného fondu na projektovej báze a fondu na podporu regionálne dopravy 4. zavedenie transparentného mechanizmu na vyčíslovanie dopadov zákonov na rozpočty miest ZELENÁ EKONOMIKA Oblasť rozvoj regiónov Únia miest Slovenska odporúča do vízie zaradiť zmenu paradigmy regionálnej politiky štátu, nakoľko doterajšia politika zlyhala, o čom svedčia aj vládne dokumenty (napr. správa k Národnej stratégii regionálneho a územného rozvoja (2017). Bohužiaľ, ani v súčasnosti pripomienkovaný Návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 - dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030 tieto negatíva nerieši, čo sa premieta následne aj do prípravy územia na čerpanie eurofondov. Jedným z dôvodov zlyhávania je aj súčasný „regionálny model“ spravovania územia, ako aj rozdelenie kompetencií a financií medzi centrálnou vládou a územnou samosprávou v oblasti regionálnej politiky. Vo väzbe na prerozdelenie kompetencií a zmenu financovania Únia miest Slovenska navrhuje, aby regionálna politika neriešila prioritne vyrovnávanie regionálnych disparít, ktorú by na seba mal prevziať nový systém finančného vyrovnávania (viď Fiskálne reformy) . Zároveň navrhujeme aby: 1. centrálna úroveň sústredila svoju pozornosť na vytváranie rámcových podmienok, t.j. posilnenie regionálne diferencovaného daňového systému na nový mechanizmus finančného vyrovnávania a na umiestňovanie investícií celoštátneho významu, všetko ostatné má byť úlohou regiónov 2. hlavným cieľom regionálnej politiky bol rast konkurencieschopnosti regiónov prostredníctvom inovácií orientáciou na pridanú hodnotu a uprednostňovanie podpory centier rastu a jadrových území mestských regiónov 3. nositeľmi regionálnej politiky boli homogénne regióny, za ktoré považuje Únia miest Slovenska spojenia obcí, pri tvorbe regiónov je geografická väzba, ekonomická funkčnosť a cieľ spoločne riešiť úlohy nadradená inštitucionálnym hraniciam, existujúce regionálne štruktúry nie sú dotknuté, je na rozhodnutí regiónov, akú organizačnú formu zvolia pri plnení svojich úloh 4. prišlo k lepšiemu previazaniu regionálnej politiky s priestorovými politikami v regióne (rozvoj miest a mestských regiónov, poľnohospodárska politika, politika životného prostredia a dopravy). VZDELÁVANIE Únia miest Slovenska podporuje posilnenie ranej starostlivosti a predprimárneho vzdelávania, samozrejme vo väzbe na spôsob financovania kapitálových a prevádzkových výdavkov. Únia miest Slovenska rovnako podporuje zmenu v oblasti riadenia regionálneho školstva rezortom školstva. Optimalizácia siete základných škôl Únia miest Slovenska podporuje optimalizáciu siete škôl, ale nedomnieva sa, že je nevyhnutné jej prepojenie s komunálnou reformou. Odporúčame: integráciu škôl do školských obvodov, so stanovením min. počtu žiakov (alternatívne so stanovením počtu škôl) a posilnenie právomocí školských obvodov (napr. príprava školskej politiky, určovanie siete škôl, financovanie škôl v rámci školského obvodu pri rešpektovaní rámcových centrálnych pravidiel, platové pomery, metodika, výber učebníc, databázy, informácie,..) s možnosťou vytvárania školských obvodov aj s iným vyučovacím jazykom. Modernizácia budov a areálov škôl Súhlasíme s tým, aby bol normatív na žiaka rozšírení o kapitálové výdavky určené na modernizáciu. V prípade vytvorenia školských obvodov bude o ich alokácii rozhodované v rámci školského obvodu. ZDRAVIE Reforma dlhodobej zdravotno – sociálnej starostlivosti Odporúčame, aby súčasťou opatrení bola aj zásadná zmena financovania sociálnych služieb, kedy klient a nie zariadenie má byť nositeľom štátneho príspevku. VEREJNÉ INŠTITÚCIE A REGULÁCIA Reforma samospráv Únia miest Slovenska súhlasí s cieľom reformy, ako aj so zámerom zmeny v rozdelení kompetencií. Nesúhlasíme však s určovaním kategórií obcí s rôznymi kompetenciami a ani so zrušením mestských častí v Bratislave a Košiciach. Podľa nás nie je možné, vzhľadom na v súčasnosti kritizovaný stav, pripraviť iba reformy miestnej samosprávy bez súčasného riešenia samosprávy vyšších územných celkov, miestnej štátnej správy s dopadom na ministerstvá a ústredné orgány. Komplexný prístup pri definovaní nového modelu nebráni etapizácii jeho uvádzania do praxe (napr.: zmeny týkajúce sa územnej samosprávy k dátumu volieb v roku 2022, zmeny týkajúce sa centrálnej úrovne k voľbám v roku 2024). Preto odporúčame: 1. v oblasti kompetencií: a. posúdenie súčasného rozdelenia úloh podľa princípov subsidiarity, politickej a fiskálnej ekvivalencie, nedelenia zodpovednosti a kompenzácie externalít, ktorých výsledkom bude nové definovanie úloh obcí, vyšších územných celkov a miestnej štátnej správy, b. posúdenie možnosti presunu ďalších úloh z ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy na mestá, resp. vyššie územné celky, c. posúdenie rozsahu povinných úloh (deregulácia) územne samosprávy z pohľadu významu pre štát ako celok, d. zváženie možnosti uloženia povinne spolupráce miest a obcí v oblastiach pre štát ako celok dôležitých (vzdelávanie, plánovanie, zelená ekonomika, obehové hospodárstvo, odpady,....), e. definovanie spolupráce centrálnej vlády a územnou samosprávou v úlohách na ktorých sa bude centrálna vláda podieľať. 2. v oblasti územnosprávneho usporiadania vo väzbe na prerozdelenie kompetencií a navrhované zmeny financovania: a. posúdenie opodstatnenosti existencie vyšších územných celkov v súčasnej podobe a rozhodnutie o ich budúcnosti (zachovať, zmeniť počet, zrušiť), s tým, že v prípade ich ďalšej existencie definovať nový spôsob ich financovania, ako v prípade miest a obcí (viď fiškálne reformy), b. podporu dobrovoľného zlučovania obcí s využitím skúseností a nástrojov z iných štátov." 2020-12-16T23:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/stanovisko-%C3%BAnie-miest-slovenska-k-n%C3%A1rodn%C3%A9mu-integrovan%C3%A9mu-reformn%C3%A9mu-pl%C3%A1nu--%E2%80%9Emodern%C3%A9-a-%C3%BAspe%C5%A1n%C3%A9-slovensko%E2%80%9C Mestá sú za prijatie lockdownu a čo najskôr "Únia miest Slovenska sa, po dnešnom online rokovaní s členskými mestami, zhodla na tom, že súčasná epidemiologická situácia je, v niektorých mestách, neudržateľná. Žiadajú preto vládu o čo najskoršie prijatie lockdownu. Mestá a samosprávy apelujú na vyššiu zodpovednosť obyvateľov a podporujú odporúčania odborníkov v tom, aby boli prísnejšie opatrenia v krajine prijaté čo najskôr. Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček: „ Ak chceme situáciu zvládnuť, rešpektujme nariadenia odborníkov a snažme sa obmedzovať kontakty, mobilitu a odložme všetko, čo sa odložiť dá. Buďme zodpovední a doprajme si izoláciu v záujme zachovania vlastného zdravia, ako aj zdravia našich blízkych. Neberme súčasnú situáciu na ľahkú váhu. Ak chceme aj blížiace sa vianočné sviatky prežiť zdraví, majme to na pamäti neustále.“ Únia miest Slovenska zároveň plne podporuje dnešné vyjadrenie prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Prezidentka sa vo svojom prejave postavila na stranu vedcov, odborníkov a expertov, ktorí predstavili desatoro odporúčaní pre spomalenie koronavírusu pre slovenskú verejnosť. Čelíme jednej z mnohých kríz, ktoré preverujú naše životy, naše hodnoty a postoje. Na každom jednom z nás záleží. Buďme zodpovední. " 2020-12-13T23:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/mest%C3%A1-s%C3%BA-za-prijatie-lockdownu-a-%C4%8Do-najsk%C3%B4r Mestá žiadajú vládu SR, aby prijala opatrenia, ktoré dostanú deti do škôl "Únia miest Slovenska, po online rokovaní s členskými mestami, podporuje návrat detí do škôl a to na základe semafóru, ktorý predložil minister školstva SR a ktorý je využívaný v súčasnosti na prvom stupni základných škôl. V prípade, ak to nie je možné, žiadame vládu SR a epidemiológov, aby navrhli a prijali také opatrenia, aby bol v januári 2021 umožnený plynulý návrat detí do škôl a to bez testovania. ÚMS je presvedčená, že súčasný návrh, teda plošné testovanie na školách, je pre väčšinu miest neprijateľný a nerealizovateľný. Richard Rybníček, prezident ÚMS: „Reagujeme nie len dôležitosť návratu detí do škôl, ale aj na celkovú epidemiologickú situáciu na Slovensku. S obavami sledujeme v našich mestách nárast mobility a koncentráciu ľudí a to v čase, kedy nám dramaticky narastá počet nakazených a chorých. Máme žiaľ pocit, že sa opatrenia a ich dodržiavanie vymykajú spod kontroly štátu.“" 2020-12-06T23:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/mest%C3%A1-%C5%BEiadaj%C3%BA-vl%C3%A1du-sr%2C-aby-prijala-opatrenia%2C-ktor%C3%A9-dostan%C3%BA-deti-do-%C5%A1k%C3%B4l Únia miest Slovenska odstupuje od Memoranda o spolupráci "Únia miest Slovenska sa, po rokovaní rozšíreného Prezídia 2.12.2020, ktorého sa zúčastnili zástupcovia takmer všetkých členských miest, jednohlasne zhodla, že nesúhlasí s prebiehajúcim postupom pri príprave nového programovacieho obdobia 2021 - 2027 v území a pri príprave Integrovaných územných stratégií, ktoré majú byť podkladom pre efektívne využitie zdrojov Európskej únie. Únia miest Slovenska preto odstupuje od podpísaného „Memoranda o spolupráci“ medzi SK 8, ZMOS, ÚMS a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zo 7. januára 2020, v ktorom zúčastnené strany vyjadrili vôľu spolupracovať. Zároveň je ochotná spoluprácu obnoviť v prípade, ak bude považovaná za skutočného partnera a ak sa MIRRI SR rozhodne zaviesť do tejto prípravy systémový prístup. Únia miest Slovenska dlhodobo presadzuje systémový prístup, ale napriek viacerým podkladom, ktoré iniciatívne, alebo na požiadanie Úradu podpredsedu vlády, MIRRI SR vypracovalo, napriek snahám o dialóg, nepociťuje partnerský prístup. Rovnaká situácia sa opakuje aj pri tvorbe Rád partnerstva zložených z relevantných partnerov z územnej samosprávy, štátnej správy a ostatných socio-ekonomických partnerov. Namiesto systémového prístupu pod gesciou MIRRI SR, boli strategické rozhodnutia nahradené zberom projektových zámerov zo všetkých oblastí a zo všetkých obcí bez jasného definovania pravidiel. Tento prístup vyvoláva chaos a napätie, čoho dôkazom sú aj odlišné postupy a prístupy vyšších územných celkov pri definovaní strategických plánovacích regiónov a tvorbe Rád partnerství. Musíme, bohužiaľ konštatovať, že súčasný prístup sa vôbec neodlišuje od kritizovaných postupov z minulých období, ktorých dôsledkom bolo neefektívne čerpanie eurofondov. Centrálne vlády opakovane nevyužili systémový a strategický prístup, a to napriek niektorým náznakom, keď v roku 2017 bola zahájená príprava Národnej stratégie regionálneho rozvoja a zároveň deklarovaná potreba novej legislatívy (zákon o rozvoji, zákon o nenávratnom príspevku z EŠIF). Únia miest Slovenska zásadne nesúhlasí s tým, aby: • bola „Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 - dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja SR - Slovensko 2030“v dnešnej podobe, považovaná za adekvátnu náhradu Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenska, • bol PHRSR VÚC stotožňovaný s Integrovanou územnou stratégiou, • o projektoch navrhovaných mestami rozhodovali zastupiteľstvá vyšších územných celkov, • v procese prípravy nového PO 2021 - 2027 pristupovalo MIRRI SR k vyšším územným celkom tak, ako keby boli nadriadené mestám a obciam, • experti MIRRI SR zapojení do prípravy strategických dokumentov zasahovali do kreovania dohôd medzi samosprávami a do plánovania rozvoja územia, pretože nenesú • zodpovednosť za konečný výsledok a zneužívali informačnú asymetriu vo vzťahu k zamestnancom miest a obcí, • MIRRI SR ignorovalo reálne časové možnosti miest na prípravu dokumentov a trvalo na časovom harmonograme, ktorý už v čase zverejnenia bol nereálny Únia miest Slovenska žiada: 1. aby MIRRI SR pristúpilo k osvedčenému postupu štátov, ktoré boli a sú podstatne úspešnejšie pri čerpaní eurofondov, ako Slovensko, a tým naplnilo toľko proklamovanú zmenu prístupu. Všetky ďalšie kroky musia vychádzať z Partnerskej dohody pre nové PO 2021 -2027, ktorá je ešte len v štádiu prípravy. 2. aby v rámci dopracovania návrhu dokumentu „Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 - dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky - Slovensko 2030“, ktorý bol do 30.11.2020 v medzirezortnom pripomienkovom konaní, MIRRI SR zabezpečilo: • doplnenie dokumentu o jasné vymedzenie metropolitných regiónov, aglomerácií, mestských regiónov, ohrozených území a definovanie priorít ich podpory v navrhovanom období, čím sa aspoň čiastočne naplní idea považovať Víziu za Národnú stratégiu rozvoja Slovenska do roku 2030 a vytvoria sa předpoklady pre vypracovanie PHRSR územnej samosprávy. Súčasťou Národnej stratégie rozvoja majú byť vymedzené územia, kde bude aplikovaný prístup integrovaných územných stratégií (nie celé VUC) so stanovením ITI a definovanie pravidiel využívania ostatných nástrojov pre podporu integrovaných investícii v území • predloženie nového zákona o regionálnom rozvoji, ktorý definuje o.i. zásady regionálnej politiky štátu, definovanie regiónov, podporu iniciatív, programov a projektov, nositeľov rozvoja, podporu cezhraničnej spolupráce, spôsoby financovania, realizačné opatrenia. • predloženie nového zákona o nenávratnom príspevku z EŠIF • vytvorenie samostatnej prioritnej osi Podpora integrovaného územného rozvoja v OP Slovensko ako aj jej zadefinovanie v texte Partnerskej dohody SR 2021 - 2027 List s oznámením o odstúpení od Memoranda bolo dnes doručené MIRRI SR." 2020-12-02T23:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/%C3%BAnia-miest-slovenska-odstupuje-od-memoranda-o-spolupr%C3%A1ci Testovanie na školách bude mať zmysel len vtedy, ak bude povinné "Únia miest Slovenska je, po dnešnom rokovaní s Ministerstvom školstva SR a následne po online rokovaní s členskými mestami, pripravená podporiť testovanie na základných školách, ktorých zriaďovateľmi je územná samospráva. Toto testovanie sa, po rozhodnutí odborníkov, bude týkať pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl, rodičov a žiakov 2. stupňa. ÚMS je však presvedčená, že ak má byť tento projekt úspešný a zmysluplný, musí byť testovanie povinné. Preto očakáva, že tento legislatívny zámer dorieši štát. V opačnom prípade, aj podľa odborníkov, nebude mať všetko úsilie žiaden zmysel. Dotiahnutie tohto bodu by malo prebehnúť na zajtrajšom (piatok 27.11.2020) stretnutí ÚMS s Ministerstvom školstva SR a so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska. Mestá veria, že za splnenia tejto podmienky a za zodpovednej spolupráce všetkých partnerov, teda rezortu školstva, vedenia základných škôl, ako aj samotných rodičov, detí a zamestnancov škôl, dokážu náročný projekt zvládnuť. Richard Rybníček, prezident Únie miest Slovenska: „Zámer tohto projektu je dostať deti do škôl ešte pred Vianocami a na tom nám všetkým prioritne záleží. Mnohí z nás sú rodičmi a sme presvedčení, že je nevyhnutné, aby sa naše deti vrátili späť do vzdelávacieho procesu. A to za dodržiavanie prísnych hygienických a bezpečnostných pravidiel, o ktorých rozhodujú odborníci.“ Mestá urobia maximum preto, aby sa projekt testovania na základných školách podaril úspešne a bezpečne zrealizovať a to za jasných pravidiel. Mestá sú preto pripravené zabezpečiť administratívny a zdravotnícky personál, s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva vyberú vhodné priestory pre testovanie. Štát zabezpečí testy, certifikáty, ochranné prostriedky a financovanie administratívneho a zdravotníckeho personálu." 2020-11-25T23:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/testovanie-na-%C5%A1kol%C3%A1ch-bude-ma%C5%A5-zmysel-len-vtedy%2C-ak-bude-povinn%C3%A9 Mestá sú pripravené spolupracovať, požadujú však preplatiť náklady od štátu "Únia miest Slovenska bude rešpektovať odporúčanie odborníkov k celoplošnému testovaniu vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu. V každom prípade však bude obhajovať aj požiadavky miest v tom, aby boli včas prijaté jasné a zrozumiteľné rozhodnutia a opatrenia, ktoré mestám umožnia efektívne spolupracovať na prípadnom ďalšom celoplošnom testovaní obyvateľov Slovenska. Prax predošlých kôl celoplošného testovania ukázala, že mestá dokážu byť maximálne súčinné, potrebujú však jasnú a férovú komunikáciu zo strany štátu. Únia miest Slovenska stojí za apelom miest a samospráv, ktoré sú pripravené aj naďalej spolupracovať, no legitímne požadujú urýchlené preplatenie nákladov za prvé aj druhé kolo celoplošného testovania. Plošné testovanie nie je zadarmo a bez finančných prostriedkov mestá nedokážu ďalšie kolá na vlastné náklady realizovať." 2020-11-18T23:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/mest%C3%A1-s%C3%BA-pripraven%C3%A9-spolupracova%C5%A5%2C-po%C5%BEaduj%C3%BA-v%C5%A1ak-preplati%C5%A5-n%C3%A1klady-od-%C5%A1t%C3%A1tu Mestá urobili pre prevádzky maximum, na rade je štát "Únia miest Slovenska plne rozumie mimoriadne náročnej situácii, ktorej gastro prevádzky v súčasnosti čelia. Uvedomujeme si, že podnikatelia v oblasti gastronómie sú neoddeliteľnou súčasťou miest a ich fungovania. ÚMS však od začiatku plne rešpektuje odporúčania odborníkov a vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu preto rešpektuje navrhované opatrenia, ktoré v SR aktuálne platia. Prezident ÚMS Richard Rybníček: „Slovenské mestá urobili a robia všetko, aby pomohli prevádzkam na svojom území. Väčšina z nás prijala úľavy už na hranici svojich možností a kompetencií, ktoré máme. Tie zásadné úľavy a pomoc má naďalej poskytovať štát.“ Mestá sú, od začiatku pandémie, voči prevádzkam, v ich území, maximálne ústretové a pomáhajú im v rámci svojich kompetencii. Mnohé členské mestá ÚMS už dlhodobo poskytujú prevádzkam úľavy za využívanie terás, alebo im ich poskytujú zadarmo, aby ich mohli naďalej využívať. Čo sa týka požiadavky na zníženie dane z nehnuteľnosti - väčšinou sú prevádzkovatelia v nájme a zníženie dane skôr pomôže vlastníkovi nehnuteľnosti, ale nie vždy to znamená, že túto ""úsporu"" prenesú v končenom dôsledku aj na prevádzkovateľov terás a gastro prevádzok. Navyše, je potrebné brať do úvahy aj fakt, že mestá ešte doteraz nedostali preplatené náklady za prvú, ani za druhú vlnu pandémie. O to viac si mestá nemôžu teraz dovoliť prísť o príjmy z daní, prostredníctvom ktorých zabezpečujú základný chod a fungovanie svojho územia. ÚMS sa jednoznačne zhoduje na tom, že otvorený list gastro prevádzok by mal smerovať na adresu štátu. ÚMS jednoznačne podporí prevádzky v tom, aby apelovali na štát a bude stáť na ich strane. Prezident ÚMS Richard Rybníček: Mestá sa snažia byť pre prevádzky partnermi a vyjsť im v ústrety v rámci svojich možností a kompetencií. Som však presvedčený, že tieto požiadavky by mali adresovať štátu. Štát by mal by ten, kto im podá ďalšiu pomocnú ruku a mal by hľadať cestu, ako krvácajúcim prevádzkam efektívne a férovo pomôcť.“ " 2020-11-12T23:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/mest%C3%A1-urobili-pre-prev%C3%A1dzky-maximum%2C-na-rade-je-%C5%A1t%C3%A1t Mestá zvládli druhé kolo celoplošného testovania úspešne "Únia miest Slovenska, po online stretnutí s členskými mestami, môže skonštatovať, že druhé kolo celoplošného testovania, ktoré sa týkalo už len vybraných červených okresov, dopadlo úspešne. Mestá vynaložili maximálne úsilie a veľmi pozitívne hodnotia spoluprácu všetkých zaangažovaných tímov a zložiek. Druhé kolo plošného testovania zároveň ukázalo, že pri dobrej komunikácii, včasných informáciách a skoordinovanej spolupráci so štátom, dokážu mestá zvládnuť krízovú situáciu s maximálnym nasadením úspešne a bezpečne. Prezident ÚMS Richard Rybníček: „Mestá odviedli, aj počas druhého kola celoplošného testovania, skvelú prácu, za čo im patrí aj moje úprimné poďakovanie. Opäť sa len potvrdil fakt, že mestá, stojace v prvej línii, dokážu zabojovať a ochrániť svojich obyvateľov v čase krízy najefektívnejšie.“ O ďalšom postupe, teda o tom, či a ako by mohlo vyzerať prípadné ďalšie testovanie, rozhodne dnes ústredný krízový štáb, kde má ÚMS svoje zastúpenie. Kľúčovou otázkou miest bude termín a spôsob, ako by bolo zabezpečené prípadné ďalšie kolo testovania, ako aj to, kedy budú mať mestá informácie o výsledkoch z druhého kola celoplošného testovania. ÚMS bude rešpektovať rozhodnutie odborníkov, bude však trvať na tom, aby boli vopred stanovené jasné a férové podmienky a postup. Mestá budú naďalej maximálne súčinné a urobia všetko, čo bude v ich možnostiach rovnako, ako doteraz. " 2020-11-08T23:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/mest%C3%A1-zvl%C3%A1dli-druh%C3%A9-kolo-celoplo%C5%A1n%C3%A9ho-testovania-%C3%BAspe%C5%A1ne Stanovisko ÚMS k návrhom EK na prepracovanie energeticko-klimatického plánu SR "Únia miest Slovenska podporuje apel expertov a environmentalistov, ktorí žiadajú prepracovať súčasný energeticko-klimatický plán. Ten Európska komisia označila za neaktuálny a vyčíta mu nedostatky v takmer všetkých oblastiach. To, ako bude tento strategický dokument vyzerať, otvára možnosť definovania novej, dlhodobej vízie a následne stratégie, ktorej opatrenia umožnia efektívne čerpať aj budúce zdroje z európskych fondov. Únia miest Slovenska sa dlhodobo venuje, okrem poskytovania služieb členským mestám, trom hlavným témam: pokračovanie v decentralizácii Slovenska, potrebe zmeny financovania miest a riešeniu vplyvov klimatickej zmeny a krízy v území. Sme presvedčení, že uvedené témy spolu úzko súvisia a bez zásadných zmien v týchto oblastiach sa nepodarí využiť potenciál našich miest a obcí v prospech zvyšovania konkurencieschopnosti Slovenska a zlepšovania kvality života obyvateľov. Klimatológovia upozorňujú, že, podľa správy OSN o znižovaní emisií, je práve nasledujúca dekáda kľúčová pre riešenie vplyvov klimatickej zmeny a krízy. Nevyhnutné preto bude podniknúť ambiciózne zmeny vo všetkých oblastiach, či už v energetike, priemysle, v doprave, ako aj v oblasti znižovania energetickej náročnosti budov. Únia miest Slovenska je presvedčená, že nová vízia a stratégia by mala obsahovať, okrem celoštátnych cieľov a opatrení, aj kľúčový regionálny rozmer. Každý z prirodzených regiónov Slovenska má inú hospodársky základňu, iný ľudský, výrobný aj prírodný potenciál a preto inak prispieva ku klimatickej zmene a potrebuje rozdielne riešiť spravované územie. Regionálnym rozmerom umožníme lepšie definovať nielen druh konkrétnych opatrení, ale aj naliehavosť riešenia problémov. Regionálna dimenzia opatrení zároveň umožní kvalitnejšiu prípravu plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest a mestských regiónov tak, aby v maximálnej miere prispievali k naplneniu celoslovenských cieľov." 2020-11-05T23:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/stanovisko-%C3%BAms-k-n%C3%A1vrhom-ek-na-prepracovanie-energeticko-klimatick%C3%A9ho-pl%C3%A1nu-sr Plošného testovania sa cez víkend ujali aj zahraniční zdravotníci "Nečakanou pomocnou rukou samosprávam boli počas prvého kola celoplošného testovania obyvateľov Slovenska aj zdravotníci z Maďarska a Rakúska. Pomoc prišla zo Semmelweis Univerzity v Budapešti a od Armády Rakúska. Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček poďakoval všetkým, ktorí sa na prvom kole celoplošného testovania podieľali a osobitne chcel poďakovať aj rektorovi Semmelweis Univerzity v Budapešti Bélovi Merkelymu a rakúskej veľvyslankyni Margit Bruck-Friedrich. Richard Rybníček: „Dokázali naozaj v rekordne krátkom čase spolupracovať. Veľmi si vážim, že prišli a v extrémne zložitých podmienkach boli ochotní pomôcť. “ Únia miest Slovenska si veľmi váži a ľudsky hlboko oceňuje tento krok a úprimne chce ešte raz poďakovať všetkým, ktorí na tomto nesmierne náročnom procese, aký nemá v novodobej histórii Slovenska obdobu, participovali. Všetky krajiny naprieč celým svetom od marca tohto roka čelia bezprecedentnej kríze ohrozujúcej životy ľudí. Nikto z nás nečakal, že niekedy v strede Európy budeme čeliť epidémii, ktorá preverí schopnosti, ale aj hodnoty každého z nás. Únia miest Slovenska je stavovským združením najväčších miest na Slovensku, v ktorých žije viac ako tretina obyvateľov na Slovensku. Predošlý víkend prešli naše mestá obrovskou skúškou pri celoštátnom testovaní občanov. Spolupráca štátu, samosprávy, zdravotníkov a dobrovoľníkov bola výrazom spolupatričnosti, dôvery ale aj spoločnej nádeje, že sa každodenný život upokojí a stane znova všedným. " 2020-11-04T23:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/plo%C5%A1n%C3%A9ho-testovania-sa-cez-v%C3%ADkend-ujali-aj-zahrani%C4%8Dn%C3%AD-zdravotn%C3%ADci Druhé kolo plošného testovania nesmie zostať len na pleciach samospráv "Únia miest Slovenska rešpektuje odporúčanie odborníkov a je pripravená absolvovať druhé kolo celoplošného testovania obyvateľov Slovenska, ktoré prebehne už len vo vybraných okresoch – mestách. ÚMS však, na základe doterajších skúseností, bude trvať na tom, aby vláda dodala všetkým týmto mestám a včas - jasné pokyny, potrebný personál a ochranné pomôcky. Príprava a zabezpečenie druhého kola celoplošného testovania by mala byť výhradne v réžii štátu a nemala by opäť zostať len na pleciach samospráv. Mestá rovnako, ako v prvom, sú aj teraz pripravené s nasadením všetkých síl spolupracovať so štátom tak, aby pokračovanie tohto masového projektu prebehlo bezpečne a úspešne a zabezpečia všetko, čo bude v ich možnostiach. ÚMS zo všetkých síl podporuje dotknuté mestá a bude presadzovať efektivitu ďalších krokov tak, aby bol celý proces prípravy mestám čo najviac nápomocný. V prvom kole celoplošného testovania mestá a samosprávy vynaložili priam nadľudské výkony a cítia sa právom vyčerpané. Spoločnými silami však dokázali, že aj v kritických situáciách sú mestá a samosprávy efektívnejšie ako štát. K druhému kolu sa preto budú stavať rovnako zodpovedne. " 2020-11-02T23:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/druh%C3%A9-kolo-plo%C5%A1n%C3%A9ho-testovania-nesmie-zosta%C5%A5-len-na-pleciach-samospr%C3%A1v- Bez miest a samospráv by celoplošné testovanie nebolo "Mestá a samosprávy počas tohto víkendu jednoznačne ukázali, že v krízových situáciách dokážu vydať nadľudské výkony a fungovať efektívnejšie, ako štát. Nebyť enormného nasadenia miest a samospráv, celoplošné testovanie by nebolo možné úspešne zrealizovať. Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček: „Som presvedčený, že tento masový projekt zachránili samosprávy, ktoré zohrali nenahraditeľnú a kľúčovú rolu. Keby sme sa rozhodli povedať vláde, že do toho nejdeme, garantujem, že to armáda, zdravotníci, ani miestna štátna správa nezvládnu. Za približne päťdesiat primátorov a primátoriek Únie miest Slovenska môžem úprimne prehlásiť, že sme neurobili absolútne žiadnu chybu. Naopak, celý čas sme vláde a armáde výrazne pomáhali.“ Kritiku si však zaslúži celý proces rozhodnutí a príprav celoplošného testovania. Ten bol jednoznačne formovaný centralistickým rozhodovaním štátu, čo znamená, že sa skupina politikov rozhodla, čo sa bude diať. Navyše, rozhodla sa tak bez akejkoľvek komunikácie so zástupcami miest, či už s ÚMS alebo so ZMOS. Únia miest Slovenska sa v tejto chvíli sústreďuje na výsledky testovania prvého kola. Veríme, že s enormným nasadením všetkých miest a samospráv získala vláda potrebné dáta na základe ktorých sa bude rozhodovať o ďalšom, postupe na ústrednom krízovom štábe, kde máme svoje zastúpenie. ÚMS verí, že získané údaje z celoplošného testovania pomôžu k lepšiemu rozhodovaniu o tom, ako majú vyzerať ďalšie kroky. ÚMS sa po dnešnom rannom rokovaní s členskými mestami dohodla, že kľúčovým bodom pre rozhodnutie zástupcov miest a samospráv bude dnešné stanovisko epidemiologickej komisie na zasadnutí Ústredného krízového štábu. Odborníkov komisie budeme žiadať o oficiálne stanovisko. " 2020-11-01T23:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/bez-miest-a-samospr%C3%A1v-by-celoplo%C5%A1n%C3%A9-testovanie-nebolo- "Stanovisko Únie miest Slovenska k Vyhláseniu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a predsedníčky Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií k usmerneniam o zapájaní dobrovoľníkov pri celoplošnom testovaní" "Stanovisko Únie miest Slovenska k Vyhláseniu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a predsedníčky Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií k usmerneniam o zapájaní dobrovoľníkov pri celoplošnom testovaní Úvodom úprimne konštatujeme, že sme si vedomí skutočnosti, že riešenie, ktoré bolo navrhnuté, t. z. uzavrieť s administratívnymi pracovníkmi zmluvu o dobrovoľníckej činnosti nie je ideálne. Je však nevyhnutné si uvedomiť celkový kontext, za ktorého sa tieto zmluvy uzatvárajú. Únia miest Slovenska preto navrhla a preferuje riešenie zmluvných vzťahov pri zabezpečovaní personálu na plošné testovanie formou zmluvy o dobrovoľníckej činnosti. V tejto výnimočnej situácii pri akcii, ktorá v dejinách Slovenskej republiky nemá obdobu, bolo potrebné nájsť riešenie. Riešenie, ktoré je reálne, uskutočniteľné a najlepšie zabezpečí potreby všetkých zainteresovaných účastníkov. Nie je tu priestor pre politikárčenie, ani riešenia teoretikov, tzv. „od stola“. Vo výnimočnej situácii sa najlepšie javí práve navrhnuté riešenie. Chápeme obavy zo zneužívania dobrovoľníckych zmlúv v neskoršej praxi, avšak, na to slúžia rôzne kontrolné mechanizmy, ktoré by mali takéto snahy odhaliť. V návrhu zmluvy sa jednoznačne uvádza, že ide o plnenie, ktoré sa vykonáva a poskytuje na základe uznesenia vlády SR a je zrejmé, že ide výlučne o zabezpečenie tejto výnimočnej logistickej operácie. Budeme len radi, ak v budúcnosti bude naša legislatíva upravená tak, aby prípadne podobné situácie boli riešené analogicky, ako odmeňovanie vo voľbách. Teraz je však potrebné vyriešiť situáciu a úspešne zvládnuť projekt „Spoločná zodpovednosť“ a na toto riešenie nie je čas. Do pozornosti dávame aj skutočnosť, že v prípade, ak niektorá osoba chce vykonávať činnosť bez nároku na príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov a príspevok na úhradu cestovných náhrad spojených s cestou na miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti, toto je stále možné tým, že sa táto osoba dobrovoľne vzdá tohto nároku. Záverom dodávame, že priestor pre dobrovoľníkov je tu stále, každá samospráva len „víta“ dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní plniť úlohy zadarmo. Z praxe však vieme, že o túto pozíciu nie je záujem a preto Vás vyzývame, aby ste pomohli samosprávam po celom Slovensku pri získavaní dobrovoľníkov na pozície pomocného personálu pri plošnom testovaní. Pre viac informácii ponúkame prehľad relevantných legislatívnych faktov: Na základe uznesenia vlády 665/2020 z 18.10.2020 bola uložená povinnosť starostom a primátorom plniť na svojom území úlohy vyžadované orgánmi štátnej správy v súvislosti s prípravou a vykonaním celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID 19 v čase núdzového stavu. Pre samosprávy to znamenalo okamžite zabezpečiť mnohé úlohy – najmä vytvoriť odberné miesta, ktoré musia spĺňať kritéria a podmienky určené ozbrojenými silami SR a Úradom verejného zdravotníctva SR. Zároveň samosprávy boli povinné zabezpečiť dostatok administratívneho a pomocného personálu a tiež, z časti, aj materiálne vybavenie pre testovanie (počnúc stolmi, stoličkami, košmi, ionizérmi, dezinfekciu, lekárničky, osvetlenie atď.). Mnohé miesta, ktoré boli bežne využívané pre voľby, neboli vhodné a preto bolo potrebné ich nahradiť, čo si vyžadovalo veľkú snahu a často aj spoluprácu so súkromným sektorom, ktorý v tejto súvislosti prejavil veľkú dávku ústretovosti a pochopenia. Zabezpečenie personálnej zložky pre testovanie bolo teda len jednou z mnohých povinností a úloh, ktoré samosprávy museli zvládnuť, za extrémne krátky čas. V praxi to znamená, že sa „zastavila“ bežná činnosť väčšiny obecným a mestských úradov a zamestnanci vyvíjajú enormné úsilie, aby projekt „spoločná zodpovednosť“ zabezpečili. Často je to na úkor nadčasov, dní bez prestávok, plných stresov a napätia, ktoré však zamestnanci, s ochotou a vierou v dobrý výsledok v boji s vírusom, podstupujú bez reptania. Podľa prvotných informácii mal pomocný administratívny personál zabezpečiť štát. V praxi sa obce a mestá dozvedeli o povinnosti zabezpečiť pomocný administratívny personál pred cca 6 dňami. Mestá a obce vzorovo reagovali a ihneď začali s náborom personálu. Na otázky, aký zmluvný typ využiť, neexistovala jednotná odpoveď. Už v tomto čase bolo však zrejmé, že množstvo personálu bude predstavovať tisícky ľudí (min. 10.000 – 15.000 ľudí). Od počiatku sa zvažovali tieto možnosti riešenia zmluvných typov: 1. Dohoda o vykonaní práce. Toto riešenie je v praxi nezvládnuteľné a to z viacerých dôvodov. Naše tvrdenie o neaplikovateľnosti dohôd opierame o tieto argumenty: a) Pracovný čas pri dohode o vykonaní práce v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín. Preto by zamestnanci nemohli odpracovať celý testovací deň, teda min. 15 hodín. b) Ide o administratívne najnáročnejšie riešenie, aj z hľadiska prihlasovacích a odhlasovacích povinností voči zdrav. poisťovniam a Sociálnej poisťovni. V prípade nečakaného „výpadku“ zamestnanca (napr. ráno, pred začiatkom testovania alebo v prípade pozitívneho testovania deň pred výkonom práce) by bolo potrebné ho nahradiť iným zamestnancom a tu je potrebné ho pred začiatkom výkonu práce „prihlásiť“ do poisťovní, čo je si nevieme predstaviť zvládnuť. Obce a mestá nie sú schopné v tak krátkom čase prihlásiť taký veľký počet ľudí. c) Podľa Zákonníka práce majú zamestnanci pracujúci cez víkend a sviatok nárok na nasledovné príplatky: - V sobotu 31.10.2020 - nárok na príplatok za sobotu 1,66 eura na hodinu - V nedeľu 1.11.2020 (kedy je aj štátny sviatok) - nárok na príplatok za nedeľu 3,33 eura na hodinu a na príplatok za sviatok ďalších 3,33 eura na hodinu. Z tohto je zrejmé, že samosprávy mali dve možnosti: a) buď porušiť Zákonník práce a príplatky nevyplatiť alebo b) nájsť v rozpočte peniaze, s ktorými samosprávy nepočítali a vyplatiť príplatky a pokúsiť sa o ich refundáciu od štátu, pričom tieto príplatky by pravdepodobne by refundované neboli a teda by táto ťarcha skončila na pleciach obcí a miest c) z tejto odmeny by sa platili odvody, čiže verejne komunikovaná odmena 100 eur by v skutočnosti pre daného zamestnanca bola nižšia d) zamestnávateľ je povinný zaplatiť za zamestnanca odvod vo výške 34,95%, čo by znamenalo pre obce a mestá ďalšie náklady, pričom bola otázna ich refundácia (ako príklad, samospráva by vyplatila hrubú mzdu 100,-€, ktoré štát bude refundovať, ale musela by z rozpočtu doplatiť e) cca 35,-€, ktoré však v rozpočte nemá plánované a pri počte administratívneho personálu už ide o pomerne veľké čiastky f) samosprávy pri tomto type dohôd majú ďalšie administratívne povinnosti, napríklad zaslanie mesačných výkazov, zrazenie a odvod poistného a preddavku na daň, zisťovať individuálne, či má zamestnanec úľavy a podobne. g) nesmieme opomenúť aj povinnosti z pohľadu BOZP. 2. Nepomenovaná zmluva podľa § 51 Občianskeho zákonníka. Na základe nej by bola pomocníkom vyplatená odmena. Čo sa týka daňových a odvodových povinností, to už by si daný „dobrovoľník“ riešil sám. Mestá by ho nemuseli prihlasovať do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, išli by mimo režim Zákonníka práce. Ide o právne čisté riešenie, zákon danú zmluvu nezakazuje, toto riešenie nebolo odsúhlasené zo strany štátu. 3. Zmluva o dobrovoľníctve podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve. Toto riešenie je administratívne najmenej náročné. Zmluvy netreba zverejňovať (nakoľko ide o zmluvy, ktoré sa používajú na odstraňovanie následkov núdzového stavu), je možné ich vypísať priamo „na mieste“. Opadá celá administratívna záťaž, ktorá je popísaná vyššie pri dohodách. Pri tomto type zmluvy bude dobrovoľníkom vyplatená celá suma 100,-€, nie sú zaťažené rozpočty obcí a miest (odvod zamestnávateľa), nedôjde k porušeniu Zákonníka práce (prekročený denný limit pracovného času). Dobrovoľníkovi môže byť poskytnuté materiálne zabezpečenie, napr. aj ako „príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov a príspevok na úhradu cestovných náhrad spojených s cestou na miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti“. Zákon nezakazuje vyplatiť ho ako fixnú (paušálnu) čiastku, nakoľko pri počte zmlúv je administratívne nezvládnuteľné individuálne posudzovanie náhrady výdavkov. 4. Možné riešenie je uskutočniť zmenu zákona a postupovať analogicky ako pri voľbách. Toto riešenie je právne správne a administratívne zvládnuteľné, avšak časovo neuskutočniteľné. Tri až šesť dní pred testovaním, za situácie, že NR SR nezasadá, nie je reálne zabezpečiť takúto legislatívnu zmenu. S pozdravom Richard Rybníček Prezident Únie miest Slovenska " 2020-10-29T23:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/stanovisko-%C3%BAnie-miest-slovenska-k-vyhl%C3%A1seniu-splnomocnenca-vl%C3%A1dy-sr-pre-rozvoj-ob%C4%8Dianskej-spolo%C4%8Dnosti-a-predsedn%C3%AD%C4%8Dky-platformy-dobrovo%C4%BEn%C3%ADckych-centier-a-organiz%C3%A1ci%C3%AD-k-usmerneniam-o-zap%C3%A1jan%C3%AD-dobrovo%C4%BEn%C3%ADkov-pri-celoplo%C5%A1nom-testovan%C3%AD Mestám chýbajú zdravotníci, na celoplošné testovanie je potrebné pozrieť sa racionálne "Deň pred celoplošným testovaním obyvateľov Slovenska hrozí, že niektoré odberné miesta v mestách zostanú zatvorené a mestá nedokážu otestovať všetkých ľudí. A to aj napriek maximálnemu úsiliu zo strany miest aj samosprávy, pomôcť zabezpečiť všetko, čo je potrebné. Rovnako tak, aj napriek maximálnej pomoci a snahe zo strany miest a samospráv, kľúčových zdravotníkov stále nie je dostatok, niektorým mestám chýbajú aj ochranné pomôcky, ako aj jednotná a jasná komunikácii zo strany štátu. Ísť do celoplošného testovania za takýchto podmienok je, podľa miest, obrovské logistické riziko. Nie len pre nedostatok času, ale najmä bez efektívnej koordinácie, komunikácie a vzájomnej korektnej spolupráce. Mestá a samosprávy sú od vyhlásenia plošného testovania postavené pred krízovú situáciu, sú v neustálom strese a chaose. Od samého začiatku sa snažia zo všetkých síl robiť spolupracovať tak, aby bolo testovanie efektívne a najmä bezpečné. Nie je však fér a ani zodpovedné, aby štát hodil zodpovednosť na plecia miest a samospráv a prostredníctvom médií verejne obviňoval primátorov a starostov z nečinnosti, lenivosti a nezáujmu. Únia miest Slovenska si stoji za tým, že mestá sa v súčasnej situácii zodpovedne pripravujú a zaslúžia si skôr podporu a pozornosť zo strany štátu. ÚMS podporuje vyhlásenie prezidentky a veliteľky ozbrojených síl SR Zuzany Čaputovej, aby vláda ešte raz a zodpovedne vyhodnotila realizáciu celoplošného testovania obyvateľov tak, aby, vzhľadom na súčasnú situáciu, nedošlo k bezpečnostným, ako aj logistickým a administratívnym problémom. Prioritou každého z nás má byť zodpovednosť voči zdraviu obyvateľov a všetkých pracovníkov, ktorí spolupracujú pri tomto masovom projekte. " 2020-10-29T23:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/mest%C3%A1m-ch%C3%BDbaj%C3%BA-zdravotn%C3%ADci%2C-na-celoplo%C5%A1n%C3%A9-testovanie-je-potrebn%C3%A9-pozrie%C5%A5-sa-racion%C3%A1lne Mestá sú frustrované. Nemajú informácie. "Únia miest Slovenska po spoločnom rokovaní členských miest musí konštatovať, že aj napriek maximálnemu spoločnému úsiliu je proces prípravy na celoplošné testovanie obyvateľstva z objektívnych príčin nerealizovateľný. Mestá nemajú jednotné informácie k pripravovanému celoplošnému testovaniu a v tejto chvíli nie je jasné, ako môžu v tomto procese spolupracovať so štátom. Rovnako, ako v prvej vlne pandémie, aj teraz sú pripravené spolupracovať s maximálnym nasadením, aby Slovensko zvládlo súčasnú krízu. Bez jasných a zrozumiteľných pokynov to ale nedokážu zvládnuť. Mestá sa obávajú, že nebudú vedieť zabezpečiť všetky zamýšľané úlohy tak, aby bol tento masový projekt úspešný. Sú právom nahnevané a frustrované. Richard Rybníček, prezident ÚMS: „Nebudeme hľadať vinníkov a nechceme, aby sa do tejto situácie ťahala politika. Musíme si udržať chladnú hlavu a riešiť problémy, ktoré nás v najbližších týždňoch čakajú. Investujme energiu a peniaze do reálnych a bezpečných riešení. Toto nepovažujeme za reálne ani za bezpečné riešenie. Zomknime sa a buďme zodpovední. Len tak sa spoločne z tejto krízy dokážeme dostať. “ ÚMS stále očakáva jasnú a zrozumiteľnú metodiku, ako majú mestá postupovať, za čo sú zodpovedné a v čom im štát podá pomocnú ruku. Mestá stoja aj naďalej v prvej línii boja proti pandémii a sú odhodlané chrániť svojich obyvateľov. S prázdnymi rukami a bez jasných pokynov však nedokážu garantovať úspešnosť vládou zamýšľaných cieľov. V týchto chvíľach je už jasné, že šírenie pandémie je rýchlejšie, ako rozpačité prípravy na celoplošné testovanie, akokoľvek dobre bol tento zámer myslený. Pri súčasných číslach by celoplošné testovanie bol už len akýsi audit, ktorý nám ukáže, aký je stav v daný deň, ale nič by neriešil. Je viac ako isté, že stojíme pred uzavretím krajiny. " 2020-10-20T22:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/mest%C3%A1-s%C3%BA--frustrovan%C3%A9.-nemaj%C3%BA-inform%C3%A1cie. Mestá sú pripravené konať. Potrebujú pokyny od štátu "Únia miest Slovenska verí, že vláda má pripravené kompletné dokumenty a efektívnu metodiku na zabezpečenie plošného testovania obyvateľov Slovenska. Mestá sú pripravené urobiť všetko, čo je v ich silách, aby dopomohli koordinovanej a efektívnej realizácii tohto projektu. Žiadame preto vládu o jasné pokyny, súčinnosť a podporu, aby mestá mohli konať. ÚMS je pripravená urobiť maximum preto, aby bol zámer vlády zo strán samosprávy úspešný. Avšak, bez jasných pravidiel a spolupráce s vládou sa obávame, že to nebude v našich možnostiach zvládnuť. " 2020-10-18T22:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/mest%C3%A1-s%C3%BA-pripraven%C3%A9-kona%C5%A5.-potrebuj%C3%BA-pokyny-od-%C5%A1t%C3%A1tu Vládne reformy nemenia spravovanie štátu, Rybníček by dal Bratislave a Košiciam väčšiu zodpovednosť "Navrhované reformy v dokumente „Moderné a úspešné Slovensko“ neobsahujú žiaden ucelený návrh zmeny spravovania štátu. V tlačovej správe to uviedla Únia miest Slovenska (ÚMS). Vláda tak podľa nej nenavrhuje žiadne výrazné posilnenia územnej samosprávy. Návrh zrušiť mestské časti v Bratislave a Košiciach aj návrh nového rozdelenia kompetencií podľa kategórie obcí, považuje ÚMS za nedomyslený a nevhodný. Poskytované služby sú neefektívne Najväčším problémom v samosprávach je podľa prezidenta ÚMS Richarda Rybníčka najmä efektivita a dostupnosť poskytovaných služieb obyvateľom. V prípade mestských častí vidí ÚMS riešenie v novom rozdelení kompetencií a úprave financovania. Magistráty v Bratislave a Košiciach by podľa únie mali prevziať na seba väčšiu zodpovednosť v oblasti preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy ako aj v strategicky dôležitých a rozvojových kompetenciách. Nové rozdelenie úloh a s tým súvisiaca zmena ich financovania, by sa mala premietnuť do zákona o Bratislave a o Košiciach. Veľkostné kategórie obcí Zámer kategórií obcí s rozličnými kompetenciami podľa ÚMS iba skomplikuje súčasný stav a prinesie ďalšie politické a technické problémy. Za vhodnejšie považuje únia aplikovanie súčasnej legislatívy o spolupráci obcí. Tú je však podľa únie potrebné rozšíriť o možnosť uloženia povinnej spolupráce a upraviť súčasný systém financovania. Dokument „Moderné a úspešná Slovensko“ zverejnilo Ministerstvo financií SR (MF SR) 5. októbra. Rezort financií v dokumente uviedol, že reforma verejnej správy sa uskutoční k dátumu komunálnych volieb v roku 2022. MF SR v dokumente navrhuje zrušiť mestské časti v Bratislave a Košiciach a obe mestá riadiť iba na úrovni magistrátu. Zároveň navrhuje vytvoriť veľkostné kategórie obcí. Niektoré menšie obce by tak nemali svojho starostu a zastupiteľstvo, ale spadali by pod spoločnú správu s inými menšími obcami. Podľa MF SR by tak obciam ostávalo viac peňazí na rozvoj a menej peňazí by míňali na základné fungovanie obce." 2020-10-13T22:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/vl%C3%A1dne-reformy-nemenia-spravovanie-%C5%A1t%C3%A1tu%2C-rybn%C3%AD%C4%8Dek-by-dal-bratislave-a-ko%C5%A1iciam-v%C3%A4%C4%8D%C5%A1iu-zodpovednos%C5%A5 "Únia miest Slovenska považuje klimatickú krízu za vážny problém a bude hľadať riešenia. Štát sa touto témou nezaoberá dostatočne. " "Únia miest Slovenska chce byť lídrom v hľadaní riešení klimatickej krízy v mestách. Zástupcovia členských miest Únie miest Slovenska (ÚMS) sa jednohlasne zhodli na tom, že riešenie klimatickej krízy majú aj vo svojich rukách. Na tohto týždňovom prezídiu v Nových Zámkoch sa primátori historicky prvý raz zaoberali témou klimatickej agendy. Chcú motivovať samosprávy k väčšiemu záujmu a razantnejším opatreniam v oblasti klimatickej zmeny a klimatickej krízy. Konkrétnejšie kroky plánuje ÚMS predstaviť aj verejnosti v priebehu novembra. Prezident ÚMS Richard Rybníček: „Zmena klímy a klimatická kríza sú existenčnými problémami 21.storočia s priamym vplyvom na mestá Slovenska. Zhodli sme sa na tom, že chceme mestá motivovať robiť viac. Kvalitu života a lepšiu budúcnosť máme aj my v našich rukách.“ Už teraz sme svedkami čoraz menej predvídateľných extrémov počasia. Suchá, horúčavy, silný vietor, či záplavy spôsobujú, že náš každodenný život, na aký sme boli zvyknutí, je čoraz náročnejší. Je ezodpovedné ignorovať tieto fakty a neprijímať opatrenia na ich riešenie a zmiernenie, a to na každej úrovni spravovania štátu. Tak, ako preverila akcieschopnosť samospráv celosvetová pandémia nového koronavírusu, zmena klímy a klimatická kríza je, a bude, ďalšia skúška pred ktorou už teraz samosprávy stoja. Akékoľvek deklarácie a čakanie na pokyny zhora nič nezmenia. Je nevyhnutné začať konať tam, kde je reálny priestor na konkrétne zmeny a spoločne vyvíjať tlak na vyššie úrovne správy štátu tak, aby pre nevyhnutné zmeny vytvorili nové podmienky. Expert ÚMS Viktor Nižňanský: „Podmienky pre realizáciu opatrení voči klimatickej zmene nebudú zadarmo. Vyžiadajú si naviac náklady na miestnej úrovni a preto je nevyhnutné, aby centrálna vláda zásadne zmenila rozdelenie právomocí a zodpovednosti. Nutné je, aby prijali zásadnú zmenu systému financovania, aby predložila nový systém finančného vyrovnávania záťaží, ale aj zásadne zmenila doterajšiu regionálnu politiku. Bez týchto opatrení na centrálnej úrovni sa mestá Slovenska nemôžu plne prihlásiť k iniciatívam Európskej únie.“ Niektoré členské mestá UMS už s opatreniami, ktoré dokážu obyvateľov miest pred hrozbami zmeny klímy a klimatickej krízy chrániť alebo im predchádzať, začali. Napríklad Bratislava, Trnava, Zvolen, Hlohovec, Košice, či Zlaté Moravce, ale aj ďalšie. A faktom je, že aktivity miest v tejto oblasti sú výraznejšie, ako doterajšie aktivity štátu. Dejú sa často bez mediálnej pozornosti a v niektorých prípadoch sa presadzujú napriek odporu obyvateľov v mestách. Riešeniam príčin a dôsledkov klimatickej krízy (adaptačno-mitigačné opatrenia) bude potrebné venovať čoraz väčšiu pozornosť. Aktivity budú výrazne podporované aj z prostriedkov európskych spoločenstiev. Preto včasná príprava koncepčných a strategických materiálov, ako aj konkrétnych projektov, umožní mestám vytvoriť riešenia a následne aj finančnú podporu pre ich realizáciu. " 2020-10-08T22:00:00.000Z {"formatted":"Bratislava"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/%C3%BAnia-miest-slovenska-pova%C5%BEuje--klimatick%C3%BA--kr%C3%ADzu-za-v%C3%A1%C5%BEny-probl%C3%A9m-a-bude-h%C4%BEada%C5%A5-rie%C5%A1enia.----%C5%A1t%C3%A1t--sa-touto-t%C3%A9mou-nezaober%C3%A1-dostato%C4%8Dne.- Mestá musia byť súčasťou dialógu o reforme Slovenska "Slovensko nevyhnutne potrebuje jasnú víziu o reforme Slovenska, ktorá presahuje jedno volebné obdobie. Mestá však nesmú byť vynechané z dialógu o tom, ako má spravodlivá a efektívna reforma našej krajiny vyzerať. Doteraz sme však v tejto komunikácii ,ako partneri, neboli pozvaní, vypočutí ani pochopení. Prezident Únie miest Richard Rybníček: „Nám jednoznačne v dokumente chýba jasná predstava toho, ako si súčasná vláda predstavuje reformu našej krajiny.“ Primátor Nových Zámkov Otokar Klein: „My máme prax, poznáme každodenný život ľudí, vieme, čo mestá potrebujú a preto by do tohto dialógu mali byť zahrnuté aj mestá.“ Únia miest Slovenska dlhodobo ponúka a presadzuje jasnú predstavu o zmene spravovania štátu a poskytla ju odborníkom, aj verejnosti. Hlavnou myšlienkou zmeny bolo a je pokračovanie v realizácii stratégie decentralizácie. Stratégie, ktorá z veľkej miery prispela k úspešnému príbehu Slovenska po roku 2002 a jej zastavenie náš progres zabrzdilo. Systémovú zmenu v tejto oblasti sme definovali potrebou pripraviť a realizovať päť spoločne súvisiacich reforiem: zmena rozdelenia kompetencií medzi centrálnou vládou a územnou samosprávou, zmena územnosprávneho usporiadania, zmena financovania, nový systém finančného vyrovnávania a nová regionálna politika. Takáto zmena by mal byť koordinovaná s inými rezortmi a so zmenou volebného systému do NR SR. Vítame, že v materiály predloženom na verejnú diskusiu sa objavuje viacero prvkov, ktoré sú v súlade s našimi návrhmi, čo však chýba je ucelená predstava, ako by malo byť Slovensko spravované. Nestačí vzbudiť dojem, že najväčším problémom územnej samosprávy je veľký počet mestské časti v Bratislave a Košiciach. Stratégia decentralizácie má byť, podľa Únie miest Slovenska, neoddeliteľnou súčasťou vízie o reforme Slovenska. Nadmerná centralizácia spravovania štátu obmedzuje nielen hospodársky rast, ale aj schopnosť riešiť regionálne rozdiely. Naopak, podľa analýzy OECD, decentralizácia verejnej správy môže priniesť Slovensku až 10% rast HDP. Nie je to teda o počte úradov, úradníkov, hraniciach krajov, ale o lepšom využití potenciálu našich miest a obcí v prospech kvality života všetkých obyvateľov Slovenska. Decentralizácia nie je cieľ. Je to stratégia podporujúca kvalitatívnu premenu Slovenska podobne, ako realizácia stratégie ekonomickej a politickej liberalizácia. Únia miest preto víta otvorenie diskusie a verí, že nielen naše podnety, ale aj tézy z programového vyhlásenia vlády sa viac premietnu do výsledného textu Vízie Slovenska. " 2020-10-06T22:00:00.000Z {"formatted":"Nové Zámky"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/mest%C3%A1-musia-by%C5%A5-s%C3%BA%C4%8Das%C5%A5ou-dial%C3%B3gu-o-reforme-slovenska- Výzva miest štátu: Chceme spolupracovať! "Mestá stoja v prvej línii v boji s pandémiou, finančnou aj klimatickou krízou. Občania sa prioritne obracajú na svojich zástupcov v mestách, od ktorých očakávajú riešenia a pomocnú ruku pri aktuálnym existenčných hrozbách. Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček: „Myslíme si, že mestá sú v boji s pandémiou a v boji s ďalšími existenčnými problémami zo strany štátu podceňované. Mestá však majú veľmi kľúčovú úlohu a chcú si ju plniť. Potrebujeme preto spolupracovať a nie len ustavične bojovať.“ Spolupráca štátu a samosprávy by mala byť širšia a lepšia, aby mala samospráva vytvorené dostatočné podmienky pre plnenie si svojich úloh a cieľov. Len silné mestá dokážu realizovať potrebné zmeny, ktoré zabezpečia ich stabilitu a tým aj bezpečnejšiu budúcnosť pre obyvateľov počas krízy a existenčných hrozieb, ktorým spoločnosť čelí. Na rokovaní Prezídia ÚMS bol prerokovaný aj Pandemický plán a úlohy, ktoré pre samosprávu z neho vyplývajú. Prezídium ÚMS sa dohodlo, že zástupcovia krajských miest, ktorí budú súčasťou riadiacich orgánov pre krízu na okresných úradoch v sídle kraja, budú súčasne zabezpečovať prenos informácii pre všetky mestá v rámci jednotlivých vyšších územných celkov (VÚC). Len včasné a jednoznačné informácie v území zabezpečia predchádzanie nekontrolovanému šíreniu sa pandémie. Súčasná pandémia ukázala, že mestá si zaslúžia zvýšenú pozornosť a podporu zo strany štátu aj pri tvorbe pravidiel pre nové programovacie obdobie pre čerpanie eurofondov v rokoch 2021-2027. Mestá sú pripravené zabezpečiť rozvoj svojho územia a preto očakávajú, že štát využije ich potenciál a vytvorí im na to vhodné podmienky. „Regionálny rozvoj je veda. Sme presvedčení o tom, že štát by mal komunikovať s primátormi a starostami v území o tom, ako bude rozvoj celého územia Slovenska vyzerať. Musíme brať pri tom do úvahy to, ako ľudia žijú a nie to, ako je Slovensko nelogicky administratívne rozdelené, povedal na tlačovej konferencii prezident ÚMS Richard Rybníček. Únia miest Slovenska apeluje na vládu a parlament, aby venovali mestám viac pozornosti a počúvali aj potreby samosprávy. " 2020-08-25T22:00:00.000Z {"formatted":"Košice"} /tlacovespravy/ /tlacovespravy/v%C3%BDzva-miest-%C5%A1t%C3%A1tu%3A-chceme-spolupracova%C5%A5!-